Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 31/5

Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα αστικής καινοτομίας ύψους 120 εκατ. ευρώ

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ συμβάλλει στην καινοτομία στις πόλεις μας. Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (EUI) προκηρύσσει σήμερα δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους120 εκατ. ευρώ για καινοτόμα έργα που θα πρέπει να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν νέες λύσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών αστικών προκλήσεων.

Με την παρούσα πρόσκληση αναζητούνται έργα που ενεργοποιούν τον μετασχηματισμό στις πόλεις και έχουν το δυναμικό ώστε να δημιουργούν επενδύσεις και να εμπνέουν άλλα έργα.

Τα έργα πρέπει να επικεντρώνονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

 • οικολογικές πόλεις — πειραματισμός και παροχή απτών καινοτόμων λύσεων για πράσινες και γαλάζιες υποδομές, αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, τη ρύπανση, τους πόρους και τις κλιματικές αλλαγές·
 • βιώσιμος τουρισμός — ενεργοποίηση μακροπρόθεσμου πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού, ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα στον τομέα του τουρισμού. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη διαφοροποίηση των τουριστικών προϊόντων, την επιδίωξη θετικού αντικτύπου στις τοπικές κοινότητες και το περιβάλλον, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής καινοτομίας και τη βελτίωση των συνδέσεων με μικρότερες περιοχές και πόλεις·
 • αξιοποίηση ταλέντων σε συρρικνούμενες πόλεις — τοπικά και ολοκληρωμένα πιλοτικά έργα για τη δοκιμή νέων λύσεων για τη διατήρηση και προσέλκυση ταλέντων. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων που προκαλούνται από τη δημογραφική μετάβαση.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα χρηματοδοτήσει το 80 % του κόστους επιλεγμένων έργων. Κάθε έργο μπορεί να λάβει έως και 5 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτής της χρηματοδότησης θα στηρίξει τη μεταφορά καινοτόμων λύσεων σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, ώστε να εξασφαλιστεί ακόμη μεγαλύτερος αντίκτυπος, ιδίως στις πόλεις και στις περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τον βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό. Για τον σκοπό αυτό, οι υποστηριζόμενες αστικές αρχές θα δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις μεταφοράς με τρεις άλλες πόλεις, ώστε να αναπαραγάγουν τα έργα.

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε όλες τις πόλεις της ΕΕ είτε μεμονωμένα είτε σε ομαδικό επίπεδο. Οι δυνητικοί αιτούντες καλούνται να εγγραφούν στα σεμινάρια και τις λοιπές συνεδρίες που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν τις προσεχείς εβδομάδες. Λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της EUI.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 5 Οκτωβρίου 2023.

Ιστορικό 

Η EUI έχει ήδη προκηρύξει μια πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων τον Οκτώβριο του 2022 για τη στήριξη του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. Υποβλήθηκαν 99 αιτήσεις από 21 κράτη μέλη. Οι νικητές της παρούσας πρόσκλησης θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο.

Με ειδικό προϋπολογισμό του ΕΤΠΑ ύψους 450 εκατ. ευρώ, η EUI αποτελεί ένα νέο μέσο για τη στήριξη της αστικής διάστασης της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο 2021-2027. Στην περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, τουλάχιστον το 8 % των πόρων του ΕΤΠΑ σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να επενδύεται σε προτεραιότητες και έργα που επιλέγονται από τις ίδιες τις πόλεις και βασίζονται στις δικές τους στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Πέρα από την καινοτομία, η EUI στηρίζει τις ικανότητες όλων των αστικών περιοχών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρέχει στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω του αστικού θεματολογίου της ΕΕ.

Η EUI τελεί υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και της γαλλικής περιφέρειας Hauts-de-France. Βασίζεται στις αστικές καινοτόμες δράσεις της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, αλλά επικεντρώνεται ακόμη περισσότερο στην αστική καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε άλλες πόλεις.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία

Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή

Kohesio

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion

Δηλώσεις

Οι πόλεις κάθε μεγέθους είναι απαραίτητες για να βοηθήσουν την Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 και για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Αυτή η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων της EUI θα εμπνεύσει καινοτόμες λύσεις και τολμηρές αστικές στρατηγικές για να καταστούν οι πόλεις της ΕΕ πιο οικολογικές, να εξασφαλιστούν μοντέλα βιώσιμου τουρισμού και προσέλκυσης ταλέντων, να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα πλέον πιεστικά σημερινά ζητήματα και να δοθεί καλό παράδειγμα, ώστε και άλλες πόλεις να μπορέσουν να αντλήσουν διδάγματα και να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής. Εν ολίγοις, θα δώσει τη δυνατότητα στις πόλεις της ΕΕ να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ και της πολιτικής συνοχής.

κ. Ελίζα Φερέιρα, επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων – 31/05/2023

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα αστικής καινοτομίας

ελληνικά (43.839 kB – PDF)

Τηλεφόρτωση (43.839 kBPDF)

Λεπτομέρειες επικοινωνίας για τα ΜΜΕ

·         Stefan DE KEERSMAECKER

Τηλέφωνο

+32 2 298 46 80

Ηλεκτρονική διεύθυνση

stefan.de-keersmaecker@ec.europa.eu

·         Veronica FAVALLI

Τηλέφωνο

+32 2 298 72 69

Ηλεκτρονική διεύθυνση

veronica.favalli@ec.europa.eu

Βιώσιμη αλιεία: Επίτευξη συμφωνίας επί της αναθεώρησης του συστήματος ελέγχου της αλιείας

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή επίτευξη προσωρινής πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της αναθεώρησης του συστήματος ελέγχου της αλιείας, την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει πριν από ακριβώς 5 χρόνια με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Οι αναθεωρημένοι κανόνες εκσυγχρονίζουν τον τρόπο ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών της ΕΕ και των σκαφών άλλων χωρών που αλιεύουν στα ύδατα της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην πρόληψη της υπεραλίευσης, στη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου και πιο εναρμονισμένου συστήματος ελέγχου της αλιείας και στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διάφορων στόλων και των θαλάσσιων λεκανών.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Με την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας, εξασφαλίζουμε αποτελεσματικότερο έλεγχο της χρήσης των πολύτιμων θαλάσσιων πόρων μας και καλύτερη επιβολή των κανόνων στο μέλλον. Με τη σημερινή συμφωνία, προσαρμόζουμε τον έλεγχο της αλιείας στο μέλλον, αυξάνοντας τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Το σημερινό μας επίτευγμα αποδεικνύει ότι οι μακρές και δύσκολες συζητήσεις επί σειρά ετών άξιζαν τον κόπο.»

Με τη συμφωνία επικαιροποιείται μεγάλο μέρος των ισχυόντων κανόνων για τον έλεγχο των αλιευτικών σκαφών και αξιοποιούνται πλήρως οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Με τους νέους κανόνες βελτιώνονται η παρακολούθηση και η ιχνηλασιμότητα των αλιευμάτων μέσω της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας, π.χ. με την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS) επί των περισσότερων σκαφών, με τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής καταγραφής των αλιευμάτων, τη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως επί των μεγαλύτερων σκαφών για καλύτερη παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς την υποχρέωση εκφόρτωσης (δηλαδή της υποχρέωσης να μεταφέρονται τα αλιεύματα στην ξηρά) και με τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των νωπών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το νέο σύστημα περιλαμβάνει επίσης εναρμονισμένες κυρώσεις για παραβιάσεις των κανόνων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα τον νέο κανονισμό ώστε αυτός να τεθεί σε ισχύ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 2 295 31 56· Daniela Stoycheva – Τηλ.: +32 2 295 36 64)

InvestEU: Η Ισλανδία και η Νορβηγία εντάσσονται στο πρόγραμμα για την πράσινη και την ψηφιακή χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη

Η Επιτροπή έχει υπογράψει συμφωνίες συνεισφοράς με την Ισλανδία και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του InvestEU, γεγονός που καθιστά τις δύο αυτές χώρες τις πρώτες χώρες εκτός ΕΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι εν λόγω συμφωνίες αποτελούν ευκαιρία για τη συνέχιση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, με στόχο την προώθηση κοινών προτεραιοτήτων όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, η έρευνα και η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι φορείς υλοποίησης έργων από την Ισλανδία και τη Νορβηγία θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν απευθείας αίτηση στους εταίρους υλοποίησης του ταμείου InvestEU για να λάβουν χρηματοδότηση, με τη στήριξη του προγράμματος.

Η συνολική αξία των δύο συμφωνιών συνεισφοράς ανέρχεται σε 490 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνει τη συνιστώσα του προϋπολογισμού της ΕΕ για το InvestEU, συμβάλλοντας έτσι στο πρόγραμμα. Οι δύο συμφωνίες καλύπτουν χρηματοδοτικά προϊόντα και έργα στο πλαίσιο τριών σκελών πολιτικής του InvestEU: 1) βιώσιμες υποδομές, 2) έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση και 3) μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε σχετικά: «Το InvestEU γίνεται ολοένα και πιο ισχυρό. Σήμερα, η Ισλανδία και η Νορβηγία γίνονται οι πρώτες χώρες εκτός ΕΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα InvestEU. Θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στις πράσινες και τις ψηφιακές επενδύσεις στην Ευρώπη και στην οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Με τη συμμετοχή της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, το InvestEU μπορεί να συνεχίσει να υλοποιεί βασικά επενδυτικά έργα, να συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση και να στηρίζει τις επιχειρήσεις και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας του μέλλοντος.»

Ο Επίτροπος Οικονομίας κ. Πάολο Τζεντιλόνι πρόσθεσε τα εξής: «Το πρόγραμμα InvestEU αποτελεί καίριο εργαλείο για την προσέλκυση επενδύσεων με στόχο την ολοκλήρωση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στην Ευρώπη, στηρίζοντας την καινοτομία και βοηθώντας στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Χαίρομαι που με αυτές τις συμφωνίες συνεισφοράς, η Ισλανδία και η Νορβηγία έχουν καταστεί εταίροι μας στο πλαίσιο της κάλυψης των τεράστιων επενδυτικών αναγκών που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια.»

Το πρόγραμμα InvestEU παρέχει στην ΕΕ μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω της αξιοποίησης ιδιωτικών και δημόσιων πόρων για τη στήριξη των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το ταμείο InvestEU υλοποιείται μέσω χρηματοδοτικών εταίρων οι οποίοι θα επενδύσουν σε έργα με εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, κινητοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων. 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: + 32 2 299 63 02· Flora Matthaes — Τηλ.: + 32 2 298 39 51)

Συνάντηση της Επιτρόπου Ντάλι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό την ενίσχυση των πολιτικών της ΕΕ για την αναπηρία

Σήμερα, 31 Μαΐου, η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι θα συναντηθεί με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τους οποίους θα εξετάσει την εφαρμογή από την ΕΕ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ θα συζητήσουν επίσης την εφαρμογή της στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους των πολιτικών της ΕΕ. Η στρατηγική επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν το δικαίωμα πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία, εντός και εκτός της ΕΕ.

H Επίτροπος κ. Ντάλι θα υπογραμμίσει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ορίσουν συντονιστές για θέματα αναπηρίας, υπεύθυνους για την εφαρμογή της Σύμβασης. Από την πλευρά της, φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μια ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας. Η κάρτα θα εξασφαλίζει στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε υπηρεσίες πολιτισμού, αναψυχής, αθλητισμού και μεταφορών σε διασυνοριακό επίπεδο. Εντός του έτους, η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με την ανεξάρτητη διαβίωση και την ένταξη στην κοινότητα.

(Για περισσότερες πληροφορίες:  Christian Wigand – Τηλ.: +32 2 296 22 53· Marajke Slomka – Τηλ.:  +32 2 298 26 13· Cristina Torres Castillo – Τηλ.: +32 2 299 06 79)

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει πρωτοβουλία για την αμοιβαία αναγνώριση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων εντός της ΕΕ

H Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Αποτελεσματική εφαρμογή της έννοιας του νομολογιακού προηγουμένου στις χώρες της ΕΕ».

Οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό που θα εγγυάται την αμοιβαία αναγνώριση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται από εθνικά δικαστήρια άλλων κρατών μελών για παρόμοια ή ταυτόσημα ζητήματα τα οποία απαιτούν την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, καθώς και τη δυνατότητα επίκλησης εθνικών νομολογιακών προηγουμένων που βασίζονται σε αποφάσεις των δικαστηρίων της οικείας χώρας.

Η απόφαση καταχώρισης είναι νομικής φύσης και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε περίπτωση που η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά παραδεκτή. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει επί της ουσίας την πρόταση.

Επόμενα στάδια

Μετά τη σημερινή καταχώριση, οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών. Εάν, σε διάστημα ενός έτους, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς της αρμοδιότητάς της. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη του θεσμού της ΕΠΠ μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει λάβει 126 αιτήσεις για τη δρομολόγηση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εκ των οποίων οι 101 ήταν παραδεκτές και, ως εκ τούτου, πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αποτελεσματική εφαρμογή της έννοιας του νομολογιακού προηγουμένου στις χώρες της ΕΕ

Στατιστικά στοιχεία για τις ΕΠΠ

ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συλλογής υπογραφών

Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

ΕΠΠ: αμοιβαία αναγνώριση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων εντός της ΕΕ

ελληνικά (37.063 kB – PDF)

Τηλεφόρτωση (37.063 kBPDF)

Λεπτομέρειες επικοινωνίας για τα ΜΜΕ

·         Christian WIGAND

Τηλέφωνο

+32 2 296 22 53

Ηλεκτρονική διεύθυνση

christian.wigand@ec.europa.eu

·         Cristina TORRES CASTILLO

Τηλέφωνο

+32 2 29 90679

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Cristina.TORRES-CASTILLO@ec.europa.eu

Πολιτική θεωρήσεων: Ενίσχυση της παρακολούθησης των καθεστώτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την παρακολούθηση των καθεστώτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ, στην οποία ορίζεται διαδικασία διαβούλευσης. Η ανακοίνωση εξετάζει τη λειτουργία των καθεστώτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ και προσδιορίζει τις κύριες προκλήσεις στους τομείς της αντικανονικής μετανάστευσης και της ασφάλειας.

Ο μηχανισμός αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού για τις θεωρήσεις. Κύριος σκοπός του εν λόγω μηχανισμού είναι να καταστήσει δυνατή την προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης σε περίπτωση αιφνίδιας και σημαντικής αύξησης των κινδύνων αντικανονικής μετανάστευσης ή των κινδύνων για την ασφάλεια.

Στην επιστολή της προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 20ής Μαρτίου 2023, η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «η Επιτροπή θα ενισχύσει την παρακολούθηση της ευθυγράμμισης της πολιτικής θεωρήσεων και θα υποβάλει συνολική έκθεση που θα προετοιμάσει το έδαφος για νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του μηχανισμού αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης». Ως συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης, η Επιτροπή δρομολογεί διαδικασία διαβούλευσης για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για ταξίδια συνεπάγεται σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να προκύψουν σημαντικές προκλήσεις στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας από την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για ταξίδια. Η ανεπαρκής ευθυγράμμιση των θεωρήσεων με την πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ μπορεί να μετατρέψει μια χώρα που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης σε κόμβο διέλευσης για αντικανονικές εισόδους στην ΕΕ. Αυτό συνέβη στην περίπτωση της εισόδου χωρίς θεώρηση στα Δυτικά Βαλκάνια από υπηκόους χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης για την ΕΕ, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των αντικανονικών αφίξεων στην ΕΕ το 2022. Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε μετά από άμεσες και εκτεταμένες επαφές μεταξύ της Επιτροπής και των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίοι σημείωσαν ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την ευθυγράμμιση των θεωρήσεων. Ως εκ τούτου, οι αντικανονικές αφίξεις στην ΕΕ μειώθηκαν. Επιπλέον, τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές τα οποία εφαρμόζονται από τρίτες χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά για την ΕΕ. Τα εν λόγω προγράμματα επιτρέπουν σε υπηκόους τρίτων χωρών να αποκτήσουν την ιθαγένεια μιας χώρας χωρίς θεώρηση και να εισέλθουν στην ΕΕ χωρίς θεώρηση, παρακάμπτοντας τη διαδικασία θεώρησης βραχείας διαμονής της ΕΕ.

Ενισχυμένος μηχανισμός παρακολούθησης και αναστολής του μηχανισμού αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την αποτελεσματική πρόληψη αυτών των κινδύνων, θα πρέπει να επαναξιολογηθούν και να βελτιωθούν οι ισχύοντες κανόνες που αφορούν την παρακολούθηση της λειτουργίας των καθεστώτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με τρίτες χώρες και την αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

Με τη σημερινή ανακοίνωση, η Επιτροπή δρομολογεί διαδικασία διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τον προσδιορισμό του καλύτερου τρόπου βελτίωσης του μηχανισμού αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ. Η μελλοντική αναθεώρηση των κανόνων θα μπορούσε να περιλαμβάνει ιδίως:

 • νέους λόγους αναστολής για την αντιμετώπιση νέων κινδύνων·
 • προσαρμογή των κατώτατων ορίων για την ενεργοποίηση του μηχανισμού·
 • διαμόρφωση πιο αποτελεσματικής και ευέλικτης διαδικασίας αναστολής·
 • ενίσχυση των διατάξεων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τον τρόπο ενίσχυσης της εργαλειοθήκης για την πολιτική θεωρήσεων με αναθεωρημένο μηχανισμό αναστολής σχετικά με τις θεωρήσεις.

Με βάση τη συζήτηση αυτή, η Επιτροπή θα υποβάλει, το φθινόπωρο του 2023, νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του μηχανισμού αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.  

Ιστορικό 

Η ΕΕ διαθέτει επί του παρόντος καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με 61 τρίτες χώρες. 25 χώρες έχουν συνάψει συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με την ΕΕ και 8 χώρες έλαβαν απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης του διαλόγου για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία). Οι υπόλοιπες χώρες έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με την πρώτη εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου]. Επιπλέον, στις 19 Απριλίου 2023, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να χορηγήσουν στο Κόσοβο απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του διαλόγου για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων που θα τεθεί σε ισχύ το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2024. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση σχετικά με την παρακολούθηση των καθεστώτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ

Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις — Πολιτική θεωρήσεων (Europa.eu)

IP 5η έκθεση για την αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 9 Φεβρουαρίου 2023

Δηλώσεις

Η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη διευκόλυνση των διαπροσωπικών επαφών και την ενίσχυση των επιχειρηματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των χωρών εταίρων. Ωστόσο, για τη διατήρηση αυτού του επιτεύγματος απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση. Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αύξηση της ευθυγράμμισης της πολιτικής θεωρήσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής και της δέσμευσης έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των συμφωνιών μας για τις θεωρήσεις.

κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας – 30/05/2023

Η πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μεταναστευτικές πολιτικές μας. Η βελτίωση της πολιτικής θεωρήσεων θα έχει θετικό αντίκτυπο στη διαχείριση της μετανάστευσης. Η ευθυγράμμιση των πολιτικών απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των γειτονικών χωρών της ΕΕ αποτελεί βασικό θεμέλιο για μια ισχυρή ενιαία εταιρική σχέση με τους γείτονές μας στην περιοχή.

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε – 30/05/2023

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

Ενίσχυση του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης της ΕΕ

ελληνικά (47.761 kB – PDF)

Τηλεφόρτωση (47.761 kBPDF)

Λεπτομέρειες επικοινωνίας για τα ΜΜΕ

·         Anitta HIPPER

Τηλέφωνο

+32 2 298 56 91

Ηλεκτρονική διεύθυνση

anitta.hipper@ec.europa.eu

·         Fiorella BELCIU

Τηλέφωνο

+32 2 299 37 34

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Fiorella.BELCIU@ec.europa.eu

·         Andrea MASINI

Τηλέφωνο

+32 2 299 15 19

Ηλεκτρονική διεύθυνση

andrea.masini@ec.europa.eu

Πυρκαγιές: Η ΕΕ διπλασιάζει τον πυροσβεστικό στόλο rescEU για το καλοκαίρι του 2023

Σε συνέχεια της ομιλίας της προέδρου φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρτσιτς ανακοίνωσε σήμερα, στην ομιλία του για τη 10η επέτειο του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ, τον διπλασιασμό του εναέριου πυροσβεστικού στόλου rescEU για τη φετινή περίοδο δασικών πυρκαγιών.

πυροσβεστικός στόλος rescEU για το 2023 

 • Το απόθεμα πυροσβεστικών αεροσκαφών rescEU περιλαμβάνει 24 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από 10 κράτη μέλη:
  • Δύο υδροφόρα αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους από την Κροατία
  • Δύο ελαφρά αεροσκάφη από την Κύπρο
  • Δύο ελικόπτερα από την Τσεχία
  • Δύο υδροφόρα αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους και ένα ελικόπτερο από τη Γαλλία
  • Δύο ελαφρά αεροσκάφη από τη Γερμανία
  • Δύο υδροφόρα αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους, δύο ελαφρά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο από την Ελλάδα
  • Δύο υδροφόρα αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους και δύο ελαφρά αεροσκάφη από την Ιταλία
  • Δύο ελαφρά αεροσκάφη από την Πορτογαλία
  • Δύο υδροφόρα αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους από την Ισπανία
  • Τέσσερα ελαφρά αεροσκάφη από τη Σουηδία
 • Επιπλέον, η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Λετονία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, και η Φινλανδία θα αποστείλουν περίπου 450 πυροσβέστες και πυροσβέστριες στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Μέτρα πρόληψης και παρακολούθησης

Μετά τις εκκλήσεις των υπουργών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 2022 η Επιτροπή ανέπτυξε επίσης ένα σχέδιο δράσης για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται γύρω από τρεις στόχους: 1) βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, 2) βελτίωση των γνώσεων, 3) αύξηση των επενδύσεων σε δράσεις πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την πρόληψη, η ΕΕ εγκαινιάζει σήμερα μια νέα μεθοδολογία αξιολόγησης του κινδύνου δασικών πυρκαγιών από ομοτίμους (Wildfire Peer Review Assessment). Αυτό το νέο εργαλείο βοηθά τις χώρες να αξιολογούν την ικανότητά τους να προλαμβάνουν και να προετοιμάζονται για δασικές πυρκαγιές, και στηρίζει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Επιπλέον, δημιουργείται ομάδα στήριξης για τις δασικές πυρκαγιές του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση και ανάλυση της κατάστασης των δασικών πυρκαγιών, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ιστορικό

Οι δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, καθώς και ετοιμότητας για αυτές, είναι αλληλένδετες για τη διάσωση ζωών και μέσω βιοπορισμού και για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι πεπειραμένοι εμπειρογνώμονες σε θέματα δασικών πυρκαγιών, οι καλά εκπαιδευμένοι πυροσβέστες, η τεχνολογία των πληροφοριών και τα επαρκή μέσα αντιμετώπισης κάνουν τη διαφορά.

Η ΕΕ εξασφαλίζει συντονισμένη προσέγγιση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την προετοιμασία για αυτές, όταν οι πυρκαγιές υπερβαίνουν τις εθνικές ικανότητες αντιμετώπισης. Όταν η κλίμακα της δασικής πυρκαγιάς υπερβαίνει τις ικανότητες αντιμετώπισης μιας χώρας, η χώρα αυτή μπορεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Μόλις ενεργοποιηθεί, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ συντονίζει και χρηματοδοτεί τη βοήθεια που παρέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και εννέα επιπλέον συμμετέχοντα κράτη μέσω οικειοθελών προσφορών. Επίσης, η ΕΕ έχει δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας ώστε να διαθέτει κρίσιμο αριθμό άμεσα διαθέσιμων ικανοτήτων πολιτικής προστασίας και να έχει δυνατότητα ισχυρότερης και συνεκτικής συλλογικής αντιμετώπισης. Σε περίπτωση που η κατάσταση έκτακτης ανάγκης απαιτεί επιπλέον βοήθεια διάσωσης, παρεμβαίνει το πυροσβεστικό απόθεμα του rescEU το οποίο παρέχει επιπλέον ικανότητες για την αντιμετώπιση καταστροφών στην Ευρώπη. Επίσης, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών παρακολουθεί την εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών με τη στήριξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, ενώ η υπηρεσία δορυφορικής χαρτογράφησης έκτακτης ανάγκης Copernicus της ΕΕ συμπληρώνει τις επιχειρήσεις με λεπτομερείς πληροφορίες από το διάστημα.  

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές: Αντίδραση της ΕΕ 2023

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την προετοιμασία της ΕΕ για την περίοδο των δασικών πυρκαγιών του 2023

Δασικές πυρκαγιές

Πρόγραμμα rescEU

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ

Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

Πρόγραμμα αξιολόγησης από ομοτίμους

Δηλώσεις

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν γίνει ζήτημα που προκαλεί ανησυχία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επηρεάζουν σοβαρά τη ζωή, τα μέσα βιοπορισμού και το περιβάλλον. Συνολικά, 20 κράτη μέλη της ΕΕ κατέγραψαν καμένες εκτάσεις άνω του μέσου όρου το 2022. Ο κίνδυνος επεκτάθηκε σε περιοχές που δεν είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε δασικές πυρκαγιές, υπερβαίνοντας κατά πολύ την περιοχή της Μεσογείου. Αυτή η αύξηση των δασικών πυρκαγιών απαιτεί αποφασιστική και άμεση δράση και σε επίπεδο ΕΕ. Ευχαριστώ όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην ενίσχυση της αντίδρασης της ΕΕ σε αυτή την περίοδο δασικών πυρκαγιών. Ταυτόχρονα, καλώ τα κράτη μέλη να ενισχύσουν επίσης την προληπτική τους δράση για τις δασικές πυρκαγιές.

κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων – 30/05/2023

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

Πυρκαγιές: Η ΕΕ διπλασιάζει τον πυροσβεστικό στόλο rescEU για το καλοκαίρι του 2023

ελληνικά (49.481 kB – PDF)

Τηλεφόρτωση (49.481 kBPDF)

Λεπτομέρειες επικοινωνίας για τα ΜΜΕ

·         Balazs UJVARI

Τηλέφωνο

+32 2 295 45 78

Ηλεκτρονική διεύθυνση

balazs.ujvari@ec.europa.eu

·         Daniel PUGLISI

Τηλέφωνο

+32 2 296 91 40

Ηλεκτρονική διεύθυνση

daniel.puglisi@ec.europa.eu

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image001.gif@01D99203.5AE11D40

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *