Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 20/3

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 429 εκατ. ευρώ για τη στήριξη υποψήφιων διδακτόρων υψηλής ειδίκευσης

Σήμερα, η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για διδακτορικά δίκτυα στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Θα χορηγηθούν συνολικά 429,4 εκατ. ευρώ σε 149 άριστα διδακτορικά προγράμματα με σκοπό την κατάρτιση πάνω από 1.650 υποψήφιων διδακτόρων υψηλής ειδίκευσης, την ενίσχυση των προσόντων τους και τη μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται 14 βιομηχανικά διδακτορικά που θα καταρτίσουν ερευνητές και ερευνήτριες ώστε να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, ιδίως στη βιομηχανία, σε επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα, καθώς και 12 κοινά διδακτορικά, τα οποία προσφέρουν ολοκληρωμένη κατάρτιση για την απόκτηση κοινών ή πολλαπλών πτυχίων. Τα επιλεγμένα προγράμματα καλύπτουν διάφορα επιστημονικά πεδία, με έρευνα σε τομείς όπως ο σχεδιασμός προηγμένων υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων για καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα για την οδική ασφάλεια και η μελέτη νέων θεραπειών κατά της βλαστοκυταρρικής υποτροπής και μετάστασης του καρκίνου.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε περήφανοι που χάρη στις δράσεις Marie Skłodowska-Curie, 149 υποψήφιοι και υποψήφιες διδάκτορες θα μπορέσουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας και να διεξαγάγουν πρωτοπόρες έρευνες. Τα επιλεγμένα έργα θα δώσουν στους οργανισμούς τη δυνατότητα να προσελκύσουν διεθνή ταλέντα και να οικοδομήσουν γέφυρες με άλλες κορυφαίες επιστημονικές ομάδες σε όλο τον κόσμο.»

Τα χρηματοδοτούμενα διδακτορικά υλοποιούνται μέσω διεθνών συμπράξεων στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 1.100 οργανισμοί από 62 χώρες, είτε στην ΕΕ, είτε σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και αλλού. Οι 403 οργανισμοί είναι του ιδιωτικού και οι 796 του δημόσιου τομέα. Από το 2014, οι δράσεις MSCA έχουν χρηματοδοτήσει 1.330 διδακτορικά προγράμματα. Η διά βίου μάθηση συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023, το οποίο φιλοδοξεί να βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953· Flore Boutier – Τηλ.: +32 2 29 66043)

Χώρος δεδομένων δημοσίων συμβάσεων: Απελευθέρωση του δυναμικού των δεδομένων δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ

Σήμερα, η Επιτροπή παρουσιάζει το σχέδιό της για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων δημοσίων συμβάσεων, παράλληλα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την 30ή επέτειο της ενιαίας αγοράς. Περιγράφονται τα εργαλεία βασικής αρχιτεκτονικής και ανάλυσης που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως τα μέσα του 2023 και τα δεδομένα δημοσίων συμβάσεων που δημοσιεύονται σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία θα καταστούν στη συνέχεια διαθέσιμα στο σύστημα. Έως το τέλος του 2024, θα πρέπει να συνδεθούν όλες οι συμμετέχουσες εθνικές πύλες δημοσίευσης, να ενσωματωθούν τα ιστορικά δεδομένα που δημοσιεύονται σε επίπεδο ΕΕ και να επεκταθούν τα αναλυτικά εργαλεία.

Ο χώρος δεδομένων δημοσίων συμβάσεων θα συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με την προετοιμασία των διαγωνισμών, τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών. Τα δεδομένα αυτά σήμερα είναι κατακερματισμένα σε διάφορους μορφότυπους και επίπεδα, είτε ευρωπαϊκά είτε εθνικά. Ο χώρος δεδομένων θα καταστήσει δυνατή την απόκτηση νέων γνώσεων μέσω υπερσύγχρονων αναλυτικών εργαλείων που περιλαμβάνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, μηχανική μάθηση και επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Έτσι, οι δημόσιες δαπάνες θα γίνουν πιο στοχευμένες και πιο διαφανείς, θα βελτιωθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών και θα προαχθεί η βασισμένη σε δεδομένα χάραξη πολιτικής. Οι αγοραστές του δημόσιου τομέα και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους όσον αφορά τις επενδύσεις και την υποβολή προσφορών, ενώ θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και οικονομική αποδοτικότητα για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ο δημόσιος τομέας, με αξία άνω των 2 τρισ. ευρώ σε όλη την ΕΕ ετησίως, δηλαδή σχεδόν το 13,6% του ΑΕΠ της ΕΕ, θα πρέπει να παίξει τον ρόλο που του αναλογεί για τη στήριξη των πράσινων βιομηχανιών. Ο χώρος δεδομένων δημοσίων συμβάσεων θα επιτρέψει στις δημόσιες αρχές να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δημόσιων πόρων προς τις πράσινες βιομηχανίες.

Όπως υπογραμμίζει η ετήσια έκθεση του 2023 για την ενιαία αγορά, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δεδομένων είναι καίριας σημασίας ώστε η ενιαία αγορά να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό της για τη στήριξη της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 2 296 69 53· Federica Miccoli – Τηλ.: +32 2 295 83 00)

Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκαινιάζει την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία

Σήμερα, στο Φόρουμ των Δήμων, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα εγκαινιάζει την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων στις αστικές περιοχές.

Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία θα προκηρύξει διάφορες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα αστικής καινοτομίας και θα στηρίξει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή ικανοτήτων και γνώσεων σχετικά με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Τον Οκτώβριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία δημοσίευσε μια πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβλήθηκαν 99 αιτήσεις από 21 κράτη μέλη, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο.

Τον Μάιο του 2023 θα δημοσιευτεί μια δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για αστικές καινοτόμες δράσεις, μέσω της οποίας θα διατεθούν 120 εκατ. ευρώ για έργα που θα κάνουν τις πόλεις πιο πράσινες, θα διασφαλίσουν τον βιώσιμο τουρισμό και θα αξιοποιήσουν τα ταλέντα.

Με προϋπολογισμό ύψους 450 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία βασίζεται στα θετικά επιτεύγματα των αστικών καινοτόμων δράσεων, οι οποίες στήριξαν 86 έργα με 372 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2014-2020 σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Επίτροπος κ. Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Σχεδόν το 72% των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η ανεργία, η μετανάστευση, η δημογραφία, η ρύπανση. Η στήριξη της πολιτικής συνοχής προς τις πόλεις ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ τουλάχιστον το 8% των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα διατεθεί στις πόλεις. Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία θα δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς στις αστικές περιοχές να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να έχουν άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση της καινοτομίας για την έξυπνη, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη των πόλεών μας.»

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan de Keersmaecker — Τηλ.: + 32 2 298 46 80· Veronica Favalli — Τηλ.: + 32 2 298 72 69)

Γεωργία: Η Επιτροπή αναζητά υποψήφιους για συμμετοχή στο νέο παρατηρητήριο της αγοράς λιπασμάτων της ΕΕ

Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να εγκαινιάσει το 2023 ένα παρατηρητήριο της αγοράς λιπασμάτων της ΕΕ. Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής με σκοπό την επίσημη σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων πριν από το καλοκαίρι του 2023. Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως τις 4 Απριλίου.

Το νέο αυτό παρατηρητήριο θα βασιστεί στα παρατηρητήρια αγορών που λειτουργούν ήδη για διάφορους γεωργικούς τομείς, ιδίως για το γάλα, τις καλλιέργειες και τα οπωροκηπευτικά. Οργανώσεις που εκπροσωπούν ενδιαφερόμενα μέρη από τουλάχιστον 10 κράτη μέλη της ΕΕ και δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ στις αλυσίδες εφοδιασμού λιπασμάτων καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Το παρατηρητήριο, υπό την προεδρία της ΓΔ AGRI, θα απαρτίζεται από έως 20 μέλη που θα διορίζονται για πενταετή θητεία. Μεταξύ άλλων, θα παρέχει πληροφορίες και στοιχεία από πρώτο χέρι σχετικά με την κατάσταση της αγοράς λιπασμάτων και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, ενώ τα μέλη του θα ανταλλάσσουν εμπειρίες και ορθές πρακτικές.

Τα λιπάσματα είναι πολύ σημαντικά για την επισιτιστική ασφάλεια. Εξαιτίας του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και οι τιμές των τροφίμων επηρεάζονται από τη γενικότερη κρίση που πλήττει τους τομείς των ανόργανων λιπασμάτων και της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στο τέλος της περασμένης χρονιάς ένα ευρύ φάσμα δράσεων και κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση των άμεσων προκλήσεων, καθώς και για τη μείωση των εξαρτήσεών μας. Η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων πρέπει να επιτευχθεί διασφαλίζοντας παράλληλα τις αποδόσεις των καλλιεργειών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Miriam Garcia Ferrer — Τηλ.: + 32 2 299 90 75· Thérèse Lerebours — Τηλ.: + 32 2 296 33 03)

Πράξη για τη βιομηχανία μηδενικών καθαρών εκπομπών: Αναδεικνύοντας την ΕΕ σε πρωτοπόρο στην παραγωγή καθαρών τεχνολογιών και στις πράσινες θέσεις εργασίας

Σήμερα, η Επιτροπή πρότεινε την πράξη για τη βιομηχανία καθαρών μηδενικών εκπομπών, η οποία έχει στόχο να αυξήσει την κλίμακα της παραγωγής καθαρών τεχνολογιών στην ΕΕ και να εξοπλίσει κατάλληλα την Ένωση για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία έργων μηδενικών καθαρών εκπομπών στην Ευρώπη και θα προσελκύσει επενδύσεις, με στόχο η ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ για την ικανότητα παραγωγής τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών να πλησιάσει ή να καλύψει τουλάχιστον το 40 % των αναγκών της Ένωσης έως το 2030. Έτσι θα επιταχυνθεί η πρόοδος προς την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ για το 2030 και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και στηρίζοντας τις προσπάθειες της ΕΕ για ενεργειακή ανεξαρτησία.

Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την πρωτοβουλία αυτή στο πλαίσιο του βιομηχανικού σχεδίου της Πράσινης Συμφωνίας. Μαζί με την πρόταση για μια ευρωπαϊκή πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η πράξη για τη βιομηχανία μηδενικών καθαρών εκπομπών ορίζει ένα σαφές ευρωπαϊκό πλαίσιο για την απεξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές υψηλής συγκέντρωσης.

Η Επιτροπή, φιλοδοξώντας να στηρίξει περαιτέρω τη χρήση του ανανεώσιμου υδρογόνου εντός της ΕΕ, καθώς και τις εισαγωγές από διεθνείς εταίρους, σήμερα παρουσιάζει τις ιδέες της σχετικά και με τον σχεδιασμό και τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου.

Το εξής υλικό είναι διαθέσιμο για τον Τύπο:

Ο Eκτελεστικός Aντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς και ο Επίτροπος κ. Μπρετόν παρουσιάζουν τις προτάσεις αυτές σε συνέντευξη Τύπου, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση στο EbS.

Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: δρομολόγηση προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων για την έναρξη της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας

Σήμερα, η Επιτροπή, σε συνεργασία με ουκρανικές οργανώσεις, δρομολογεί το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της συνάντησης μεταξύ του Σώματος των επιτρόπων και της ουκρανικής κυβέρνησης που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο στις 2 Φεβρουαρίου, της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας της 3ης Φεβρουαρίου, καθώς και της επίσκεψηςπου πραγματοποίησε ο επίτροπος κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους στο Κίεβο στις 16-17 Φεβρουαρίου σχετικά με τη συνεργασία και τη βοήθεια προς την Ουκρανία στις προσπάθειές της για βιώσιμη ανασυγκρότηση και σχετικά με την πρωτοβουλία Phoenix.

Η δρομολόγηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υψηλού επιπέδου με τον επίτροπο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους. Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ικανοτήτων έχει ως στόχο να παράσχει τόσο έμπνευση όσο και πρακτική βοήθεια στους δήμους που συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Το πρόγραμμα διοργανώνεται από, και σε συνεργασία με, τους ουκρανούς εταίρους Ro3kvit, ReThink, το Σύμφωνο των Δημάρχων Ανατολικής Ευρώπης και το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης. Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι επίτροποι κκ. Μαρίγια Γκαμπριέλ και Ελίζα Φερέιρα θα απευθυνθούν στην εκδήλωση μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Η πρόεδρος, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Θα την ανασυγκροτήσουμε την Ουκρανία! Πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Η ανασυγκρότηση αυτή, στην οποία πρωτοστατεί η ίδια η Ουκρανία, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πνεύμα του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους (ΝΕΜπ). Πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί είναι πανέτοιμοι και πανέτοιμες να πιάσουν δουλειά και η πρωτοβουλία του ΝΕΜπ θα τους/τις εμπνεύσει. Όραμά μας είναι να μετατρέψουμε την καταστροφή του πολέμου σε ευκαιρίες για την οικοδόμηση ενός όμορφου και υγιούς μέλλοντος για την Ουκρανία.»

Αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των ουκρανικών δήμων

Από τον Απρίλιο θα αρχίσει σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για την αντιμετώπιση των αναγκών των «Hromada», όπως λέγονται οι δήμοι στα ουκρανικά. Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο θα καθορίσει το πολιτικό πλαίσιο της ανάπτυξης ικανοτήτων και θα παρουσιάσει τις τρεις άλλες ενότητες, οι οποίες θα καλύπτουν διάφορες πτυχές της ανασυγκρότησης:

  • Η ενότητα 1 θα παρουσιάσει πιθανά μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που συμμετέχουν στην ανασυγκρότηση των Hromada και τρόπους διασφάλισης της συμπεριληπτικότητας της διαδικασίας. Ειδικότερα, θα διερευνήσει βέλτιστες πρακτικές για την αξιολόγηση και κατανομή των πόρων, συμμετοχικά εργαλεία και δυνατότητες χρηματοδότησης.
  • Η ενότητα 2 θα αναδείξει τις ευκαιρίες για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανασυγκρότηση στην Ουκρανία. Θα παρουσιάσει τρόπους για να συμπεριληφθούν οι αρχές της κυκλικότητας στη μεταπολεμική αναπτυξιακή στρατηγική, διερευνώντας λύσεις για έξυπνα κατανεμημένα δίκτυα, αυτόνομη ενέργεια ή χημική/φυσική ανάκτηση υλικών.
  • Η ενότητα 3 θα εξετάσει το πρόβλημα της έλλειψης πρόσβασης στη στέγαση και τη γενική κατάσταση της παροχής στέγης στην Ουκρανία. Θα διερευνήσει διάφορα μοντέλα στέγασης και τον πιθανό ρόλο των δήμων στη διαχείριση της στέγασης, καθώς και τη σχέση μεταξύ της στέγασης και άλλων τομέων, όπως η κοινωνική ασφάλιση ή ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

Μετά τις τρεις πρώτες ενότητες, η Επιτροπή και οι εταίροι μας από την Ουκρανία θα αναλύσουν περαιτέρω ανάγκες και θα αναπτύξουν περαιτέρω δράσεις για να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση, με τη στήριξη ολόκληρης της κοινότητας του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους.

Ιστορικό

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (ΝΕΜπ) είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο που δρομολόγησε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2020. Το ΝΕΜπ δίνει έμφαση στην οικοδόμηση κοινοτήτων και σε προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω της προώθησης όμορφων, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς χώρων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Μόλις δύο χρόνια αφότου δρομολογήθηκε, το ΝΕΜπ έχει εξελιχθεί σε κίνημα με μια ενεργό και αναπτυσσόμενη κοινότητα άνω των 1 000 μελών που προέρχεται από ευρύ φάσμα τομέων (π.χ. από την εκπαίδευση, τις κατασκευές, τη μόδα) και δραστηριοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και πέραν αυτών.

Από την έναρξη του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας, η κοινότητα του NEΜπ έχει επιδείξει την ετοιμότητά της να στηρίξει τις Ουκρανές και τους Ουκρανούς· ακολουθώντας πάντα μια προσέγγιση που συνίσταται στον συνδυασμό, στο μέτρο του δυνατού, δράσεων έκτακτης ανάγκης με πιο μακροπρόθεσμες ανάγκες στη χώρα.

Όλες οι δράσεις του NEΜπ στην Ουκρανία συντονίζονται στενά με συναδέλφους από την ειδική ομάδα για την Ουκρανία, τη Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση (NEAR), την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουκρανία και το Σύμφωνο των Δημάρχων Ανατολικής Ευρώπης. Το ΝΕΜπ συνεργάζεται επίσης πολύ στενά με διάφορους ουκρανούς εταίρους, όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Ro3kvit, ReThink και το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εισαγωγή στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την ανασυγκρότηση

Εισαγωγική ενότητα του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά εδώ

Δηλώσεις

Θα την ανασυγκροτήσουμε την Ουκρανία! Πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Η ανασυγκρότηση αυτή, στην οποία πρωτοστατεί η ίδια η Ουκρανία, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πνεύμα του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους (ΝΕΜπ). Πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί είναι πανέτοιμοι και πανέτοιμες να πιάσουν δουλειά και η πρωτοβουλία του ΝΕΜπ θα τους/τις εμπνεύσει. Όραμά μας είναι να μετατρέψουμε την καταστροφή του πολέμου σε ευκαιρίες για την οικοδόμηση ενός όμορφου και υγιούς μέλλοντος για την Ουκρανία.

Πρόεδρος, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – 16/03/2023

Κοινός μας στόχος είναι «να ανοικοδομήσουμε προς το καλύτερο». Η ανασυγκρότηση πρέπει να είναι πράσινη και ενεργειακά αποδοτική, αλλά πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων. Αρχίζουμε με τρεις πρώτες ενότητες, αλλά προβλέπουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες και ότι θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των ουκρανών αρχιτεκτόνων και των αρχιτεκτόνων της ΕΕ ώστε να επιτύχουμε απτές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων.

Ο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, δήλωσε: – 16/03/2023

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους θα συμβάλει στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στις πόλεις και τις αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Το ΝΕΜπ μπορεί να χρησιμεύσει ως πυξίδα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Η προτεραιότητα στον άνθρωπο είναι μία από τις κεντρικές αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. Οι Ουκρανές και οι Ουκρανοί έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ενότητα. Η ανοικοδόμηση της χώρας τους σημαίνει επίσης την ανοικοδόμηση των τοπικών κοινοτήτων σε μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς που θα διατηρεί αυτή την απίστευτη κοινωνική συνοχή.

κ. Ελίζα Φερέιρα, επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων – 16/03/2023

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι η ψυχή του θεματολογίου μας για το κλίμα, γνωστού ως Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Προωθεί ένα βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς και όμορφο μέλλον στην ΕΕ και πέραν των συνόρων της. Στην Ουκρανία, θα οικοδομήσουμε χώρους που προστατεύουν τον πλανήτη μας, εξοικονομούν ενέργεια και κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται καλά.

κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας – 16/03/2023

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας

ελληνικά (53.708 kB – PDF)

Τηλεφόρτωση (53.708 kBPDF)

Αρμόδιοι επικοινωνίας με τα ΜΜΕ

·         Adalbert JAHNZ

Τηλέφωνο

+ 32 2 295 31 56

Ηλεκτρονική διεύθυνση

adalbert.jahnz@ec.europa.eu

·         Maëlys DREUX

Τηλέφωνο

+32 2 295 46 73

Ηλεκτρονική διεύθυνση

maelys.dreux@ec.europa.eu

·         Célia DEJOND

Τηλέφωνο

+32 2 298 81 99

Ηλεκτρονική διεύθυνση

celia.dejond@ec.europa.eu

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασίας συμφώνως προς τον Κανονισμό (EC) αριθ. 2018/1725. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τυγχάνουν ανάλογης διαχείρισης.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *