Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 24/4

Η Επιτροπή εγκαινιάζει τη συμμαχία για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε φάρμακα κρίσιμης σημασίας

Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, εγκαινίασε σήμερα τις εργασίες της συμμαχίας για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας στο περιθώριο της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου EPSCO των υπουργών Υγείας, στο πλαίσιο των δράσεων για την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Η Συμμαχία συγκεντρώνει εκπροσώπους εθνικών αρχών, της βιομηχανίας, οργανώσεων υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνίας των πολιτών, της Επιτροπής και οργανισμών της ΕΕ με σκοπό τον καθορισμό των βέλτιστων μέτρων για την αντιμετώπιση και την αποφυγή ελλείψεων σε φάρμακα κρίσιμης σημασίας.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή έναρξη λειτουργίας της συμμαχίας για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας αποτελεί την επιχειρησιακή μας απάντηση στην προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες μας θα έχουν πάντα πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται. Προσθέτουμε μια βιομηχανική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η οποία θα επικεντρωθεί στο πώς αντιμετωπίζουμε τα τρωτά σημεία στην αλυσίδα εφοδιασμού και θα παρέχει συστάσεις όσον αφορά τομείς δράσης που πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα, όπως η ενίσχυση των παραγωγικών ικανοτήτων και η διαφοροποίηση των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού. Η συμμαχία θα συγκεντρώσει πόρους και εμπειρογνωμοσύνη από τις κυβερνήσεις, τη βιομηχανία, τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και την κοινωνία των πολιτών. Όλοι αυτοί οι φορείς έχουν έναν κοινό στόχο —την καλύτερη προστασία των ασθενών μας και πιο ισότιμη πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας στην πράξη.»

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

Δελτίο Τύπου

Ερωταπαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο

Παρακολουθήστε τη διάσκεψη Τύπου της Επιτρόπου κ. Στέλλας Κυριακίδου και του Βέλγου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Υγείας κ. Frank Vandenbroucke στο EbS.

Δέσμη παραβάσεων Απριλίου: κυριότερες αποφάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 76 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό μιας υπόθεσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη ορθής εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων για τις καθυστερήσεις πληρωμών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα [INFR(2023)2027] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους κανόνες της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ).

Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω των εσφαλμένων πρακτικών που εφαρμόζουν τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία όσον αφορά τις πληρωμές προς τους προμηθευτές τους. Τα νοσοκομεία αυτά δεν τηρούν την υποχρέωση άμεσης εξόφλησης των οφειλών τους όταν οι προμηθευτές συμφωνούν να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους για τόκους, κατά παράβαση της πάγιας νομολογίας. Οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, αποτρέπουν την ανάπτυξή τους, παρεμποδίζουν την ανθεκτικότητά τους και ενδεχομένως αλλοιώνουν την προσπάθειά τους να γίνουν πιο πράσινες και πιο ψηφιακές. Στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις —και ιδίως οι ΜΜΕ— βασίζονται στις τακτικές πληρωμές για να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους και να πραγματοποιούν επενδύσεις. Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για υγειονομικές αρχές). Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρουν ορθά τους κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2021)2236] και την Κύπρο [INFR(2021)2265], επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (οδηγία ΠΟΣ). Οι εν λόγω κανόνες, αφενός, αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ εναρμονίζοντας τους ορισμούς, τις κυρώσεις και τις προθεσμίες παραγραφής των ποινικών αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και, αφετέρου, θέτουν τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). Η Επιτροπή απέστειλε για πρώτη φορά προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2021 και στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2022. Αφού ανέλυσε τις απαντήσεις τους, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας που παρέχουν ορισμό της «παθητικής δωροδοκίας» και του «δημόσιου λειτουργού». Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι ορισμένες διατάξεις που κοινοποίησε η Ελλάδα προβλέπουν κανόνες οι οποίοι περιορίζουν την αποτελεσματικότητα και την αποτρεπτικότητα των κυρώσεων που προβλέπονται για ποινικά αδικήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος δεν έχει μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις σχετικά με τον ορισμό και την ευθύνη των νομικών προσώπων, καθώς και σχετικά με τη δικαιοδοσία της Κύπρου για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως απαιτείται από την οδηγία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τη διαχείριση του εναέριου χώρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο Βέλγιο [INFR(2024)2019], τη Γερμανία [INFR(2024)2021], τη Γαλλία [INFR(2024)2020], το Λουξεμβούργο [INFR(2024)2022] και τις Κάτω Χώρες [INFR(2024)2023], επειδή δεν εφάρμοσαν ορθά ορισμένες νομικές διατάξεις που προβλέπονται στον μηχανισμό επιδόσεων και το σύστημα χρέωσης τελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού όσον αφορά τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας και οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004. Η Επιτροπή διαπίστωσε απουσία κατάλληλων χρηματοδοτικών ρυθμίσεων για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας σε ορισμένες διασυνοριακές περιοχές, ακατάλληλη ή αδικαιολόγητη κατανομή του κόστους μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, καθώς και ανεπαρκή οικονομικά κίνητρα για τους παρόχους υπηρεσιών. Η απουσία αυτή επηρεάζει όχι μόνο τα έσοδα των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας αλλά και τα τέλη που καταβάλλουν οι χρήστες του εναέριου χώρου, όπως οι πελάτες. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2024)2014], επειδή δεν εφάρμοσε τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση διαδικασιών πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους ελληνικούς αερολιμένες, όπως απαιτείται από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 2018/1048 και 2018/1139 της Επιτροπής, ούτε ολοκλήρωσε το σχέδιο διορθωτικών μέτρων που συμφωνήθηκε με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Η βελτιστοποίηση των διαδρομών υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας και των διαδικασιών ενόργανης προσέγγισης και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας/αεροναυτιλίας (ATM/ANS) με τη χρήση πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) μπορούν να αποφέρουν οφέλη όσον αφορά την ασφάλεια, τη χωρητικότητα, το περιβάλλον και την οικονομική αποδοτικότητα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ, την ΤΣΕΧΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να ορίσουν και να εξουσιοδοτήσουν πλήρως τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών τους στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Κύπρο [INFR(2024)2016], την Τσεχία [INFR(2024)2039], την Εσθονία [INFR(2024)2040], την Πολωνία [INFR(2024)2041], την Πορτογαλία [INFR(2024)2038] και τη Σλοβακία [INFR(2024)2042], επειδή τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη ορίσει τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών τους βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ή ο ορισμός αυτός δεν συνοδεύεται από επαρκή εξουσιοδότηση. Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν προβεί στον εν λόγω ορισμό έως τις 17 Φεβρουαρίου 2024. Μέχρι σήμερα, η Εσθονία, η Πολωνία και η Σλοβακία δεν έχουν ακόμη ορίσει συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών.

Επιπλέον, η Κύπρος, η Τσεχία και η Πορτογαλία, παρά το γεγονός ότι έχουν ορίσει τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών τους, εξακολουθούν να μην τους έχουν αναθέσει τις αναγκαίες εξουσίες και αρμοδιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Οι πλήρως εξουσιοδοτημένοι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών σε κάθε κράτος μέλος είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την άσκηση των νέων δικαιωμάτων που δημιουργούνται δυνάμει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως για να διασφαλίζουν ότι οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στον τόπο διαμονής τους κατά πλατφορμών, για να χορηγούν το καθεστώς αξιόπιστων πηγών επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, και για να παρέχουν διαπίστευση σε ερευνητές.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω έξι κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

Η Επίτροπος Φερέιρα μεταβαίνει στην Τουρκία όπου θα επισκεφθεί περιοχές που ανακάμπτουν από τους καταστροφικούς σεισμούς του 2023 με τη βοήθεια της στήριξης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ

Αύριο, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα θα ξεκινήσει διήμερη επίσκεψη στην Τουρκία για να δει από πρώτο χέρι πώς η στήριξη του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ βοήθησε τη χώρα να ανακάμψει μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Γκαζιαντέπ τον Φεβρουάριο του 2023.  

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας για βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2024, η Επιτροπή διέθεσε στην Τουρκία επιχορήγηση ύψους 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ στη διεθνή διάσκεψη δωρητών τον Μάρτιο του 2023 να παράσχει στήριξη ύψους 1 δισ. ευρώ στην Τουρκία.  

Ενόψει της επίσκεψης, η Επίτροπος κ. Φερέιρα δήλωσε τα εξής: «Αυτή η καταστροφή, μία από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας, μας συγκλόνισε όλους, καθώς γίναμε μάρτυρες των καταστροφικών επιπτώσεων που είχε στις τοπικές κοινότητες και την οικονομία. Δείχνοντας αλληλεγγύη προς τον τουρκικό λαό, η ΕΕ κινητοποίησε γρήγορα 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, ποσό που είναι το υψηλότερο που έχει χορηγηθεί ποτέ σε υποψήφια χώρα, στο πλαίσιο της στήριξης ύψους 1 δισ. ευρώ που δεσμεύτηκε να παράσχει η ΕΕ στη Διεθνή Διάσκεψη Δωρητών. Η στήριξη της ΕΕ αποτελεί απτή έκφραση της αλληλεγγύης μας και το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μετατρέπει τα λόγια μας σε συγκεκριμένες δράσεις στο πεδίο.» 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Επίτροπος κ. Φερέιρα θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Χακάν Φιντάν, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Μεχμέτ Σιμσέκ, και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλί Γερλίκαγια, με τους οποίους θα συζητήσει την εφαρμογή της στήριξης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. 

Την Πέμπτη, η Επίτροπος θα επισκεφθεί την πληγείσα από τον σεισμό περιοχή του Γκαζιαντέπ. Στην πόλη Nurdağı, θα συναντηθεί με κατοίκους που επλήγησαν από τους σεισμούς και θα δει τις προσωρινές δομές στέγασης που κατασκευάστηκαν για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Θα διοργανωθεί διάσκεψη Τύπου για τους τοπικούς δημοσιογράφους στις 11:45 θερινή ώρα Κύπρου στην περιοχή προσωρινής φιλοξενίας (ευρέως γνωστή ως «πόλη των κοντέινερ»), στη διεύθυνση NUR 1 Konteyner Kent, Olucak, 27840 Nurdağı/Gaziantep.  

Στη συνέχεια, η Επίτροπος θα επισκεφθεί ένα νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης υπό κατασκευή στο Nurdağı. Θα ακολουθήσει συνάντηση στο Γκαζιαντέπ με τη Δήμαρχο της πόλης και τον Κυβερνήτη της περιοχής, η οποία θα περιλαμβάνει και μια σύντομη διάσκεψη Τύπου, ενώ θα επισκεφθεί και το Μουσείο Μωσαϊκών του Γκαζιαντέπ. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: + 32 2 298 46 80· Laetitia Close — Τηλ.: + 32 2 296 70 73)

Η Επίτροπος Ιβάνοβα επισκέπτεται την Τουρκία για τον δεύτερο διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα επισκέπτεται αύριο την Κωνσταντινούπολη για τον διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Η Επίτροπος κ. Ιβάνοβα θα συναντηθεί με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας κ. Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ, με τον οποίο θα συζητήσει θέματα κοινού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Επίτροπος θα συμμετάσχει σε σειρά συναντήσεων και εκδηλώσεων. Η Επίτροπος κ. Ιβάνοβα θα απονείμει το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμων Γυναικών στην καθηγήτρια κ. Ράνα Σάνιαλ. Η Επίτροπος θα συμμετάσχει επίσης στην τελετή απονομής του βραβείου του προγράμματος «Plug-in» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), το οποίο θα αναγνωρίσει και θα τιμήσει τις επιδόσεις τριών τουρκικών εθνικών προγραμμάτων καινοτομίας, καθώς επίσης θα παρευρεθεί στα εγκαίνια του Κέντρου Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Boğaziçi.

Ο διάλογος αυτός αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την αξιολόγηση των συνεργατικών προσπαθειών που καταβάλλονται στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Έως το τέλος της φετινής χρονιάς, η Επιτροπή θα δημιουργήσει έναν κοινοτικό κόμβο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) στην Τουρκία. Ο κόμβος αυτός θα λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης, παρέχοντας στους τοπικούς φορείς καινοτομίας πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες που προσφέρει το ΕΙΤ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 2 295 86 15· Roberta Verbanac — Τηλ.: + 32 2 298 24 98)  

Η Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο κέντρο ανταλλαγής και ανάλυσης διαστημικών πληροφοριών της ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα

Η Επιτροπή και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) εγκαινίασαν σήμερα το κέντρο ανταλλαγής και ανάλυσης διαστημικών πληροφοριών της ΕΕ (EU Space ISAC) και συμπροήδρευσαν στην πρώτη επίσημη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία είχε ανακοινωθεί στο πλαίσιο της διαστημικής στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα. Αυτό είναι απαραίτητο διότι πολλές κρίσιμες υπηρεσίες για την οικονομία και τους πολίτες, καθώς και οι δημόσιες πολιτικές, εξαρτώνται όλο και περισσότερο από το διάστημα.

Το EU Space ISAC είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος και επιθυμούν να αναπτύξουν την εμπειρογνωμοσύνη τους υιοθετώντας μια συλλογική προσέγγιση για να βελτιωθεί η πρόληψη, η αντιμετώπιση και ο μετριασμός των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας. Το εν λόγω δίκτυο θα εστιάσει το έργο του ιδίως σε μέτρα για τη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας.

Δώδεκα ιδρυτικά μέλη επιλέχθηκαν για να συγκροτήσουν το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του EU Space ISAC για δύο χρόνια, μαζί με την Επιτροπή και τον EUSPA. Τα εν λόγω ιδρυτικά μέλη εκπροσωπούν μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία. Αποστολή τους είναι να βάλουν τα πράγματα σε μια τάξη και να διοργανώσουν τις πρώτες δραστηριότητες που θα είναι ανοικτές σε άλλα μέλη του EU Space ISAC. Σε εθελοντική βάση, θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε ένα αξιόπιστο περιβάλλον, π.χ. παρέχοντας πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό και ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές, καθώς και συμβουλές σχετικά με πρωτόκολλα ασφάλειας ή την εκτίμηση κινδύνων. 

Εκτός από τα ιδρυτικά μέλη, έχουν ήδη επιλεγεί άλλα δέκα μέλη, τα οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν σ’ αυτές τις δραστηριότητες. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το EU Space ISAC είναι ανοικτή, με δύο προθεσμίες υποβολής αιτήσεων κάθε χρόνο. 

Ο κατάλογος των επιλεγέντων μελών είναι διαθέσιμος εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση είναι διαθέσιμες εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Flore Boutier — Τηλ.: + 32 2 296 60 43)

Η Επιτροπή εκταμιεύει πρόσθετη ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την Ουκρανία

Σήμερα, η Επιτροπή εκταμίευσε τη δεύτερη δόση, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, της έκτακτης ενδιάμεσης χρηματοδότησης προς την Ουκρανία στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για την Ουκρανία. Της εκταμίευσης προηγήθηκε θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή των συμφωνημένων όρων πολιτικής που συνδέονται με μεταρρυθμίσεις της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της γεωργίας, καθώς και με απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για διασφάλιση της διαφανούς και αποτελεσματικής χρήσης των κονδυλίων. Γενική προϋπόθεση για τη στήριξη από τη διευκόλυνση για την Ουκρανία είναι να γίνονται σεβαστοί οι αποτελεσματικοί δημοκρατικοί μηχανισμοί.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Η Ουκρανία στους ώμους της κουβαλάει ένα μεγάλο βάρος για όλους μας. Χάρη στο πρόσθετο 1,5 δισ. ευρώ που εκταμιεύουμε σήμερα, η Ουκρανία θα μπορέσει να διατηρήσει σε λειτουργία το κράτος και βασικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό, ενώ ταυτόχρονα αποκρούει την εναντίον της επίθεση. Θα συνεργαστούμε στενά με τις ουκρανικές αρχές για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή του σχεδίου για την Ουκρανία, επί του οποίου αναμένω την ταχεία συμφωνία του Συμβουλίου. Έτσι θα προετοιμάσουμε το έδαφος για τακτικές και προβλέψιμες εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για την Ουκρανία, ύψους 50 δισ. ευρώ. Στη στήριξή της προς την Ουκρανία, η Ευρώπη παραμένει ενωμένη και αποφασιστική.»

Τον Μάρτιο, η Ένωση αποδέσμευσε μια πρώτη δόση της έκτακτης ενδιάμεσης χρηματοδότησης, ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Με τη σημερινή πληρωμή, η ΕΕ έχει εκταμιεύσει 6 δισ. ευρώ για τη στήριξη της μακροοικονομικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ουκρανίας από την 1η Μαρτίου που τέθηκε σε ισχύ η διευκόλυνση για την Ουκρανία μέχρι σήμερα. Η συνολική στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία και τον λαό της από τον Φεβρουάριο του 2022 ως σήμερα ανέρχεται σε 98,5 δισ. ευρώ.

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Ana Pisonero — Τηλ.: +32 2 295 43 20· Zoï Muletier — Τηλ.: +32 2 299 43 06)

Η Επιτροπή ξεκινά την πρώτη έρευνα στο πλαίσιο του μέσου της ΕΕ για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε για πρώτη φορά έρευνα στο πλαίσιο του μέσου για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις (IPI), ως απάντηση σε μέτρα και πρακτικές στις κινεζικές διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι οποίες εισάγουν αθέμιτες διακρίσεις σε βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών και προϊόντων. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή, οι κινεζικές διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχουν σταδιακά καταστεί πιο κλειστές στις ευρωπαϊκές και τις ξένες εταιρείες, καθώς και στα προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ. Αυτό οφείλεται σε μέτρα που θέσπισε η Κίνα, τα οποία εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των τοπικών και των ξένων εταιρειών, καθώς και μεταξύ των εγχώριας παραγωγής και των εισαγόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Έχοντας προηγουμένως εκφράσει κατ’ επανάληψη τις ανησυχίες της απευθείας στις κινεζικές αρχές και ελλείψει ικανοποιητικών απαντήσεων ή μέτρων, η Επιτροπή αποφάσισε να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό μέσω του κανονισμού IPI.

Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στις διεθνείς διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώτος στόχος της έρευνας IPI είναι η προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την εξάλειψη των διακρίσεων στις δημόσιες συμβάσεις, προς όφελος όλων. Μόνο εάν ο διάλογος δεν καταλήξει σε δίκαιη συμφωνία, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής μέτρων IPI.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Εμπορίου κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε σχετικά: «Το μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις είναι ένας ισχυρός νέος μηχανισμός για τη στήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών σε αγορές που είναι λιγότερο ανοικτές από τη δική μας. Αποσκοπεί επίσης στην προαγωγή ανοικτών αγορών δημόσιων συμβάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. O ανοικτός χαρακτήρας των δημοσίων συμβάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των επιχειρήσεων, για τους καταναλωτές και για την προώθηση της καινοτομίας σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε την έρευνα με την Κίνα, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού στις αγορές δημόσιων συμβάσεων για τους παραγωγούς ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και από τις δύο πλευρές. Δυστυχώς, οι επανειλημμένες συζητήσεις μας με την Κίνα σχετικά με αυτό το εμπορικό πρόβλημα έχουν αποβεί άκαρπες. Πιστεύουμε ότι αυτή η έρευνα IPI θα ενισχύσει τον διάλογό μας και θα μας βοηθήσει να βρούμε αμοιβαία αποδεκτές λύσεις.»

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Olof Gill — Τηλ.: +32 2 296 59 66· Ana ApsePaese — Τηλ.: +32 2 298 73 48)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει 8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της 4ης κοινοπρακτικής συναλλαγής της το 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκδίδει ομόλογα της ΕΕ εξ ονόματος της ΕΕ, συγκέντρωσε χθες 8 δισ. ευρώ σε ομόλογα της ΕΕ στο πλαίσιο της 4ης κοινοπρακτικής συναλλαγής της για το 2024. Η συναλλαγή διπλής δόσης αφορούσε ένα νέο ομόλογο ύψους 4 δισ. ευρώ με λήξη στις 6 Δεκεμβρίου 2027 και τη συνεχή έκδοση 4 δισ. ευρώ ομολόγου της ΕΕ με 4% και λήξη στις 4 Απριλίου 2044.

Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε με επιτόκιο 2,951%, που αντιστοιχεί σε τιμή 99,754%, ενώ η 20ετής συνεχής έκδοση ορίστηκε σε τιμή 108,323%, με επιτόκιο 3,417 %. Οι κατατεθείσες προσφορές ανήλθαν σε 43 δισ. ευρώ στο 3ετές ομόλογο και σε 71 δισ. ευρώ στο 20ετές ομόλογο, δηλαδή υπερκαλύφθηκαν περίπου 11 και 18 φορές αντίστοιχα.

Τα έσοδα από τη συναλλαγή θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πολιτικής της ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει πλέον συγκεντρώσει περίπου 48 δισ. ευρώ από τα 75 δισ. ευρώ που αποτελούν τον στόχο χρηματοδότησης για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Μια πλήρης επισκόπηση όλων των συναλλαγών της ΕΕ που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα είναι διαθέσιμη εδώ. Μια λεπτομερής επισκόπηση των προβλεπόμενων πράξεων της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2024 είναι επίσης διαθέσιμη στο σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΕ. Η επόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έκδοσης της ΕΕ, είναι η δημοπρασία ομολόγων της ΕΕ στις 29 Απριλίου 2024.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται από τις Συνθήκες της ΕΕ να δανείζεται από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή χαίρει εδραιωμένης φήμης στις αγορές χρεογράφων, χάρη στην έκδοση ομολόγων κατά την τελευταία 40ετία. Όλες οι εκδόσεις τις οποίες εκτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνονται αποκλειστικά σε ευρώ. Ο δανεισμός της ΕΕ είναι εγγυημένος από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ οι συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ αποτελούν ανεπιφύλακτη νομική υποχρέωση όλων των κρατών μελών βάσει των Συνθηκών.

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Balazs Ujvari — Τηλ.: : +32 2 295 45 78· Veronica Favalli — Τηλ.: : +32 2 298 72 69)


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στη Γάνδη του Βελγίου: διατυπώνει εισαγωγικές παρατηρήσεις στην τελετή που θα ξεκινήσει την τελική συζήτηση στο πλαίσιο της Μεγάλης Συζήτησης 2024· συναντάται με εκπροσώπους της οργάνωσης Graffiti vzw.

Η κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα στην Κωνσταντινούπολη: συμμετέχει στον 2ο διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία· απονέμει τα βραβεία στην τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Καινοτόμων Γυναικών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), καθώς και στην τελετή απονομής των βραβείων του προγράμματος Plug-in του ΕΣΚ· συναντάται με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Τουρκίας κ. Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ· επισκέπτεται την Πανεπιστημιούπολη Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Boğaziçi στο Καντιλί και συγκεκριμένα τα νέα τους εργαστήρια LifeSci, ενώ θα εγκαινιάσει και το Κέντρο Βιοεπιστημών.

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image002.gif@01DA7FAE.3D1256A0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *