Skip to content

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει επιλογές απλούστευσης για τη μείωση του φόρτου για τους γεωργούς της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει επιλογές απλούστευσης για τη μείωση του φόρτου για τους γεωργούς της ΕΕ

[Η είδηση αυτή μεταφράστηκε με αυτόματη μετάφραση. Επιστροφή στην αρχική γλώσσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ποιότητα και την ακρίβεια αυτής της αυτόματης μετάφρασης. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη μετάφραση.]

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε έγγραφο στη βελγική Προεδρία στο οποίο περιγράφονται οι πρώτες πιθανές δράσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που επιβαρύνει τους γεωργούς. Το έγγραφο, το οποίο θα συζητηθεί με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γεωργίας της 26 Φεβρουαρίου, απαριθμεί μια σειρά βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δράσεων που μπορούν να αναληφθούν για την επίτευξη απλούστευσης. Αυτό θα χρησιμεύσει ως βάση για συζητήσεις και κοινή δράση με τις χώρες της ΕΕ.

Οι δράσεις που απαριθμούνται στο έγγραφο λαμβάνουν υπόψη τις συνεισφορές των εθνικών διοικήσεων, των μεγάλων γεωργικών οργανώσεων της ΕΕ και της γεωργικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το έγγραφο απλούστευσης υλοποιεί τη δέσμευση που ανέλαβε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1 Φεβρουαρίου 2024.

Το μοντέλο υλοποίησης της τρέχουσας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), με βάση τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που αποφασίστηκαν και εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί ήδη ένα βήμα προόδου όσον αφορά την απλούστευση και την επικουρικότητα σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Τα κράτη μέλη διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διατήρηση του περιορισμένου και αναλογικού διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε επιτυχής διαδικασία απλούστευσης πρέπει να πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τις εθνικές διοικήσεις και τους ίδιους τους γεωργούς.

Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή θα δρομολογήσει τον Μάρτιο διαδικτυακή έρευνα που θα απευθύνεται απευθείας στους γεωργούς. Αυτή η στοχευμένη διαβούλευση θα συμβάλει στον εντοπισμό των κύριων πηγών ανησυχίας τους και στην κατανόηση των πηγών διοικητικού φόρτου και πολυπλοκότητας που απορρέουν από τους κανόνες της ΚΓΠ, καθώς και από άλλους κανόνες της ΕΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία στην ΕΕ, και την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. Η έρευνα αυτή θα παράσχει ήδη το καλοκαίρι σαφέστερη εικόνα των κύριων διοικητικών εμποδίων που αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν οι γεωργοί. Τα αποτελέσματά της θα συμπεριληφθούν σε λεπτομερέστερη ανάλυση που θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2024.

Πέραν αυτής της αναγκαίας συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων, η Επιτροπή προτείνει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποια ανακούφιση τόσο στους γεωργούς όσο και στις εθνικές διοικήσεις, οι οποίες αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής για τους γεωργούς και είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και την καταβολή των κονδυλίων της ΕΕ.

Πρώτον, η Επιτροπή προτείνει την απλούστευση ορισμένων από τις απαιτήσεις αιρεσιμότητας με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι γεωργοί της ΕΕ. Το σύνολο των βασικών προτύπων — που αναφέρονται ως ΚΓΠΚ (καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες) — με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι γεωργοί για να λάβουν τη στήριξή τους στο πλαίσιο της ΚΓΠ έχει αποδειχθεί δύσκολο να εφαρμοστεί σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η Επιτροπή έχει ήδη ενεργήσει χορηγώντας για το 2024 μερική εξαίρεση όσον αφορά τους κανόνες για τις εκτάσεις υπό αγρανάπαυση, τις λεγόμενες ΚΓΠΚ 8. Η Επιτροπή προτείνει τώρα να αλλάξουν οι κανόνες σχετικά με το πρώτο πρότυπο (ΚΓΠΚ 1), το οποίο επιβάλλει την απαίτηση να διατηρούνται σταθερές οι εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων στην ΕΕ από το έτος αναφοράς 2018. Σύμφωνα με την απαίτηση αυτή, οι πρώην κτηνοτρόφοι με μεγάλες χορτολιβαδικές εκτάσεις αναγκάστηκαν να στραφούν στην παραγωγή αροτραίων καλλιεργειών λόγω διαταραχών της αγοράς στον τομέα του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων θα μπορούσαν να κληθούν να μετατρέψουν εκ νέου την αρόσιμη γη τους σε μόνιμους βοσκότοπους. Η υποχρέωση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια εισοδήματος για τους ενδιαφερόμενους γεωργούς. ΗΕπιτροπή προτείνει να τροποποιηθούν οι εν λόγω κανόνες έως τα μέσα Μαρτίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι διαρθρωτικές αλλαγές που προκαλούνται από τον αναπροσανατολισμό της αγοράς και τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, διασφαλίζοντας ότι οι γεωργοί δεν υφίστανται κυρώσεις κατά την εργασία τους και συμβάλλοντας στη μείωση του φόρτου, δεδομένου ότι λιγότερες εκτάσεις θα πρέπει να μετατραπούν εκ νέου σε μόνιμους βοσκότοπους.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης ποιες γεωργικές πρακτικές ενδέχεται να είναι δυνατές κατά τη διάρκεια ευαίσθητων περιόδων κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσης κάλυψης εδαφών στο πλαίσιο του ΚΓΠΚ 6. Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με τον διοικητικό φόρτο που μπορεί να συνδέεται με την οδηγία για τη νιτρορύπανση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της διαδικτυακής δημόσιας διαβούλευσης που θα είναι ανοικτή έως τις 8 Μαρτίου 2024.

Δεύτερον, η Επιτροπή προτείνει την απλούστευση της μεθοδολογίας για ορισμένους ελέγχους, με στόχο τη μείωση του αριθμού των επισκέψεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από τις εθνικές διοικήσεις έως και κατά 50 %. Το μέτρο αυτό ανταποκρίνεται άμεσα σε αιτήματα των κρατών μελών. Η Επιτροπή προτείνει τον εξορθολογισμό και την αποσαφήνιση του τρόπου αξιολόγησης της ποιότητας του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων. Το τελευταίο είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Copernicus, με στόχο τη μείωση των επιθεωρήσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, την παροχή βοήθειας στους γεωργούς για την αποφυγή σφαλμάτων και την επιβολή κυρώσεων, καθώς και τη διευκόλυνση της υποβολής εκθέσεων. Με λιγότερες επισκέψεις από τη διοίκηση για τη διαχείριση, οι γεωργοί θα έχουν περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στο βασικό τους έργο.

Τρίτον, η Επιτροπή προτείνει να αποσαφηνιστεί η χρήση της έννοιας της ανωτέρας βίας και των εξαιρετικών περιστάσεων. Αυτή η νομική έννοια επιτρέπει στους γεωργούς που δεν μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις απαιτήσεις της ΚΓΠ λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων που εκφεύγουν του ελέγχου τους (όπως σε περιπτώσεις σοβαρών ξηρασιών ή πλημμυρών) να μην τους επιβληθούν κυρώσεις. Η διευκρίνιση αυτή θα στηρίξει τις εθνικές διοικήσεις στην εφαρμογή της παρούσας διάταξης και θα διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό θα βελτιώσει επίσης τη βεβαιότητα ότι η στήριξη της ΚΓΠ για τους γεωργούς θα επηρεαστεί από αυτά τα ατυχές γεγονότα. Γενικότερα, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τον καθορισμό πιθανών τρόπων εξορθολογισμού των ελέγχων.

Στο έγγραφό της, η Επιτροπή αναφέρει επίσης πρόσθετα μεσοπρόθεσμα μέτρα που μπορούν να ελαφρύνουν τον φόρτο για τους γεωργούς, ιδίως τους μικρότερους γεωργούς, και μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει αλλαγές για τον σκοπό αυτό στους βασικούς κανονισμούς της ΚΓΠ που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2021.

Μια πρόταση που υποβάλλεται μπορεί να είναι η εξαίρεση των μικρών εκμεταλλεύσεων κάτω των 10 εκταρίων από τους ελέγχους που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αιρεσιμότητας (ΚΓΠΚ). Η εξαίρεση αυτή θα απλουστεύσει σημαντικά την καθημερινή εργασία των μικροκαλλιεργητών που αντιπροσωπεύουν το 65 % των δικαιούχων της ΚΓΠ, διατηρώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της ΚΓΠ, δεδομένου ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλύπτουν μόνο το 9,6 % των εκτάσεων που λαμβάνουν στήριξη από την ΚΓΠ. Επιπλέον, σε περίπτωση ενδιάμεσης τροποποίησης των βασικών κανονισμών, το πρότυπο ΚΓΠΚ 8 για τη γη υπό αγρανάπαυση, το πρότυπο ΚΓΠΚ 7 για την αμειψισπορά και το πρότυπο ΚΓΠΚ 6 για την κάλυψη του εδάφους θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν ώστε να μειωθεί περαιτέρω η επιβάρυνση για τους γεωργούς.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών απλούστευσης από τα κράτη μέλη μεταξύ των διαφόρων σχετικών φορέων συνεργασίας (δηλ. ομάδων εμπειρογνωμόνων, επιτροπών και άλλων).

Κατά την εξέταση των προτάσεων απλούστευσης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις των προτάσεων αυτών στους περιβαλλοντικούς στόχους και τις φιλοδοξίες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Διασφαλίζουν επίσης τη συνέχιση ενός σταθερού και προβλέψιμου νομοθετικού πλαισίου για τους γεωργούς της ΕΕ, με βάση την τρέχουσα ΚΓΠ που τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2023. Για να ανταποκριθεί περαιτέρω στην τρέχουσα κατάσταση κρίσης στον γεωργικό τομέα, η Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης δράσεις για τη βελτίωση της θέσης των γεωργών στην τροφική αλυσίδα και την προστασία τους από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι οποίες θα παρουσιαστούν σύντομα. Δεδομένου ότι οι γεωργοί είναι συχνά ο πιο ευάλωτος κρίκος στην αλυσίδα αξίας των τροφίμων, οι δράσεις αυτές μπορεί να καλύπτουν ζητήματα όπως η διαφάνεια της αγοράς, οι εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα αξίας, το κόστος παραγωγής ή ο πιο ομοιογενής έλεγχος των υφιστάμενων κανόνων για τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά:

«Η Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσεων για την άμβλυνση της πίεσης που υφίστανται σήμερα οι γυναίκες και οι άνδρες που εργάζονται σκληρά στον γεωργικό τομέα. Μειώνουμε τον διοικητικό φόρτο για τους γεωργούς μας ώστε να τους βοηθήσουμε να εγγυηθούν την επισιτιστική ασφάλεια για τους ευρωπαίους πολίτες. Η απλούστευση των γεωργικών πολιτικών μας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Με αυτό το φάσμα δράσεων, υλοποιούμε τη δέσμευση που αναλάβαμε έναντι των γεωργών μας να επιταχύνουμε αυτή τη συζήτηση. Προσβλέπω στην ακρόαση των απόψεων των κρατών μελών μας.»

Παράδειγμα βραχυπρόθεσμων μέτρων που παρουσιάστηκαν προς συζήτηση στα κράτη μέλη

ΜέτροΕπιπτώσειςΧρονοδιάγραμμα
Τροποποίηση των κανόνων υπολογισμού των μόνιμων βοσκοτόπων ώστε να λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις διαρθρωτικών αλλαγών στη γεωργίαΟι γεωργοί με μειωμένη κτηνοτροφία δεν θα χρειαστεί να μετατρέψουν εκ νέου αρόσιμες εκτάσεις σε βοσκότοπουςΚατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί τον Μάρτιο
Επανεξέταση πιθανών γεωργικών πρακτικών για την κάλυψη των εδαφώνΟι γεωργοί μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνουν αυτή την προϋπόθεσηΔιευκρινίσεις που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν με τα κράτη μέλη τον Μάρτιο
Αναθεώρηση της μεθοδολογίας της ΕΕ για την αξιολόγηση της ποιότητας του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεωνΟι γεωργοί θα λαμβάνουν έως και 50 % λιγότερες επισκέψεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις· με τον τρόπο αυτό θα απελευθερωθούν επίσης πόροι στις εθνικές διοικήσεις.Οριστικοποίηση και παρουσίαση της νέας μεθοδολογίας τον Μάρτιο
Αποσαφήνιση της έννοιας της ανωτέρας βίαςΟι πληγέντες γεωργοί θα έχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά την είσπραξη των πληρωμών τους στο πλαίσιο της ΚΓΠ και οι εθνικές διοικήσεις θα επωφεληθούν από μια σαφέστερη ερμηνεία σε επίπεδο ΕΕ, αποτρέποντας δημοσιονομικά σφάλματαΠαρουσίαση των διευκρινίσεων στα κράτη μέλη τον Μάρτιο
Διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τροποποιήσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠΟι εθνικές διοικήσεις μπορούν να εντοπίσουν με μεγαλύτερη ευκολία τομείς πιθανής απλούστευσης και να τους εφαρμόσουν ταχύτερα προς όφελος των γεωργών Τρέχουσα διαδικασία

Προσδιορισμός του κύριου διοικητικού φόρτου που επιβαρύνει τους γεωργούς

Διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αξιολόγηση της οδηγίας για τη νιτρορύπανσηΑνοικτή έως τις 8 Μαρτίου 2024
Διαδικτυακή έρευνα της ΕΕ για τους γεωργούςΑπό τον Μάρτιο έως τον Μάιο με αναμενόμενα αποτελέσματα στις αρχές του καλοκαιριού του 2024
Λεπτομερής ανάλυση της πολυπλοκότητας για τους γεωργούς που απορρέει από το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και τους εθνικούς κανόνεςΑναμενόμενα αποτελέσματα το φθινόπωρο του 2024

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ευρωπαίοι γεωργοί εξαιρούνται από τους κανόνες για τη γη υπό αγρανάπαυση

Δηλώσεις

Η Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσεων για την άμβλυνση της πίεσης που υφίστανται σήμερα οι γυναίκες και οι άνδρες που εργάζονται σκληρά στον γεωργικό τομέα. Μειώνουμε τον διοικητικό φόρτο για τους γεωργούς μας ώστε να τους βοηθήσουμε να εγγυηθούν την επισιτιστική ασφάλεια για τους ευρωπαίους πολίτες. Η απλούστευση των γεωργικών πολιτικών μας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Με αυτό το φάσμα δράσεων, υλοποιούμε τη δέσμευση που αναλάβαμε έναντι των γεωργών μας να επιταχύνουμε αυτή τη συζήτηση. Προσβλέπω στην ακρόαση των απόψεων των κρατών μελών μας.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Το μήνυμα των γεωργών είναι σαφές: θέλουν να εργάζονται στους τομείς τους και να μην μένουν πίσω από φακέλους. Ως απάντηση, η Επιτροπή προσδιόρισε μια σειρά δράσεων σε επίπεδο ΕΕ που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς κατά τους προσεχείς μήνες και έτη. Χαιρετίζω αυτή την ανανεωμένη επιτάχυνση προς την κατεύθυνση της απλούστευσης και δεσμεύομαι να συνεργαστώ με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις εν λόγω δράσεις και κάθε πρωτοβουλία που θα επιτρέψει στους γεωργούς να δαπανήσουν το ωράριο εργασίας τους σε ό, τι αφορά την υποστήριξη των οικογενειών τους και την παραγωγή των βασικών αγαθών μας.

κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, επίτροπος Γεωργίας

Συναφή θέματα

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

Προτάσεις απλούστευσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου

English

64.622, kB – PDF

Κατεβάστε  

Λεπτομέρειες επικοινωνίας για τα ΜΜΕ

Olof GILL

 • Υπεύθυνος Τύπου

Τηλέφωνο

+32 2 296 59 66

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Olof.GILL@ec.europa.eu  

Myrto-Amaryllis LAPPA

 • Εκπρόσωπος Τύπου

Τηλέφωνο

+32 2 299 70 98

Ηλεκτρονική διεύθυνση

myrto-amaryllis.lappa@ext.ec.europa.eu


Νέοι κανόνες για την ασφαλή κυκλοφορία των κινητών μηχανημάτων στους δημόσιους δρόμους όλης της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ επί της έγκρισης οδικής κυκλοφορίας των μη οδικών κινητών μηχανημάτων και της εποπτείας της σχετικής αγοράς. Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν τη χρήση κινητών μηχανημάτων, όπως γερανών, θεριζοαλωνιστικών μηχανών, περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων και συσκευών καθαρισμού χιονιού, στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Η σημερινή πολιτική συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2023 και θα ενισχύσει την ενιαία αγορά αντικαθιστώντας 27 εθνικές νομοθεσίες με μία ενιαία, εναρμονισμένη νομοθεσία. Έτσι θα εξαλειφθούν οι υφιστάμενοι φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των κινητών μηχανημάτων στο δημόσιο οδικό δίκτυο, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας. Επιπλέον, ο νέος κανονισμός θα μειώσει τον κανονιστικό και τον διοικητικό φόρτο, με την εξοικονόμηση κόστους να εκτιμάται σε έως και 846 εκατ. ευρώ εντός 10 ετών.

Ορισμένες από τις βασικές πτυχές που περιλαμβάνονται στο κείμενο του κανονισμού που συμφωνήθηκε χθες είναι οι εξής:

 • Εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο για την έγκριση οδικής κυκλοφορίας κινητών μηχανημάτων, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα 40 km/h, το οποίο θα διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία τους και θα διευκολύνει τη διασυνοριακή χρήση των εν λόγω μηχανημάτων εντός της ΕΕ.
 • Εξουσιοδότηση της Επιτροπής να εγκρίνει λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές, 12 μήνες πριν από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού.
 • Κανόνες και διαδικασίες για την εποπτεία της αγοράς των εν λόγω κινητών μηχανημάτων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα την πολιτική συμφωνία. Μόλις και οι δύο συννομοθέτες δώσουν το πράσινο φως στον νέο κανονισμό, θα τεθεί σε εφαρμογή 36 μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Ana Martínez Sanjurjo — Τηλ.: + 32 2 296 30 66)

Μελέτη επιβεβαιώνει ότι το εμπόριο της ΕΕ δημιουργεί νέες εμπορικές ευκαιρίες για τους εξαγωγείς αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ

Μια μελέτη εκτίμησης του δυνητικού αντικτύπου δέκα συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (οι οποίες συνήφθησαν πρόσφατα ή βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση) επιβεβαιώνει ότι η εμπορική προσέγγιση της ΕΕ δημιουργεί νέες εμπορικές ευκαιρίες για τους εξαγωγείς αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ. Η συμμετοχή σε προτιμησιακές εμπορικές σχέσεις διαφοροποιεί τις πηγές εισαγωγών, βελτιώνοντας έτσι την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ.

Η ανάπτυξη νέων αγορών μέσω προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων θα συμβάλει στην εδραίωση της θέσης της ΕΕ ως κορυφαίου εξαγωγέα αγροδιατροφικών προϊόντων παγκοσμίως: το 2022, το θετικό εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ όσον αφορά τα αγροδιατροφικά προϊόντα ανήλθε σε 58 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, εκτιμάται ότι η αξία των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ θα είναι μεταξύ 3,1 και 4,4 δισ. ευρώ υψηλότερη το 2032 απ’ ό,τι θα ήταν χωρίς αυτές τις δέκα εμπορικές συμφωνίες, ενώ η αξία των εισαγωγών της ΕΕ θα είναι μεταξύ 3,1 και 4,1 δισ. ευρώ υψηλότερη. Έτσι, θα επιτευχθεί ισόρροπη αύξηση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών, με αποτέλεσμα το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ να αυξηθεί ελαφρώς.

Αναγνωρίζεται ότι ορισμένοι ευαίσθητοι τομείς, ιδίως το βόειο κρέας, το πρόβειο κρέας, τα πουλερικά, το ρύζι και η ζάχαρη, αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο ανταγωνισμό από τους δέκα εταίρους που εξετάζονται στο πλαίσιο της μελέτης. Το συμπέρασμα αυτό επικυρώνει την τρέχουσα προσέγγιση της ΕΕ να προστατεύει συστηματικά ορισμένους ευαίσθητους τομείς μέσω προσεκτικά σταθμισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων. Αυτό το σημαντικό εργαλείο που περιλαμβάνεται στις εμπορικές συμφωνίες μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό πιθανών διαταραχών της αγοράς, παρέχοντας έτσι προστασία στους γεωργούς και τους παραγωγούς αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών και το σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Olof Gill — Τηλ.: + 32 2 296 59 66· Μυρτώ-Αμαρυλλίς Λάππα — Τηλ.: + 32 2 299 70 98)

H Zalando δεσμεύεται να παράσχει σαφέστερες πληροφορίες στους καταναλωτές έπειτα από ενέργειες της ΕΕ

Κατόπιν διαλόγου με την Επιτροπή και με εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών, η Zalando δεσμεύτηκε να αφαιρέσει από την πλατφόρμα της τις παραπλανητικές σημαίες και εικονίδια βιωσιμότητας που εμφανίζονται δίπλα σε προϊόντα. Πρόκειται για ισχυρισμούς που ενδέχεται να παραπλανούν τους καταναλωτές όσον αφορά τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Τα εικονίδια θα αφαιρεθούν στις 15 Απριλίου 2024. Αντ’ αυτών, η Zalando θα παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά οφέλη των προϊόντων, όπως το ποσοστό των χρησιμοποιούμενων ανακυκλωμένων υλικών.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε σχετικά: «Πολλοί καταναλωτές επιθυμούν να καταστήσουν την κατανάλωσή τους πιο οικολογική. Για να το πετύχουν και για να κάνουν πραγματικά βιώσιμες καταναλωτικές επιλογές, είναι σημαντικό να έχουν στη διάθεσή τους αξιόπιστες πληροφορίες. Πρέπει παράλληλα να εμποδίσουμε τους εμπόρους που ενδεχομένως προσπαθούν να επωφεληθούν από τις καλές προθέσεις των καταναλωτών. Χαίρομαι που ένας ηγέτης της αγοράς, όπως η Zalando, πλέον εγκαταλείπει τις πρακτικές αυτές αποφασίζοντας να παράσχει σαφείς και ακριβείς πληροφορίες στους καταναλωτές.»

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δεσμεύσεις της Zalando μπορείτε να βρείτε στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: + 32 2 296 22 53·Jördis Ferroli — Τηλ.: + 32 2 299 27)

Η Επίτροπος Ιβάνοβα εγκαινιάζει διάσκεψη για τη στήριξη της ευρωπαϊκής μουσικής βιομηχανίας

Σήμερα, η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα εγκαινίασε μια διάσκεψη με θέμα «Προκλήσεις, ανάγκες και ευκαιρίες του ευρωπαϊκού μουσικού οικοσυστήματος». Η εκδήλωση παρέχει στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, του κλάδου της μουσικής, καθώς και του μετασχηματισμού του μέσω πολιτικών πρωτοβουλιών, ρυθμιστικών πλαισίων, μηχανισμών χρηματοδότησης και της προώθησης του διαλόγου σε αυτόν τον δυναμικό κλάδο.

Εν μέσω ψηφιοποίησης και αυξημένου ανταγωνισμού από παγκόσμιους παράγοντες, θα εξεταστούν οι ευκαιρίες και τις προκλήσεις του κλάδου ώστε να καταστεί ανταγωνιστικότερος στην παγκόσμια αγορά, επιτρέποντας στα αναδυόμενα ταλέντα να διασχίσουν τα σύνορα και να υπερβούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η πλούσια ευρωπαϊκή προσφορά μουσικής. Τα προς συζήτηση θέματα περιλαμβάνουν τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών συνεχούς ροής και τις αμοιβές που προσφέρουν, τις αναδυόμενες τάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την οικονομική σταθερότητα του μουσικού οικοσυστήματος. Στη διάσκεψη θα γίνει επίσης μια επισκόπηση των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων για θέματα όπως η ισότητα των φύλων στον τομέα της μουσικής.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της Επιτροπής να ενισχύσει τον διάλογο με τον κλάδο της μουσικής, οι οποίες ξεκίνησαν το 2023 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Η μουσική κινεί την Ευρώπη» , η οποία έχει σκοπό να βοηθήσει τον κλάδο να συντονιστεί και να μιλήσει με μία φωνή για θέματα πολιτικής της ΕΕ. Η μονοήμερη υβριδική διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και θα μεταδοθεί ζωντανά στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες.

Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ. Εγγραφείτε εδώ για να παρακολουθήσετε την απευθείας μετάδοση.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99·Flore Boutier — Τηλ.: +32 2 296 60 43)

Η Επιτροπή παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές υποδομές του αύριο

Σήμερα, η Επιτροπή παρουσίασε ένα σύνολο πιθανών μέτρων για την προώθηση της καινοτομίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών. Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας εξαρτάται απ’ αυτές τις προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες ψηφιακών δικτύων, δεδομένου ότι η ταχεία, ασφαλής και ευρεία συνδεσιμότητα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των τεχνολογιών που θα μας φέρουν στον κόσμο του αύριο: τηλεϊατρική, αυτοματοποιημένη οδήγηση, προληπτική συντήρηση κτιρίων ή γεωργία ακριβείας.

Η εν λόγω δέσμη μέτρων για την ψηφιακή συνδεσιμότητα στόχο έχει να ξεκινήσει μια συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα κράτη μέλη και ομονοούντες εταίρους σχετικά το πώς πρέπει να διαμορφωθεί η μελλοντική πολιτική δράση της ΕΕ ώστε να επιτευχθεί συναίνεση:

 • Η Λευκή Βίβλος με τίτλο «Πώς να καλύψουμε τις ανάγκες της Ευρώπης σε ψηφιακές υποδομές;» αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η Ευρώπη όσον αφορά την ανάπτυξη μελλοντικών δικτύων συνδεσιμότητας και παρουσιάζει πιθανά σενάρια για την προσέλκυση επενδύσεων, την προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση της ασφάλειας και την επίτευξη μιας πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
 • Η σύσταση σχετικά με την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποδομών υποβρύχιων καλωδίων παρουσιάζει ένα σύνολο μέτρων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποβρύχιων καλωδίων, μέσω καλύτερου συντονισμού σε ολόκληρη την ΕΕ, τόσο όσον αφορά τη διακυβέρνηση όσο και τη χρηματοδότηση.

Η ΕΕ θα πρέπει να καλλιεργήσει μια δυναμική κοινότητα Ευρωπαίων φορέων καινοτομίας, προωθώντας την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών συνδεσιμότητας και συνεργατικής υπολογιστικής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Λευκή Βίβλος προβλέπει τη δημιουργία ενός δικτύου «Συνδεδεμένων Συνεργατικών Υπολογιστών» («δίκτυο 3C») με στόχο τη δημιουργία διατερματικών ολοκληρωμένων υποδομών και πλατφορμών για το υπολογιστικό νέφος και την υπολογιστική παρυφών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για διάφορες περιπτώσεις χρήσης. Η εν λόγω συνεργατική προσέγγιση θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω της δημιουργίας πιλοτικών έργων μεγάλης κλίμακας ή ενός πιθανού νέου σημαντικού έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) στον τομέα της υπολογιστικής.

Είναι επίσης σημαντικό να αξιοποιηθούν καλύτερα οι συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων πρωτοβουλιών, όπως το ΣΕΚΕΕ για τις υποδομές και τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους επόμενης γενιάς, και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη». Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να περιλαμβάνει πιθανό ρόλο συντονιστή για την κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες», προκειμένου να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός οικοσυστήματος συνεργατικής συνδεσιμότητας και υπολογιστικής.

Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών, εξετάζοντας μέτρα για τη διασφάλιση πραγματικά ισότιμων όρων ανταγωνισμού και επανεξετάζοντας το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της.Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη την τεχνολογική σύγκλιση μεταξύ των τηλεπικοινωνιών και του υπολογιστικού νέφους, οι οποίοι ωστόσο είναι τομείς που υπόκεινται σε διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια, καθώς και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλοι οι φορείς που επενδύουν σε ψηφιακές υποδομές θα μπορούν να επωφεληθούν από την αναγκαία κλίμακα για την πραγματοποίηση μαζικών επενδύσεων. Αυτόθα μπορούσε να συνεπάγεται μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης των τηλεπικοινωνιακών φορέων, μια πιο ολοκληρωμένη διακυβέρνηση σε επίπεδο Ένωσης για το ραδιοφάσμα και πιθανές αλλαγές στην πολιτική πρόσβασης στη χονδρική. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εξετάσει μέτρα για την επίσπευση της κατάργησης του χαλκού έως το 2030 και για την προώθηση του οικολογικού προσανατολισμού των ψηφιακών δικτύων μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους.

Για να προστατευθούν οι υποδομές δικτύων και υπολογιστικής της Ευρώπης, που αποτελούν βασικό στοιχείο της οικονομικής μας ασφάλειας, η ΕΕ θα πρέπει να παράσχει κίνητρα για την ανάπτυξη στρατηγικών υποθαλάσσιων καλωδίων και την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητάς τους. Με βάση τη σύσταση που εγκρίθηκε μαζί με τη Λευκή Βίβλο, μπορεί να εξεταστεί μακροπρόθεσμα η θέσπιση ενός κοινού συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕ, καθώς και να επανεξεταστούν τα διαθέσιμα μέσα που αποσκοπούν στην καλύτερη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων για τη στήριξη έργων καλωδίωσης ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Αποτελώντας άμεση ανταπόκριση στις εκκλήσεις των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών, η σύσταση επιδιώκει τη βελτίωση του συντονισμού εντός της ΕΕ, για παράδειγμα με την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων για την ασφάλεια, τη δημιουργία εργαλειοθήκης για την ασφάλεια των καλωδιώσεων και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών. Επιπλέον, για να στηρίξει τη συνέχεια που θα δοθεί στη σύσταση, η Επιτροπή συγκροτεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις υποθαλάσσιες υποδομές καλωδίων, η οποία απαρτίζεται από τις αρχές των κρατών μελών.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με 12 σενάρια που καθορίζονται στη Λευκή Βίβλο. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2024. Οι προτάσεις θα δημοσιευθούν και θα τροφοδοτήσουν τις μελλοντικές δράσεις πολιτικής.

Ιστορικό

Η ΕΕ έχει ήδη λάβει διάφορα μέτρα για την προώθηση της μετάβασης των παραδοσιακών δικτύων συνδεσιμότητας προς τις υποδομές του μέλλοντος:

 • Στις 23 Φεβρουαρίου 2023, η Επιτροπή ξεκίνησε ευρεία διερευνητική διαβούλευση σχετικά με το μέλλον του τομέα συνδεσιμότητας και των υποδομών του, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο του 2023.
 • Μαζί με τη διαβούλευση, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης την πρόταση κανονισμού για τις υποδομές Gigabit, για την οποία επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στις 5 Φεβρουαρίου 2024, έναν χρόνο μετά την παρουσίαση της πρότασης. Ο κανονισμός για τις υποδομές Gigabit θεσπίζει μια σειρά μέτρων για την απλούστευση και την επίσπευση της ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και το κόστος ανάπτυξής τους.
 • Η συμφωνία επιτεύχθηκε ταυτόχρονα με την έκδοση της σύστασης για την προώθηση της συνδεσιμότητας gigabit μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου (σύσταση Gigabit), η οποία παρέχει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού των υποχρεώσεων αποκατάστασης της πρόσβασης στη χονδρική για τους φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά.
 • Επιπλέον, η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση της βασικής μας συνδεσιμότητας μέσω, για παράδειγμα, συμπράξεων της Global Gateway, οι οποίες διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα με όλες τις περιοχές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των νησιών, των κρατών μελών με ακτογραμμές και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Οι συμπράξεις Global Gateway, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», στηρίζουν βασικές υποδομές, όπως τα υποβρύχια καλώδια.

Περισσότερες πληροφορίες

Λευκή Βίβλος «Πώς να καλύψουμε τις ανάγκες των ψηφιακών υποδομών της Ευρώπης;»

Σύσταση σχετικά με την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποδομών υποβρύχιων καλωδίων

Ενημερωτικό δελτίο

Ερωταπαντήσεις

Δηλώσεις

Στην Ευρώπη εξακολουθούμε να διαθέτουμε 27 εθνικές αγορές τηλεπικοινωνιών με διαφορετικές αρχιτεκτονικές δικτύου, διαφορετικά επίπεδα κάλυψης δικτύου, διαφορετική διαχείριση του ραδιοφάσματος σε εθνικό επίπεδο και διαφορετικούς κανονισμούς. Ο κατακερματισμός αυτός αποτελεί χαμένη οικονομική ευκαιρία. Με τη Λευκή Βίβλο εντοπίσαμε διάφορες λύσεις πολιτικής που θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τις τηλεπικοινωνίες. Αυτές οι λύσεις πολιτικής θα είναι ιδιαίτερα βοηθητικές, δεδομένου ότι χρειαζόμαστε μια ψηφιακή υποδομή που θα παρέχει ασφαλή, ταχεία και αξιόπιστη συνδεσιμότητα σε όλους, παντού στην Ευρώπη.

κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή

Οι υποδομές ψηφιακών δικτύων είναι καίριας σημασίας για μια ανταγωνιστική και ανθεκτική Ευρώπη. Η Λευκή Βίβλος που παρουσιάζουμε σήμερα θέτει τα θεμέλια για μια μελλοντική νομοθεσία για τα ψηφιακά δίκτυα που θα εστιάζει σε τρεις πυλώνες: επενδύσεις, κανονιστικό πλαίσιο και ασφάλεια. Πρέπει να δημιουργήσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά, ώστε να αποδεσμευτούν οι αναγκαίες επενδύσεις για την οικοδόμηση των υποδομών ψηφιακών δικτύων του αύριο.

κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image002.gif@01DA43A2.26C1A9C0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *