Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 31/5

Η Επιτροπή προτείνει τη μόνιμη ανάκληση της απαλλαγής των πολιτών του Βανουάτου από την υποχρέωση θεώρησης ώστε να μετριαστούν προκλήσεις ασφάλειας

Σήμερα η Επιτροπή πρότεινε τη μόνιμη επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες του Βανουάτου.

Η πρόταση εντάσσεται στις προσπάθειες της Επιτροπής να αντιμετωπίσει προκλήσεις παράτυπης μετανάστευσης και ασφάλειας που συνδέονται με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και ιδίως προκλήσεις που απορρέουν από προγράμματα επενδυτών σε χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Στους κινδύνους αυτούς περιλαμβάνονται η διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η φοροδιαφυγή και η διαφθορά.

Της σημερινής πρότασης είχε προηγηθεί εκτενής συνεργασία με τις αρχές του Βανουάτου από τον Μάιο του 2022, όταν η Επιτροπή εκτίμησε ότι τα προγράμματα του Βανουάτου για χορήγηση ιθαγένειας σε επενδυτές συνιστούσαν κίνδυνο για την ασφάλεια της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Το Βανουάτου ενέκρινε σειρά νομοθετικών αλλαγών για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της ΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτά δεν επαρκούν για να μετριαστούν οι κίνδυνοι ασφάλειας των προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές που παραμένουν σε ισχύ.

Λόγω προσωρινής αναστολής, οι υπήκοοι του Βανουάτου ήδη χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στην ΕΕ για βραχεία διαμονή (έως 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών). Με τη νέα πρόταση, η απαίτηση αυτή θα καταστεί μόνιμη.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό  δελτίο Τύπου.

(Περισσότερες πληροφορίες: Anitta Ηipper — Τηλ.: +32 229 85691· Elettra Di Massa – Τηλ.: +32 229 82161)

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει το Temu «πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα» στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Σήμερα, η Επιτροπή χαρακτήρισε επίσημα το Temu «πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα» στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Το Temu είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα αγορών με πάνω από 45 εκατ. μέσους μηνιαίους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, βάσει του αριθμού αυτού, τον οποίο το Temu κοινοποίησε στην Επιτροπή, η πλατφόρμα πληροί το κατώτατο όριο για τον χαρακτηρισμό της ως πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας.

Το Temu τώρα θα πρέπει εντός τεσσάρων μηνών από την κοινοποίησή του χαρακτηρισμού του (δηλαδή έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2024) να συμμορφωθεί με αυστηρότερους κανόνες στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η υποχρέωση δέουσας εκτίμησης και μετριασμού τυχόν συστημικών κινδύνων που απορρέουν από τις υπηρεσίες του, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης και πώλησης προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, μη ασφαλών ή παράνομων προϊόντων, καθώς και ειδών που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ιρλανδίας, θα παρακολουθούν προσεκτικά τη συμμόρφωση της πλατφόρμας με τις υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.  

Από τις 17 Φεβρουαρίου 2024, όλες οι διαδικτυακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του Temu, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις γενικές υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Με τον σημερινό χαρακτηρισμό, η Επιτροπή έχει πλέον χαρακτηρίσει 24 πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης στο πλαίσιο της πράξης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Περισσότερες πληροφορίες: Thomas Regnier — Τηλ.: +32 2 299 10 99· Roberta Verbanac – Τηλ.: +32 2 298 24 98)

Η Επιτροπή συμβάλλει στην οικοδόμηση ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να ενισχύσει την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού

Χθες, εκπρόσωποι των υπουργείων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 47 χωρών μελών του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στη στήριξη της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού. Στο ανακοινωθέν των Τιράνων το οποίο εξέδωσαν χθες, προβαίνουν σε απολογισμό της ως τώρα συνεργασίας τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ορίζουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν την περίοδο 2025-27.

Οι υπουργοί έλαβαν περαιτέρω μέτρα για την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια. Με τις επικαιροποιημένες δεσμεύσεις της για άρση των εμποδίων στη μαθησιακή κινητικότητα, για διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ποιοτική εκπαίδευση, η Επιτροπή οικοδομεί ισχυρούς δεσμούς με εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Πτυχίο, η σύσταση του Συμβουλίου «Η Ευρώπη σε κίνηση» και η πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα.

Το ανακοινωθέν υποστηρίζει τους στόχους της λεγόμενης διαδικασίας της Μπολόνια, για πιο συγκρίσιμη τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με σεβασμό των θεμελιωδών ακαδημαϊκών αξιών. Η διαδικασία της Μπολόνια —μια διακυβερνητική πρωτοβουλία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης— βασίζεται σε δεσμεύσεις για ένα σύστημα τριών κύκλων (πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό), αυτόματη αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με τη σύμβαση της Λισαβόνας για την αναγνώριση τίτλων και διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές.

Η κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Φέτος γιορτάζουμε τα 25 χρόνια της διαδικασίας της Μπολόνια, η οποία διεύρυνε και εμβάθυνε την ευρωπαϊκή συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο μέσω των εθνικών μεταρρυθμίσεων, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Είναι επομένως ενθαρρυντική η επιβεβαίωση της προσήλωσης των υπουργών στις θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας. Μέσω μιας ισχυρής και συνδεδεμένης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ευημερία της Ευρώπης και να διαφυλάξουμε τις δημοκρατικές μας κοινωνίες.»

Πριν από την υπουργική διάσκεψη των Τιράνων, η Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία έκδοση της έκθεσης για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια, η οποία παρέχει μια επισκόπηση της προόδου υλοποίησης των δεσμεύσεων πολιτικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στις διάφορες χώρες.

(Περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Flore Boutier – Τηλ.: +32 2 296 60 43)

Η Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές και τις νικήτριες των βραβείων LIFE 2024

Χθες το βράδυ, στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ, η Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές και τις νικήτριες των φετινών βραβείων LIFE. Τα βραβεία LIFE απονέμονται σε αναγνώριση των πλέον καινοτόμων, εμπνευσμένων και αποτελεσματικών έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ σε τρεις κατηγορίες: προστασία της φύσης, κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής και κλιματική δράση. Οι φετινοί νικητές επελέγησαν ανάμεσα σε έργα LIFE που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την ΕΕ και περιλαμβάνουν έργα για την αποκατάσταση ποταμών, την παραγωγή ζωοτροφών από πρωτεΐνες εντόμων και τη φύτευση δένδρων για τη δημιουργία πιο δροσερών πόλεων.

Το βραβείο LIFE για τη Φύση απονεμήθηκε στο έργο LIFE Flusserlebnis Isar, το οποίο αποσκοπεί στην αποκατάσταση του ποταμού Ίζαρ και της κοιλάδας του μέσω μιας μοναδικής συνεργασίας μεταξύ των βαυαρικών αρχών διαχείρισης των υδάτων και προστασίας της φύσης. Το βραβείο LIFE για την Κυκλική Οικονομία και την Ποιότητα Ζωής απονεμήθηκε στο έργο LIFE Waste2Protein, το οποίο αναπτύσσει πιλοτικά καινοτόμες ζωοτροφές από πρωτεΐνες εντόμων που παράγονται από οργανικά απόβλητα, ως μια βιώσιμη εναλλακτική στα ιχθυάλευρα και το σογιάλευρο. Το Βραβείο LIFE για την Κλιματική Δράση απονεμήθηκε στο έργο LIFE TreeCheck, το οποίο βοηθάει τις πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή αξιοποιώντας υποδομές πρασίνου για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. Τα νικητήρια έργα επέλεξαν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της Επιτροπής των Περιφερειών και της κοινωνίας των πολιτών.

Κατόπιν δημόσιας ψηφοφορίας, το Βραβείο των Πολιτών απονεμήθηκε στο έργο Guardians Life+ Nature για την καταπολέμηση περιβαλλοντικών εγκλημάτων, όπως η απόρριψη αποβλήτων και η θανάτωση άγριων ζώων στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Τέλος, στο έργο Freshabitat LIFE IP απονεμήθηκε βραβείο μιας νέας ειδικής κατηγορίας που προστέθηκε φέτος για την αναγνώριση του ζωτικού και απαραίτητου ρόλου του καθαρού νερού στη ζωή των Ευρωπαίων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Επίσκεψη του Αντιπροέδρου Σχοινά στην Ιορδανία και τον Λίβανο για συζητήσεις σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ προς τις δύο χώρες

Τη Δευτέρα, ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα βρίσκεται στο Αμμάν της Ιορδανίας. Ο Αντιπρόεδρος θα διεξαγάγει διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου με το Βασιλικό Δικαστήριο και την κυβέρνηση. Θα συναντηθεί με θρησκευτικούς ηγέτες, με τους οποίους θα έχει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη συνεργασία ΕΕ-Ιορδανίας για τον διαθρησκευτικό διάλογο και την προώθηση της ελευθερίας θρησκείας και πεποιθήσεων.

Την Τρίτη, ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς θα μιλήσει με φοιτητές του Γερμανικού Πανεπιστημίου της Ιορδανίας, μαζί με τον Υπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας κ. Azmi Mahafzah. Αργότερα, θα εκφωνήσει ομιλία στην τελετή απονομής των βραβείων «Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς», τα οποία προωθούν βέλτιστες πρακτικές προστασίας και ανάδειξης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ευαισθητοποιούν σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της Ιορδανίας.

Την Τετάρτη, ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς θα βρίσκεται στη Βηρυτό του Λιβάνου, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου κ. Nabih Berri, τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό κ. Najib Mikati, τον Γενικό Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου κ. Joseph Aoun και τον υπηρεσιακό Υπουργό Εξωτερικών κ. Bou Habib, για συζητήσεις σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ προς τον Λίβανο. Ο Αντιπρόεδρος θα συναντηθεί επίσης με νέους και νέες του Λιβάνου, με τους οποίους συζητήσει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες.

Μετά την 8η Διάσκεψη για το Μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής, θα συζητήσει τη διαρκή δέσμευση της ΕΕ για παροχή βοήθειας προς την Ιορδανία και τον Λίβανο σε σχέση με την ανταπόκριση για τη Συρία και τη στήριξη των κοινοτήτων υποδοχής. Ο Αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί επίσης καταυλισμούς Παλαιστίνιων και Σύριων προσφύγων στην Ιορδανία.

(Περισσότερες πληροφορίες: Anitta Ηipper — Τηλ.: +32 2 298 56 91 Yuliya Matsyk – Τηλ.: +32 2 291 31 73)

Δήλωση της Επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, η Επίτροπος κ. Στέλλα Κυριακίδου προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος εστιάζει στην προστασία των παιδιών από τον καπνό, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο του αγώνα μας για μια γενιά χωρίς καπνό, καθώς ο μέσος καπνιστής ξεκινά το κάπνισμα από το τέλος της εφηβείας και πολλά νέα προϊόντα της αγοράς απευθύνονται άμεσα στα παιδιά και τους νέους. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, θέσαμε ως στόχο τη δημιουργία μιας «γενιάς χωρίς καπνό» έως το 2040. Ο στόχος αυτός, βάσει του οποίου λιγότερο από το 5% του πληθυσμού θα καταναλώνει προϊόντα καπνού, θα ωφελήσει τους πάντες, δημιουργώντας έναν κόσμο χωρίς καπνό και χωρίς νικοτίνη για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.

Εδώ και καιρό, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στις προσπάθειες που καταβάλλονται στην Ευρώπη και παγκοσμίως για τη μείωση της κατανάλωσης καπνού και την καταπολέμηση της εξάρτησης από τη νικοτίνη, μεταξύ άλλων ρυθμίζοντας νομικά τα προϊόντα καπνού, περιορίζοντας τη διαφήμιση και τις χορηγίες και διεξάγοντας αντικαπνιστικές εκστρατείες.

Πρόσφατα, η ΕΕ απαγόρευσε τη διάθεση στην αγορά αρωματισμένων θερμαινόμενων προϊόντων καπνού και έθεσε αυστηρότερες προϋποθέσεις επισήμανσής τους. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας για τη λήψη περαιτέρω μέτρων περιορισμού και ελέγχου της κατανάλωσης καπνού στην ΕΕ, μέσω μιας συνολικής αξιολόγησης του νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού, ώστε να προετοιμαστούμε για την ενδεχόμενη αναθεώρηση της οδηγίας κατά την επόμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την αναθεώρηση της σύστασης του Συμβουλίου του 2009 για περιβάλλοντα χωρίς καπνό και αερολύματα έχουν επίσης σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Η κατανάλωση καπνού προξενεί 700.000 θανάτους ετησίως στην ΕΕ, αποτελώντας τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία, ο οποίος θα μπορούσε να αποφευχθεί. Αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου, ενώ οι καπνιστές είναι επίσης πιθανότερο να εμφανίσουν πολλές ασθένειες λόγω της κατανάλωσης καπνού, όπως καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις.

Το κάπνισμα, ο εθισμός στη νικοτίνη και οι ασθένειες που προκαλεί ο καπνός δεν έχουν θέση στο μέλλον της Ευρώπης. »

Μπορείτε να διαβάσετε τη δήλωση εδώ.

(Περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: : +32 2 298 46 80· Anna Gray — Τηλ.: : +32 2 298 08 73)

Η Επιτροπή τροποποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ώστε να καταστεί δυνατή η αυξημένη στήριξη έργων της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (στο εξής: ΚΓΠΕ), ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χορηγούν υψηλότερα ποσά περιφερειακών ενισχύσεων για επενδυτικά έργα που καλύπτονται από την πλατφόρμα στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (στο εξής: STEP). Η STEP έχει ως στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη και την παραγωγή κρίσιμων τεχνολογιών που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ, καθώς και τη στρατηγική κυριαρχία της ΕΕ.

Η τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις

Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν σημαντικό μέσο που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι ΚΓΠΕ καθορίζουν τους κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τη στήριξη επενδύσεων στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες της Ευρώπης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν περιφερειακούς χάρτες, που αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Επιτροπή, στους οποίους καθορίζονται οι περιφέρειες όπου επιτρέπονται οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις καθώς και το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί, εκφραζόμενο ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

Η σημερινή τροποποίηση επιτρέπει στα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τους οικείους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση των επιπέδων περιφερειακών ενισχύσεων για επενδυτικά έργα που καλύπτονται από τη STEP έως και:

  • κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οι λεγόμενες περιοχές «α»)· και
  • κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οι λεγόμενες περιοχές «γ»).

Ιστορικό

Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από σημαντικές περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποσκοπούν στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης σε μειονεκτούσες περιοχές της Ευρώπης και, παράλληλα, στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Στις 19 Απριλίου 2021 η Επιτροπή εξέδωσε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022.

Στις ΚΓΠΕ η Επιτροπή καθορίζει, αφενός, τους όρους υπό τους οποίους οι περιφερειακές ενισχύσεις μπορούν να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά και, αφετέρου, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περιοχές «α» και «γ», αντίστοιχα). Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε τους κοινοποιημένους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων στους οποίους τα κράτη μέλη προσδιόρισαν σε ποιες γεωγραφικές περιοχές μπορούν οι επιχειρήσεις να λάβουν κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (ενισχυόμενες περιοχές) και σε ποιο επίπεδο (ένταση της ενίσχυσης).

Στις 20 Ιουνίου 2023 η Επιτροπή πρότεινε την πλατφόρμα στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη, με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, εστιάζοντας σε έργα στα στάδια της ανάπτυξης και της παραγωγής κρίσιμων τεχνολογιών, στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών και της καινοτομίας στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας, των καθαρών τεχνολογιών και των βιοτεχνολογιών, για ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον. Ο κανονισμός για τη θέσπιση της STEP άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 2024.

Δηλώσεις

Η σημερινή τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξη για επενδύσεις σε κρίσιμες τεχνολογίες στις λιγότερο ευνοημένες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Αυτό θα επιτρέψει επενδύσεις στην καθαρή τεχνολογία, τη βιοτεχνολογία, τις ψηφιακές και τις υπερπροηγμένες τεχνολογίες, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, διατηρώντας παράλληλα τους στόχους συνοχής.

κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού

Περισσότερα από 27,000 ενιαία διπλώματα ευρεσιτεχνίας καταχωρίστηκαν κατά το πρώτο, επιτυχημένο έτος του ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

[Η είδηση αυτή μεταφράστηκε με αυτόματη μετάφραση. Επιστροφή στην αρχική γλώσσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ποιότητα και την ακρίβεια αυτής της αυτόματης μετάφρασης. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη μετάφραση]

Κατά το πρώτο επιτυχημένο έτος εφαρμογής του ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) έχει ήδη καταχωρίσει περισσότερα από 27,000 ενιαία διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, σχεδόν ένα στα τέσσερα (23 %) χορηγηθέντα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ισχύουν σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται επίσης σταθερά. Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σχεδόν στο 50 % μεταξύ των αιτούντων που είναι εγκατεστημένοι στη Δανία και την Πολωνία και περίπου στο 40 % στην Ισπανία. Τα περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για ιατρική τεχνολογία (31 %), έργα πολιτικού μηχανικού (6 %) και μεταφορές (5 %). 

Μέχρι στιγμής έχουν κινηθεί περίπου 350 υποθέσεις ενώπιον του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΔΕ). Το νέο αυτό δικαστήριο επιτρέπει πλέον τη διεξαγωγή κεντρικών δικαστικών διαδικασιών όχι μόνο για τα ενιαία διπλώματα ευρεσιτεχνίας, για τα οποία το ΕΔΔΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, αλλά και για τα μη ενιαία ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο δρομολογήθηκε τον Ιούνιο του 2023, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Ευρώπης και έχει αλλάξει τα δεδομένα για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Το σύστημα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τις καινοτομίες τους, παρέχοντας μια υπηρεσία μίας στάσης για την απόκτηση και την επιβολή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να εξοικονομούν δαπάνες, καθώς και να μειώνουν τη γραφειοκρατία και τον διοικητικό φόρτο. Η δημιουργία του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καθιστά επίσης λιγότερο επαχθείς και δαπανηρές τις διαφορές σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, παρέχοντας παράλληλα μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.

Επί του παρόντος, 17 κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στο ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου τα τρία τέταρτα του ΑΕΠ της ΕΕ. Το σύστημα είναι επίσης ανοικτό και σε άλλα κράτη μέλη. Σύντομα, η Ρουμανία θα καταστεί το 18ο συμμετέχον μέλος.

Η Επιτροπή αποσκοπεί επίσης στην περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος με τη δημιουργία ενιαίου συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας (ΣΠΠ), το οποίο θα επιτρέπει την επέκταση των ενιαίων δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας για συγκεκριμένα εγκεκριμένα φαρμακευτικά και φυτοπροστατευτικά προϊόντα με ενιαίο τρόπο.

Ιστορικό

Το ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας βασίζεται σε δύο κανονισμούς της ΕΕ (τον κανονισμό για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και τον κανονισμό σχετικά με το γλωσσικό καθεστώς του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας) και σε μια διεθνή συμφωνία μεταξύ των χωρών της ΕΕ για τη σύσταση του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Η συμφωνία κυρώθηκε στις αρχές του 2023, επιτρέποντας την έναρξη ισχύος του ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας την 1 Ιουνίου 2023.

Τις καταχωρίσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ). Για την απόκτηση ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο αιτών υποβάλλει πρώτα αίτηση για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες και διαδικασίες του ΕΓΔΕ. Στη συνέχεια, μετά τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να ζητήσει από το ΕΓΔΕ να του αποδώσει ενιαία ισχύ, εντός ενός μηνός από τη χορήγησή του, με αποτέλεσμα την εφαρμογή ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις επικύρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα του ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Επιτροπής

Ιστοσελίδες του ΕΓΔΕ σχετικά με το ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Δικτυακός τόπος του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Δηλώσεις

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι απαραίτητα για την ευρωπαϊκή καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Το νέο ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παρέχει μια υπηρεσία μίας στάσης για την καταχώριση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη, καθιστώντας την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ισχυρότερη, απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή — προς όφελος όλων των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ. Περισσότερα από 27.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχουν καταχωριστεί μετά από ένα μόνο έτος, καλύπτοντας 17 κράτη μέλη. Ενθαρρύνω τα υπόλοιπα κράτη μέλη να προσχωρήσουν σύντομα στο ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image002.gif@01DA7FAE.3D1256A0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *