Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 17/5

Ισότητα: Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας 2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιορτάζει σήμερα τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Ιντερφοβίας (IDAHOT), η οποία έχει θεσπιστεί για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις διακρίσεις και τη βία που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι, οι τρανς, τα μη δυαδικά, τα ίντερσεξ και τα κουίρ άτομα (ΛΟΑΤΚΙ). Αναρτούμε σήμερα τη σημαία του ουράνιου τόξου στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στα γραφεία μας σε ολόκληρη την Ευρώπη ως σύμβολο του αγώνα μας κατά του μίσους και των διακρίσεων.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, δήλωσε σχετικά: «Οι πάντες στην Ένωσή μας θα πρέπει να αισθάνονται ότι μπορούν με ασφάλεια να δείξουν δημοσίως οικειότητα με τον ή την σύντροφό τους, χωρίς να αισθάνονται ότι απειλούνται. Ωστόσο, αυτό ακόμα δεν είναι δεδομένο για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, τα μέλη της οποίας συνεχίζουν να βιώνουν σωματική και λεκτική βία, τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στο διαδίκτυο. Αντιτασσόμαστε σθεναρά σε αυτή τη βία και υπερασπιζόμαστε την ισότητα και την ασφάλεια όλων, χωρίς προκαταλήψεις ή περιορισμούς, διότι όλοι και όλες πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς για να εξελιχθούμε και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας.»

Η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι προσέθεσε τα εξής: «Κάθε χρόνο, στις 17 Μαΐου, επιβεβαιώνουμε τη στήριξή μας προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ και τη δέσμευσή μας για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, μίσους και βίας κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια Ένωση ισότητας, στην οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ο εαυτός του και να αγαπά το άτομο που επιλέγει.»

Τον Απρίλιο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025, στην οποία αξιολογείται η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την έκθεση, η στρατηγική έχει συμβάλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των κρατών μελών της ΕΕ για τις πολιτικές ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ με τη δημιουργία νέων φόρουμ διαλόγου, ενώ έχει συμβάλει και στην ενσωμάτωση της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στις πολιτικές, τη νομοθεσία και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Περισσότερα από 100 έργα για την προώθηση της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ έλαβαν χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+, του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες».

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: + 32 2 296 22 53· Marajke Slomka — Τηλ.: + 32 2 298 26 13)

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε τον κατάλογο των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου, των οποίων τα συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες. Στον κατάλογο προστέθηκαν δύο δικαιοδοσίες τρίτων χωρών: η Νιγηρία και η Νότια Αφρική, ενώ δύο δικαιοδοσίες διαγράφηκαν από τον κατάλογο: η Καμπότζη και το Μαρόκο.

Ο κατάλογος λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) και τις αλλαγές που αποφασίστηκαν στην τελευταία σύνοδο ολομέλειας της FATF τον Φεβρουάριο του 2023 για τον κατάλογο των «δικαιοδοσιών που υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση» («γκρίζος κατάλογος»). Δεδομένου του επιπέδου ολοκλήρωσης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, η ενιαία αγορά θα εκτίθετο σε σοβαρούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εάν η ΕΕ δεν εξέταζε το ενδεχόμενο προσθήκης των περιοχών δικαιοδοσίας που ταυτοποίησε η FATF στον κατάλογο της ΕΕ.

Ως ιδρυτικό μέλος της FATF, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στην παρακολούθηση της προόδου των δικαιοδοσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο όσον αφορά την αντιμετώπιση των αδυναμιών τους στην ΚΞΧ/ΧΤ και την πλήρη εφαρμογή των αντίστοιχων σχεδίων δράσης τους, όπως έχει συμφωνηθεί με τη FATF. Τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι ρυθμιστές πρόσβασης, όπως συμβολαιογράφοι, δικηγόροι και λογιστές (που ονομάζονται «υπόχρεες οντότητες» στην οδηγία) υποχρεούνται να εφαρμόζουν ενισχυμένη επαγρύπνηση σε συναλλαγές που αφορούν δικαιοδοσίες τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου («ενισχυμένες απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη»).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει και να επικαιροποιεί τακτικά τον εν λόγω κατάλογο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες από διεθνείς οργανισμούς και φορείς καθορισμού προτύπων στον τομέα της ΚΞΧ/ΧΤ, όπως η FATF.

Η επικαιροποίηση του καταλόγου των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου λαμβάνει τη νομική μορφή κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ κατόπιν της εξέτασής του και της μη διατύπωσης αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός ενός μηνός (που μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα). 

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: Μητρώο εγγράφων της Επιτροπής (europa.eu)

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 2 298 65 00· Αικατερίνη Αποστολά – Τηλ.: +32 2 298 76 24)

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο μνημονίου συναντίληψης με το Ηνωμένο Βασίλειο

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σχέδιο μνημονίου συναντίληψης με το Ηνωμένο Βασίλειο για τη θέσπιση πλαισίου διαρθρωμένης ρυθμιστικής συνεργασίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το εν λόγω σχέδιο μνημονίου συναντίληψης αποτελεί συνέχεια της κοινής δήλωσης για τη ρυθμιστική συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία συνοδεύει τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας. Εναπόκειται πλέον στο Συμβούλιο να δώσει την τελική πολιτική έγκριση, προτού υπογραφεί από την Επιτροπή εξ ονόματος της ΕΕ.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Το πλαίσιο του Ουίνδσορ επέτρεψε στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην εταιρική τους σχέση, βασιζόμενοι σε ένα πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Είμαι πεπεισμένη ότι η σχέση μας και η μελλοντική μας συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα βασιστούν σε μια κοινή δέσμευση για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της ακεραιότητας της αγοράς και τη διαφύλαξη της προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών.»

Το μνημόνιο συναντίληψης, μόλις υπογραφεί και από τα δύο μέρη, θα δημιουργήσει το διοικητικό πλαίσιο για την εθελοντική ρυθμιστική συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, πέραν των δομών της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία κοινού χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού φόρουμ ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για τη διευκόλυνση του διαρθρωμένου διαλόγου για θέματα που σχετίζονται με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, παρόμοιο με αυτό που διατηρεί η Επιτροπή με τρίτες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μνημόνιο συναντίληψης δεν αφορά την πρόσβαση των επιχειρήσεων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο στην ενιαία αγορά ή την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, ούτε προδικάζει την έκδοση αποφάσεων ισοδυναμίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Από την πλευρά της ΕΕ, η νομική μορφή του κειμένου είναι μη δεσμευτική πράξη της Ένωσης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: + 32 2 298 65 00· Aikaterini Apostola — Τηλ.: + 32 2 298 76 24)

Τελωνειακή μεταρρύθμιση της ΕΕ: ένα όραμα με βάση τα δεδομένα, για μια απλούστερη, εξυπνότερη και ασφαλέστερη τελωνειακή ένωση

Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα προτάσεις για την πλέον φιλόδοξη και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ από την ίδρυσή της το 1968.

Τα μέτρα που προτείνονται σήμερα παρουσιάζουν ένα παγκοσμίως πρωτοπόρο όραμα για τα τελωνεία της ΕΕ με βάση τα δεδομένα, το οποίο θα απλουστεύσει σε μεγάλο βαθμό τις τελωνειακές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τους πλέον αξιόπιστους εμπόρους. Στο πλαίσιο της υιοθέτησης του ψηφιακού μετασχηματισμού, η μεταρρύθμιση θα περιορίσει τις επαχθείς τελωνειακές διαδικασίες, αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές διασαφήσεις με μια εξυπνότερη προσέγγιση βάσει δεδομένων όσον αφορά την επιτήρηση των εισαγωγών. Ταυτόχρονα, οι τελωνειακές αρχές θα διαθέτουν τα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζονται για να αξιολογούν σωστά και να σταματούν τις εισαγωγές που ενέχουν πραγματικούς κινδύνους για την ΕΕ, τους πολίτες της και την οικονομία της.

Η σημερινή μεταρρύθμιση ανταποκρίνεται στις τρέχουσες πιέσεις υπό τις οποίες λειτουργούν τα τελωνεία της ΕΕ, όπως η τεράστια αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο ταχέως αυξανόμενος αριθμός προτύπων της ΕΕ που πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ελέγχου στα σύνορα, καθώς και η μεταβαλλόμενη γεωπολιτική πραγματικότητα και οι κρίσεις. Θα καταστήσει το τελωνειακό πλαίσιο κατάλληλο για μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή εποχή και θα συμβάλει σε μια ασφαλέστερη και πιο ανταγωνιστική ενιαία αγορά. Η μεταρρύθμιση απλουστεύει και εξορθολογίζει τις τελωνειακές απαιτήσεις υποβολής στοιχείων για τους εμπόρους, για παράδειγμα μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισαγωγής, παρέχοντας μία ενιαία ενωσιακή διεπαφή και διευκολύνοντας την περαιτέρω χρήση των δεδομένων. Με τον τρόπο αυτόν συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν όσον αφορά τη μείωση των επιβαρύνσεων αυτών κατά 25 %, χωρίς να υπονομεύονται οι σχετικοί στόχοι πολιτικής.

Η νέα τελωνειακή αρχή της ΕΕ θα επιβλέπει τον τελωνειακό κόμβο δεδομένων της ΕΕ, ο οποίος θα λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη του νέου συστήματος. Με την πάροδο του χρόνου, ο κόμβος δεδομένων θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη τελωνειακή υποδομή ΤΠ στα κράτη μέλη της ΕΕ, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση έως και 2 δισ. ευρώ ετησίως σε λειτουργικές δαπάνες. Η νέα τελωνειακή αρχή θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη της βελτιωμένης προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων και τους τελωνειακούς ελέγχους.

Μια νέα εταιρική σχέση με τις επιχειρήσεις

Στη μεταρρυθμισμένη τελωνειακή ένωση της ΕΕ, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφέρουν εμπορεύματα στην ΕΕ θα μπορούν να καταγράφουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους σε ένα ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον: στον νέο τελωνειακό κόμβο δεδομένων της ΕΕ. Αυτή η τεχνολογία αιχμής θα συγκεντρώνει τα δεδομένα που παρέχουν οι επιχειρήσεις και —μέσω της εκμάθησης μηχανής, της τεχνητής νοημοσύνης και της ανθρώπινης παρέμβασης— θα παρέχει στις αρχές μια επισκόπηση 360 μοιρών όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιασμού και την κυκλοφορία των αγαθών.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αλληλεπιδρούν μόνο με μία ενιαία πύλη κατά την υποβολή των τελωνειακών τους πληροφοριών και θα πρέπει να υποβάλλουν δεδομένα μόνο μία φορά για πολλαπλές αποστολές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν οι επιχειρηματικές διαδικασίες και οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι απολύτως διαφανείς, οι πλέον έμπιστοι έμποροι, οι έμποροι «Trust and Check» (εμπιστοσύνη και έλεγχος), θα μπορούν να θέτουν τα εμπορεύματά τους σε κυκλοφορία στην ΕΕ χωρίς καμία ενεργή τελωνειακή παρέμβαση. Η κατηγορία «Trust and Check» (εμπιστοσύνη και έλεγχος) ενισχύει το ήδη υφιστάμενο πρόγραμμα εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (AEO) για έμπιστους εμπόρους.

Πρόκειται για νέα εταιρική σχέση με τις επιχειρήσεις, η οποία είναι η πρώτη παγκοσμίως. Είναι ένα νέο ισχυρό εργαλείο για τη στήριξη των επιχειρήσεων, του εμπορίου και της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. Ο τελωνειακός κόμβος δεδομένων της ΕΕ θα επιτρέψει την εισαγωγή εμπορευμάτων στην ΕΕ με ελάχιστη τελωνειακή παρέμβαση, χωρίς να υποβαθμίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας ή καταπολέμησης της απάτης.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, ο κόμβος δεδομένων θα ανοίξει για αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου το 2028, ενώ θα ακολουθήσουν (σε προαιρετική βάση) άλλοι εισαγωγείς το 2032, με αποτέλεσμα άμεσα οφέλη και απλουστεύσεις. Οι έμποροι «Trust and Check» (εμπιστοσύνη και έλεγχος) θα μπορούν επίσης να εκτελωνίζουν όλες τις εισαγωγές τους στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, ανεξαρτήτως του σημείου εισόδου των εμπορευμάτων στην ΕΕ. Η επανεξέταση του 2035 θα αξιολογήσει κατά πόσον η δυνατότητα αυτή μπορεί να επεκταθεί σε όλους τους εμπόρους όταν ο κόμβος θα είναι υποχρεωτικός, από το 2038 και μετά.

Εξυπνότερη προσέγγιση όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους

Το προτεινόμενο νέο σύστημα θα δώσει στις τελωνειακές αρχές μια σφαιρική εικόνα των αλυσίδων εφοδιασμού και των διαδικασιών παραγωγής των εμπορευμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα στους κινδύνους.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και την παρακολούθηση των δεδομένων, καθώς και για την πρόβλεψη προβλημάτων πριν ακόμη τα εμπορεύματα ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει στις τελωνειακές αρχές της ΕΕ να επικεντρώσουν τις προσπάθειες και τους πόρους τους εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο: στην παρεμπόδιση της εισόδου στην Ένωση μη ασφαλών ή παράνομων εμπορευμάτων και στην εξασφάλιση του σεβασμού των ολοένα και περισσότερων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που απαγορεύουν ορισμένα εμπορεύματα τα οποία αντιβαίνουν στις κοινές αξίες της ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της αποψίλωσης των δασών και της καταναγκαστικής εργασίας, μεταξύ άλλων. Θα συμβάλει επίσης στη διασφάλιση της ορθής είσπραξης δασμών και φόρων, προς όφελος των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στους σωστούς κινδύνους και να συντονίσουν τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις τους, ιδίως σε περιόδους κρίσης, οι πληροφορίες και η εμπειρογνωσία θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται σε επίπεδο ΕΕ μέσω της νέας τελωνειακής αρχής της ΕΕ, η οποία θα ενεργεί βάσει των δεδομένων που παρέχονται μέσω του τελωνειακού κόμβου δεδομένων της ΕΕ. Το νέο καθεστώς θα βελτιώσει σημαντικά τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς και επιβολής του νόμου σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων χάρη στην ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του τελωνειακού κόμβου δεδομένων.

Μια πιο σύγχρονη προσέγγιση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο

Με τη σημερινή μεταρρύθμιση οι διαδικτυακές πλατφόρμες καθίστανται βασικοί παράγοντες που θα διασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα που πωλούνται διαδικτυακά στην ΕΕ συμμορφώνονται με όλες τις τελωνειακές υποχρεώσεις. Αυτό συνιστά σημαντική απόκλιση από το ισχύον τελωνειακό σύστημα, βάσει του οποίου η ευθύνη βαρύνει τους μεμονωμένους καταναλωτές και μεταφορείς. Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της καταβολής των τελωνειακών δασμών και του ΦΠΑ κατά την αγορά και, ως εκ τούτου, οι καταναλωτές δεν θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με κρυφές χρεώσεις ή απρόβλεπτα τελωνειακά έγγραφα κατά την άφιξη του δέματος. Με τις διαδικτυακές πλατφόρμες ως επίσημους εισαγωγείς, οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες της ΕΕ μπορούν να έχουν τη βεβαιότητα ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι δασμοί και ότι οι αγορές τους είναι ασφαλείς και σύμφωνες με τα πρότυπα της ΕΕ για το περιβάλλον, την ασφάλεια και τη δεοντολογία.

Ταυτόχρονα, η μεταρρύθμιση καταργεί το υφιστάμενο όριο που επιτρέπει την απαλλαγή των εμπορευμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ από δασμούς, γεγονός το οποίο εκμεταλλεύονται σε μεγάλο βαθμό οι απατεώνες. Έως και το 65 % των εν λόγω δεμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ δηλώνονται επί του παρόντος ως χαμηλότερης αξίας, ώστε να αποφεύγονται οι εισαγωγικοί δασμοί.

Η μεταρρύθμιση απλουστεύει επίσης τον υπολογισμό των τελωνειακών δασμών για τα συνηθέστερα εμπορεύματα χαμηλής αξίας που αγοράζονται από χώρες εκτός της ΕΕ, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι χιλιάδες πιθανές κατηγορίες τελωνειακών δασμών σε τέσσερις μόνο. Αυτό θα διευκολύνει πολύ τον υπολογισμό των τελωνειακών δασμών για τα μικρά δέματα και θα βοηθήσει τόσο τις πλατφόρμες όσο και τις τελωνειακές αρχές να διαχειρίζονται καλύτερα τις αγορές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου που εισέρχονται στην ΕΕ, των οποίων ο αριθμός ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο κάθε χρόνο. Θα εξαλείψει επίσης το ενδεχόμενο απάτης. Το νέο, ειδικά προσαρμοσμένο καθεστώς ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα τελωνειακά έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ ετησίως.

Ιστορικό

Η σημερινή μεταρρύθμιση υλοποιεί την υπόσχεση της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν όσον αφορά τη «μετάβαση των τελωνείων της ΕΕ στο επόμενο επίπεδο» και βασίζεται ιδίως στις συστάσεις της ομάδας σοφών για το μέλλον των τελωνείων του 2022.  

 Οι νομοθετικές προτάσεις θα διαβιβαστούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμφωνία, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για διαβούλευση.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό σημείωμα με ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο

Ιστοσελίδα για την τελωνειακή μεταρρύθμιση της ΕΕ στον ιστότοπο της ΓΔ TAXUD, στην οποία περιλαμβάνονται η ανακοίνωση και τα νομοθετικά κείμενα

Δηλώσεις

Η πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση αποτελεί μέρος του σχεδίου μας για την ενίσχυση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. Θα επιτρέψει στα τελωνεία της ΕΕ να υπερασπίζονται καλύτερα τα οικονομικά μας συμφέροντα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την προστασία των εμπορευμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ. Θα διευκολύνει επίσης το εμπόριο, καθιστώντας ευκολότερη την επιχειρηματική δραστηριότητα όλων των φορέων εντός και εκτός της ΕΕ. Οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το παράνομο εμπόριο, χρειάζονται παγκόσμια απάντηση και πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές τελωνειακές διαδικασίες παγκοσμίως. Γι’ αυτό με τη δέσμη μέτρων μας καλούμε επίσης τον ΠΟΕ και τον ΠΟΤ να σημειώσουν πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση.

Εκτελεστικός αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις – 17/05/2023

Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ βρίσκεται στο επίκεντρο της ολοκλήρωσης της ΕΕ τα τελευταία 55 χρόνια. Σήμερα, έναντι των νέων προκλήσεων και απειλών, εξοπλιζόμαστε με ένα ακόμη εργαλείο για την επιτάχυνση των εμπορικών ροών και τη στήριξη της οικονομικής μας ανάκαμψης. Η εκτενής αυτή μεταρρύθμιση αυτή θα μειώσει τη γραφειοκρατία και το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, θα δημιουργήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και βεβαιότητα για τους πολίτες της ΕΕ κατά τις διαδικτυακές αγορές τους και θα εισαγάγει απλούστερες και καινοτόμες διαδικασίες για τις αρχές.

Επίτροπος κ. Πάολο Τζεντιλόνι – 17/05/2023

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

Τελωνειακή μεταρρύθμιση της ΕΕ

ελληνικά (46.923 kB – PDF)

Τηλεφόρτωση (46.923 kBPDF)

Λεπτομέρειες επικοινωνίας για τα ΜΜΕ

·         Daniel FERRIE

Τηλέφωνο

+32 2 298 65 00

Ηλεκτρονική διεύθυνση

daniel.ferrie@ec.europa.eu

·         Francesca DALBONI

Τηλέφωνο

+32 2 298 81 70

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Francesca.DALBONI@ec.europa.eu

NextGenerationEU: Η Επιτροπή λαμβάνει τρίτο αίτημα της Ελλάδας για πληρωμή 1,72 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

To τρίτο αίτημα πληρωμής αφορά 39 ορόσημα και 3 στόχους για επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση και σε υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, την έναρξη έργων για ανακαινίσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και τη διάδοση των κτιριακών υποδομών οπτικής ίνας. Το αίτημα πληρωμής περιλαμβάνει επίσης σειρά μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων με καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ της κεντρικής και των περιφερειακών και τοπικών αρχών, για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου. Άλλες μεταρρυθμίσεις αφορούν την αντιμετώπιση αδυναμιών της πολεοδομίας, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων, τη σύσταση μιας νέας ρυθμιστικής αρχής ύδρευσης και αποχέτευσης για ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ενίσχυση της ρύθμισης της αγοράς των δημόσιων αστικών και υπεραστικών επιβατικών συγκοινωνιών και τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου των βιομηχανικών ζωνών.

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτηθεί με συνολικά 17,4 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εξαρτώνται από τις επιδόσεις και από την υλοποίηση, εκ μέρους της Ελλάδας, των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η Επιτροπή τώρα θα αξιολογήσει το αίτημα και στη συνέχεια θα αποστείλει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου προκαταρκτική αξιολόγηση σχετικά με την εκπλήρωση από την Ελλάδα των οροσήμων και των στόχων που απαιτούνται για την εν λόγω πληρωμή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των αιτημάτων πληρωμής στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι διαθέσιμες στις σχετικές ερωταπαντήσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι διαθέσιμες εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts – Τηλ.: +32 2 299 63 02· Laura Bérard – Τηλ.: +32 2 295 57 21)

Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση ελληνικού προγράμματος στήριξης των μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις τροποποιήσεις ελληνικού καθεστώτος ενίσχυσης, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του κατά 600 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Οι τροποποιήσεις εγκρίθηκαν βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2023 για τη στήριξη μέτρων σε τομείς καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Το νέο πλαίσιο τροποποιεί και παρατείνει εν μέρει το προσωρινό πλαίσιο κρίσης που εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου 2022 για να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίξουν την οικονομία στο πλαίσιο της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης και το οποίο τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022 και στις 28 Οκτωβρίου 2022.

Η Επιτροπή ενέκρινε το αρχικό καθεστώς στις 3 Οκτωβρίου 2022 (SA.103978). Η Ελλάδα κοινοποίησε τις ακόλουθες τροποποιήσεις του αρχικού καθεστώτος: i) συνολική αύξηση του προϋπολογισμού κατά 600 εκατ. ευρώ, ii) προσαρμογή των ανώτατων ορίων για περιορισμένα ποσά ενίσχυσης και iii) παράταση, ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, της περιόδου σε σχέση με την οποία δίνονται τα περιορισμένα ποσά ενίσχυσης.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων, όπως τροποποιήθηκε, συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση i) δεν θα υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ ανά εταιρεία του πρωτογενούς τομέα αγροτικής παραγωγής, τα 300.000 ευρώ ανά εταιρεία στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 2 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία σε όλους τους άλλους τομείς και ii) θα δοθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τροποποιημένο καθεστώς παραμένει αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το τροποποιημένο καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας και για την προαγωγή της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό SA.106574 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta – Τηλ.: +32 2 298 70 24· Sara Simonini – Τηλ.: +32 2 298 33 67)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασίας συμφώνως προς τον Κανονισμό (EC) αριθ. 2018/1725. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τυγχάνουν ανάλογης διαχείρισης.  Εάν δεν εργάζεστε σε ΜΜΕ, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ΕΕ μέσω του Europe Direct εγγράφως ή καλώντας στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image001.gif@01D95293.B6210DF0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *