Skip to content

Ευρωπαίκές Ειδήσεις 17/4

Το Σώμα των Επιτρόπων εγκρίνει το κείμενο της συμφωνίας για τη σύσταση διοργανικού φορέα δεοντολογίας

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για τη δημιουργία του πρώτου διοργανικού φορέα δεοντολογίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην πορεία προς τη σύσταση του φορέα.

Ο φορέας θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και την ερμηνεία κοινών ελάχιστων προτύπων δεοντολογίας, τα οποία θα ισχύουν για όλα τα μέλη των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και για την εφαρμογή και τη διαφάνεια των κανόνων. Επιπλέον, θα συμβάλει στην καλλιέργεια μιας κοινής νοοτροπίας σε θέματα δεοντολογίας για όλα τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και στη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μαθαίνουν και να επωφελούνται το ένα από την εμπειρία του άλλου. Οι ενέργειες του φορέα δεοντολογίας θα είναι διαφανείς και προσβάσιμες στο κοινό.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία αυτή καταδεικνύει την κοινή μας ισχυρή δέσμευση να διασφαλίσουμε ότι στα θεσμικά όργανα της Ένωσης εφαρμόζονται τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και διαφάνειας, αλλά και να δημιουργήσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή νοοτροπία σε θέματα δεοντολογίας, η οποία θα ισχύει για όλους. Μολονότι οι ρόλοι μας μπορεί να διαφέρουν λόγω της φύσης της δουλειάς μας και δεν υπάρχει “μία ενιαία λύση για όλους” όσον αφορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, έχει καταστεί σαφές ότι απαιτείται μια κοινή νοοτροπία σε θέματα δεοντολογίας, η οποία θα βασίζεται σε κοινά πρότυπα και στη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων.»

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: + 32 2 296 22 53· Cristina Torres Castillo — Τηλ.: + 32 2 299 06 79)

Η Επιτροπή λαμβάνει το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για δάνεια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σήμερα, η Επιτροπή έλαβε το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για δάνεια ύψους 2,3 δισ. ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η προχρηματοδότηση).

Το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για δάνεια αφορά έναν στόχο στο πλαίσιο της συνιστώσας δανειακής διευκόλυνσης του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ο στόχος αυτός απαιτεί να υπογραφούν, από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες, δάνεια του ΜΑΑ συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με τομείς όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας και η καινοτομία.

Η Επιτροπή τώρα θα αξιολογήσει το αίτημα. Στη συνέχεια, θα αποστείλει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή την προκαταρκτική της αξιολόγηση σχετικά με την πλήρωση από την Ελλάδα του στόχου που απαιτείται για την εν λόγω πληρωμή.

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτηθεί με συνολικά 18,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,7 δισ. ευρώ σε δάνεια. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των αιτημάτων πληρωμής στο πλαίσιο του ΜΑΑ είναι διαθέσιμες στις σχετικές ερωταπαντήσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι διαθέσιμες εδώ.

(Περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302· Marajke Slomka — Τηλ.: +32 229-82613)

Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκινά μια δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών. Οι πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών είναι χημικές ουσίες οι οποίες, πέραν της νόμιμης χρήσης τους, μπορούν να διοχετευθούν στην παραγωγή ναρκωτικών. 

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του οράματος μηδενικής ανοχής της ΕΕ για τα ναρκωτικά και έρχεται σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής στοιχείων σχετικά με την εκτροπή του εμπορίου πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2023.

Με αυτή τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή επιδιώκει να εντοπίσει πιθανές λύσεις για την πρόληψη της εκτροπής πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών, μειώνοντας παράλληλα τα περιττά εμπόδια στο νόμιμο εμπόριο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή μπορεί να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών, όπως αναφέρεται στον χάρτη πορείας της ΕΕ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος

Σύμφωνα και με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες για τον έλεγχο του νόμιμου εμπορίου πρόδρομων ουσιών εντός της ενιαίας αγοράς και στα σύνορα της ΕΕ. Εκτός από τα μέτρα αυτά, η Επιτροπή αναλαμβάνει περαιτέρω δράση, δεδομένου ότι οι πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών εξακολουθούν να εκτρέπονται στην παράνομη παραγωγή ναρκωτικών, με τους εγκληματίες να εκμεταλλεύονται τα ρυθμιστικά κενά δημιουργώντας πρόδρομες ουσίες νέας γενιάς χωρίς καμία γνωστή νόμιμη χρήση. 

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας» έως τις 10 Ιουλίου 2024. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Federica Miccoli — Τηλ.: + 32 2 295 83 00)

Η Επιτροπή αποστέλλει αίτημα παροχής πληροφοριών στο TikTok σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του TikTok Lite στη Γαλλία και την Ισπανία

Σήμερα, η Επιτροπή απέστειλε στο TikTok αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου που θα έπρεπε να είχε διενεργήσει ο πάροχος υπηρεσιών του TikTok πριν από την έναρξη λειτουργίας της νέας εφαρμογής TikTok Lite στην ΕΕ. Η εν λόγω εκτίμηση κινδύνου αφορά τον δυνητικό αντίκτυπο του νέου προγράμματος «Task and Reward Lite» στην προστασία των ανηλίκων, καθώς και στην ψυχική υγεία των χρηστών, ιδίως σε σχέση με την πιθανότητα πρόκλησης εθιστικής συμπεριφοράς. Η Επιτροπή ζητεί επίσης πληροφορίες για τα μέτρα που έχει θέσει σε εφαρμογή η πλατφόρμα ώστε να μετριαστούν οι εν λόγω συστημικοί κίνδυνοι.

Το TikTok πρέπει να υποβάλει την εκτίμηση κινδύνου για το TikTok Lite εντός 24 ωρών και τις υπόλοιπες ζητούμενες πληροφορίες έως τις 26 Απριλίου 2024. Μετά απ’ αυτή την ημερομηνία, η Επιτροπή θα αναλύσει την απάντηση του TikTok και στη συνέχεια θα αξιολογήσει τα επόμενα βήματα. Το αίτημα παροχής πληροφοριών αποτελεί ερευνητική πράξη που δεν προδικάζει πιθανά περαιτέρω μέτρα, τα οποία ενδέχεται να λάβει η Επιτροπή. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών.

Το TikTok Lite είναι μια νέα εφαρμογή με μια νέα λειτουργία που απευθύνεται σε χρήστες ηλικίας 18 ετών και άνω, το «Reward Program» («πρόγραμμα ανταμοιβής»), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κερδίζουν πόντους εκτελώντας ορισμένα «tasks» («καθήκοντα») στο TikTok, όπως παρακολουθώντας βίντεο, επιδοκιμάζοντας μέσω like περιεχόμενο στην πλατφόρμα, ακολουθώντας συγκεκριμένους δημιουργούς περιεχομένου, προσκαλώντας φίλους να συμμετάσχουν στο TikTok κλπ. Οι πόντοι αυτοί μπορούν να ανταλλάσσονται με ανταμοιβές, όπως κουπόνια για το Amazon, κάρτες δώρων μέσω του PayPal ή κέρματα του νομίσματος του TikTok τα οποία μπορούν να δαπανηθούν ως φιλοδώρημα σε δημιουργούς περιεχομένου. Το TikTok Lite εγκαινιάστηκε στη Γαλλία και την Ισπανία τον Απρίλιο του 2024.

Τον Φεβρουάριο του 2024 η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία κατά του TikTok για να αξιολογήσει κατά πόσον το TikTok ενδέχεται να παραβίασε την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς που συνδέονται με την προστασία των ανηλίκων, τη διαφάνεια της διαφήμισης, την πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα, καθώς και τη διαχείριση κινδύνου για τυχόν εθιστικό σχεδιασμό και επιβλαβές περιεχόμενο. Η Επιτροπή συγκεντρώνει επί του παρόντος περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 2 295 86 15· Thomas Regnier — Τηλ.: + 32 2 299 10 99)

Κοινή δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Μπορέλ και του Επιτρόπου Λέναρτσιτς στη διάσκεψη δωρητών υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Αιθιοπία

Επ’ ευκαιρία της διάσκεψης δωρητών υψηλού επιπέδου που διοργανώθηκε στη Γενεύη από την Αιθιοπία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον ΟΗΕ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ και ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ Γιάνες Λέναρτσιτς εξέδωσαν δήλωση με την οποία εκφράζουν την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον αιθιοπικό λαό. Η ΕΕ έχει ήδη δεσμεύσει 42 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια προς την Αιθιοπία το 2024.   

«Η ΕΕ ζητεί την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας για κατάπαυση των εχθροπραξιών στις βόρειες περιοχές, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την εξεύρεση λύσης για τις αμφισβητούμενες περιοχές, ώστε οι εκτοπισθέντες πληθυσμοί να μπορέσουν να επιστρέψουν στις περιοχές προέλευσής τους. 

Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί βαθύτατα για την τρέχουσα αλυσίδα βίας και κακοποίησης στις περιφέρειες Αμχάρα και Ορομία, η οποία προξενεί περαιτέρω εκτοπίσεις πληθυσμών. Έχουν αναφερθεί επανειλημμένες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με άμεσα θύματα και αμάχους, ενώ έχουν αναφερθεί περιστατικά λιμού και έμφυλης βίας.

Η ΕΕ παροτρύνει όλα τα μέρη να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων και την ασφάλεια του ανθρωπιστικού και του υγειονομικού προσωπικού και να επιδιώξουν την επίτευξη ειρήνης μέσω του διαλόγου.»

Η δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Balazs Ujvari — Τηλ.: +32 2 295 45 78· Daniel Puglisi — Τηλ.: +32 2 296 91 40) 

Η Επιτροπή κινητοποιεί χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση

Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του προγράμματος εργασίας 2023-24 του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη». Η τροποποίηση εισάγει διάφορες καινοτομίες, όπως την επένδυση σχεδόν 650 εκατ. ευρώ σε αποστολές της ΕΕ για την αντιμετώπιση των πλέον σημαντικών προκλήσεων, π.χ. για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας πάνω από 100 πόλεων, τον μηχανισμό του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, καθώς και πειραματικές δράσεις που προσφέρουν ευρωπαϊκές ευκαιρίες έρευνας και καινοτομίας σε περισσότερους νεοεισερχόμενους. Η τροπολογία κινητοποιεί κονδύλια του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που δεν είχαν διατεθεί προηγουμένως, αυξάνοντας έτσι τον προϋπολογισμό του 2024 κατά σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ στα 7,3 δισ. ευρώ.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος αρμόδια για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο δίκαιη, πιο πράσινη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Αφορά έργα αποκατάστασης ποταμών, καλύτερης προετοιμασίας των αρχών για την αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, βελτίωσης της υγείας των εδαφών, βελτιστοποίησης των μέσων διάγνωσης του καρκίνου και πολλά άλλα. Οι αποστολές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων της εποχής μας.» »

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 2 295 86 15· Roberta Verbanac — Τηλ.: +32 2 298 24 98) 

Η Επιτροπή λαμβάνει 337 αιτήσεις για νέα έργα του Ταμείου Καινοτομίας για τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών ρύπων

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2023 για το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβλήθηκαν 337 αιτήσεις από 27 χώρες για νέα έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών. Οι προτάσεις αυτές τώρα θα αξιολογηθούν, ώστε να εκτιμηθεί αν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τα κονδύλια ύψους 4 δισ. ευρώ που έχουν καταστεί διαθέσιμα από έσοδα του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων επιβεβαιώνει τον καίριο ρόλο του Ταμείου Καινοτομίας στη στήριξη της ανάπτυξης των τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών στην ΕΕ και τη μείωση των εκπομπών ρύπων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τα διαθέσιμα κονδύλια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλα τα έργα από την εν λόγω προκήρυξη. Έχουν υποβληθεί 204 προτάσεις για ενεργοβόρες βιομηχανίες, που αφορούν μεταξύ άλλων τη δέσμευση, τη χρήση και την αποθήκευση άνθρακα· 64 για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 35 για αποθήκευση ενέργειας· και 34 για την κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων, αεροπορικών και οδικών μεταφορών.

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον θα εξετάσει τις αιτήσεις βάσει των τυπικών και ουσιαστικών κριτηρίων επιλεξιμότητάς τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie – Τηλ.: +32 2 295 86 02· Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: +32 2 298 13 25)

Στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου

[Με Ομιλία για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου]

Στο Πανεπιστήμιο του Cambridge βρέθηκε σήμερα η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, μετά από σχετική πρόσκληση του Lancet Breast Cancer Commission, για να απευθύνει ομιλία για τον καρκίνο του μαστού και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον καρκίνο.

«Οι στόχοι μας είναι οι κοινοί και αφορούν την καλύτερη ποιότητα περίθαλψης και την ισότητα για τους ασθενείς σε όλη την Ευρώπη», τόνισε η κα Κυριακίδου, η οποία συνεχάρη θερμά τους επιστήμονες του Lancet Breast Cancer Commission για τα ευρήματα που παρουσίασαν σήμερα.

«Tο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου αντιμετωπίζει τον καρκίνο οριζόντια με την ίδια φιλοδοξία και σημασία, είτε πρόκειται για πρόληψη, είτε για έγκαιρη ανίχνευση, είτε για θεραπεία, είτε για ποιότητα ζωής», ανάφερε η Επίτροπος.

«Οι ανισότητες είναι κραυγαλέες και η μη αντιμετώπισή τους είναι μια χαμένη ευκαιρία, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις κοινωνίες. Η Επιτροπή για τον καρκίνο του μαστού του Lancet είναι ένας σημαντικός εταίρος για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και των ανισοτήτων. Η συνεργασία είναι το κλειδί, όπως και εσείς αναφέρετε χαρακτηριστικά στην έρευνα του Lancet, για την κάλυψη των κενών στη φροντίδα. Η συνεργασία που βλέπουμε τώρα για τον καρκίνο στην Ευρώπη είναι πρωτοφανής. Αυτή η συνεργασία πρέπει να γίνει σε όλη τη διαδρομή του καρκίνου και πρέπει να θέτει τους ασθενείς στο επίκεντρο. Αυτή είναι εξάλλου και η ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας», κατέληξε η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα για τη στήριξη τουρκοκυπριακών επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα νέο έργο σε συνεργασία με την GIZ International Services, τη γερμανική εταιρεία για τη διεθνή συνεργασία, για να στηρίξει την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και να δώσει ώθηση στο εμπόριο διαμέσου της Πράσινης Γραμμής. Το διετές έργο με προϋπολογισμό ύψους 4 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται πλήρως από το πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα και θα συμβάλει στις προσπάθειες επανένωσης της νήσου.

Το έργο θα εστιάσει στην ένταξη των τουρκοκυπριακών εταιρειών στην οικονομία της νήσου και στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Η προγραμματισμένη στήριξη θα μειώσει το χάσμα μεταξύ των προτύπων παραγωγής στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων θα ενισχυθεί μεταξύ άλλων με την αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της βιωσιμότητας της παραγωγής. Το έργο θα συμβάλει επίσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες τουρκοκυπριακών εταιρειών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών διαμέσου της Πράσινης Γραμμής θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του νέου έργου, οι μικρομεσαίες και οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε επιχορηγήσεις, καθώς και σε προγράμματα κατάρτισης, καθοδήγησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων. Πληροφορίες σχετικά με τις επικείμενες επιχορηγήσεις και τις ευκαιρίες κατάρτισης θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο Infopoint της ΕΕ.

Από το 2006, η Επιτροπή στηρίζει τις τουρκοκυπριακές επιχειρήσεις έχοντας διαθέσει επιχορηγήσεις ύψους άνω των 25 εκατ. ευρώ. Ο επόμενος γύρος επιχορηγήσεων θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του τρέχοντος έτους, ενώ η συμπληρωματική τεχνική υποστήριξη στους δικαιούχους θα συνεχίσει να παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Η Επιτροπή κινητοποιεί τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση

[Η είδηση αυτή μεταφράστηκε με αυτόματη μετάφραση. Επιστροφή στην αρχική γλώσσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ποιότητα και την ακρίβεια αυτής της αυτόματης μετάφρασης. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη μετάφραση]

Η Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση του προγράμματος εργασίας 2023-24 του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Η τροπολογία κινητοποιεί προηγουμένως μη διατεθείσα χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την αύξηση του προϋπολογισμού του 2024 κατά σχεδόν 1.4 δισ. EUR σε συνολικά 7.3 δισ. EUR. Η παρούσα τροπολογία περιλαμβάνει επένδυση ύψους σχεδόν 650 εκατ. EUR στις αποστολές της ΕΕ με στόχο να συμβάλει στην επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, για παράδειγμα, καθιστώντας κλιματικά ουδέτερες περισσότερες από 100 πόλεις, έναν μηχανισμό για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, καθώς και πειραματικές δράσεις που ανοίγουν ευκαιρίες έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ σε περισσότερους νεοεισερχόμενους, μεταξύ άλλων καινοτομιών.

Ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της επικαιροποίησης του προγράμματος εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» περιλαμβάνουν:

Αποστολές της ΕΕ

Η ΕΕ θα επενδύσει 648 εκατ. ευρώ το 2 024 σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που στηρίζουν τις αποστολές της ΕΕ. Οι αποστολές της ΕΕ καλύπτουν πέντε τομείς και αποτελούν καινοτομία που φέρνει το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για την εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μας. Έχουν φιλόδοξους στόχους και θα αποφέρουν απτά αποτελέσματα έως το 2030. Οι νέες δράσεις για το 2024 αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση τουλάχιστον 25 000 χλμ. ποταμών ελεύθερης ροής, συμβάσεις πόλης για το κλίμα με περισσότερες από 100 πόλεις, 100 ζωντανά εργαστήρια και φάρους που οδηγούν στη μετάβαση προς υγιή εδάφη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι καλύτερα προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, καλύτερη διάγνωση του καρκίνου και στήριξη των νέων που πάσχουν από καρκίνο.

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (NEB) έχει ως στόχο να αποφέρει τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην καθημερινή ζωή και τους χώρους διαβίωσης των ανθρώπων. Κατά τα τρία έτη από την έναρξή του, το ΝΕΒ έχει παράσχει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται το έργο tova από την Ισπανία, το οποίο ανέπτυξε τεχνική εκτύπωσης 3D με γη για την παροχή αρχιτεκτονικών λύσεων για βιώσιμη, οικονομικά προσιτή στέγαση σε επίπεδο κοινότητας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το έργο WATSUPS από το Βέλγιο, το οποίο δημιουργεί έναν νέο δημόσιο χώρο παράλληλα με τον ποταμό Dyle για τον μετριασμό του κινδύνου εξευγενισμού. Οι λύσεις αυτές βασίζονται στην έρευνα και την καινοτομία που θέτουν τους Ευρωπαίους στο επίκεντρο του πράσινου μετασχηματισμού.

Ένας νέος μηχανισμός ΝΕΒ θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να αξιοποιεί στο έπακρο αυτό το δυναμικό. Παρέχει πολυετή δημοσιονομική στήριξη για την περίοδο 2025-2027 μέσω δύο πυλώνων, ενός μέρους έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων ιδεών και ενός μέρους για την επέκταση των εν λόγω λύσεων. Το τροποποιημένο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2023-24 διαθέτει 20 εκατ. EUR για την προετοιμασία του εδάφους για την υλοποίηση του μηχανισμού NEB.

Πειραματικές δράσεις για την προσέλκυση νεοεισερχομένων

Η παρούσα τροπολογία περιλαμβάνει μια δέσμη νέων πειραματικών δράσεων για την ενίσχυση του ανοικτού χαρακτήρα του προγράμματος, τη στήριξη των στόχων των αποστολών της ΕΕ και την προώθηση της σταδιοδρομίας των νέων ερευνητών. Θα δοκιμάσουν νέες προσεγγίσεις ενόψει της προετοιμασίας για τα τρία τελευταία έτη του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και του μελλοντικού διάδοχου προγράμματός του.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν τέσσερα ανοικτά θέματα που παρέχουν στους ερευνητές μεγαλύτερη ελευθερία να εστιάσουν το έργο τους σε ένα θέμα που επιλέγουν, με συνολικό προϋπολογισμό 76 εκατ. EUR στις ομάδες «Υγεία», «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα» και «Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Μια πειραματική δράση ύψους 15 εκατ. ευρώ για τις αποστολές της ΕΕ θα καταστήσει τα ιδρύματα γνώσης, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικοί οργανισμοί, σημεία επαφής τοπικών διεπιστημονικών δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας με ευρωπαϊκή εμβέλεια. Επιπλέον, η πρόσκληση του ΝΕΒ με τίτλο «Μετασχηματισμός γειτονιών, καθιστώντας τις όμορφες, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς» αποσκοπεί επίσης στην προσέλκυση νεοεισερχόμενων στο πρόγραμμα για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου. Τέλος, 20 εκατ. ευρώ θα στηρίξουν τα οικοσυστήματα ταλέντων για ελκυστικές αρχικές ερευνητικές σταδιοδρομίες.

Πολιτιστικής κληρονομιάς

Η τροπολογία διαθέτει επίσης 48 εκατ. EUR στο ευρωπαϊκό συνεργατικό υπολογιστικό νέφος για την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτός ο νέος ψηφιακός συνεργατικός χώρος θα στηρίξει τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τους ερευνητές, καθώς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ώστε να αποκομίσουν τα οφέλη της ψηφιακής μετάβασης. Θα συμπληρώσει τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την πολιτιστική κληρονομιά (ο χώρος δεδομένων) που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη».

Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πανδημιών

Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τον εντοπισμό, την πρόληψη, την καταπολέμηση και τη διαχείριση επιδημικών εξάρσεων λοιμωδών νόσων. Για να μπορέσει η Ευρώπη να εξοπλιστεί για πιθανές μελλοντικές πανδημίες, το τροποποιημένο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει επένδυση ύψους 50 εκατ. EUR για μια ευρωπαϊκή σύμπραξη ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημιών.

Ανοίγοντας τον δρόμο για το 2025

Οι εκκλήσεις για το 2 025 περιλαμβάνονται επίσης στην τροπολογία για τη διασφάλιση της συνέχειας ορισμένων επαναλαμβανόμενων δράσεων, όπως οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) και οι υποτροφίες «Teaming for Excellence» και «ERA (Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας)» στο μέρος «Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας» και «Μεταρρύθμιση και ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος έρευνας και καινοτομίας». Η Επιτροπή σχεδιάζει να αναπτύξει το πλήρες φάσμα των δράσεων για το 2 025 σε ειδικό πρόγραμμα εργασίας το 2025.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» είναι το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2021-27. Αρχικά, με 95.5 εκατ. ευρώ σε διάστημα επτά ετών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει τον προϋπολογισμό του κατά 2.1 δισ. EUR στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε να μπορέσει η Ένωση να χρηματοδοτήσει άλλες επείγουσες προτεραιότητες, όπως η βοήθεια προς την Ουκρανία. Η περικοπή μειώθηκε κατά 100 εκατ. ευρώ λόγω της επαναχρησιμοποίησης των αποδεσμεύσεων και, ως εκ τούτου, η μείωση κατά την περίοδο 2025-27 θα ανέλθει σε 2 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2023-24 εγκρίθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2022 και τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 31 Μαρτίου 2023. Βασίζεται στο στρατηγικό σχέδιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2024, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021 και σχεδιάστηκε από κοινού με τα ενδιαφερόμενα μέρη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη.

Η σημερινή τροποποίηση αναπτύσσει τις επενδύσεις για τις αποστολές της ΕΕ, οι οποίες είχαν διακοπεί από το αρχικό πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2023-24, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της ανακοίνωσης «Αποστολές της ΕΕ δύο χρόνια μετά: αξιολόγηση της προόδου και μελλοντική πορεία», που εκδόθηκε στις 19 Ιουλίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες

Έγγραφα αναφοράς | πύλη χρηματοδότησης της ΕΕ για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Ορίζων Ευρώπη

Στρατηγικό σχέδιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

Δικτυακή πύλη για τη χρηματοδότηση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών

Αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» — Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δηλώσεις

Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια πιο δίκαιη, πιο πράσινη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Από την αποκατάσταση των ποταμών, την καλύτερη προετοιμασία των αρχών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, τη μετάβαση σε υγιή εδάφη, τη βελτιστοποίηση των διαγνωστικών παρεμβάσεων για τον καρκίνο έως πολλές άλλες δράσεις. Οι αποστολές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την επίλυση ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή

Πρέπει να προσελκύσουμε περισσότερους νεοεισερχόμενους στις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το δυναμικό της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εισάγουμε πειραματικές δράσεις στο παρόν επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασίας. Μαζί με την ανάπτυξη περαιτέρω χρηματοδότησης για τις αποστολές της ΕΕ, τον μηχανισμό για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους και τις άλλες δράσεις, αυτό θα συμβάλει στη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των επενδύσεών μας στην έρευνα και την καινοτομία για την επιτυχία της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη 17/04

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στην Κόρινθο: συναντάται με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτρη Πτωχό.

Πέμπτη 18/04

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στην Αλεξανδρούπολη: συμμετέχει στην Εθνική Σύνοδο Πρυτάνεων που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θράκης.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου στην Άγκυρα της Τουρκίας: συμμετέχει στον διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για την υγεία.

Παρασκευή 19/04

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στην Αλεξανδρούπολη: επισκέπτεται το Κοινό Κέντρο Επιχειρήσεων της Europol και του Frontex.

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image002.gif@01DA7FAE.3D1256A0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *