Skip to content

Νέα πρόσκληση του Τρίτου Προγράμματος για την Υγεία

health-2-300x187Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea), δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σχέδια στο πλαίσιο του «Τρίτου Προγράμματος της Δράσης της Ένωσης στον τομέα της Υγείας (2014-2020)». Το Τρίτο Πρόγραμμα για την Υγεία αποτελεί το κύριο μέσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της στρατηγικής της Ε.Ε. στον τομέα της υγείας. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι να συμπληρώσει, να υποστηρίξει και να προσθέσει αξία στις πολιτικές των κρατών μελών που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ένωσης και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω της προώθησής της, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την αύξηση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας και την προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Η νέα πρόσκληση αφορά τις ακόλουθες 5 θεματικές:

  1. Συγκέντρωση γνώσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα μέτρα μείωσης της διαθεσιμότητας οινοπνευματωδών ποτών. Θα δοθεί προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στον προσδιορισμό καλών πρακτικών με στόχο τους νέους χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων, καθώς και στην ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής δικτύωσης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

  2. Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της ιογενούς ηπατίτιδας. Τα σχέδια αναμένεται να συμβάλουν στη γεφύρωση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και στην ευαισθητοποίηση του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και αξιοποίηση των υπηρεσιών δοκιμών, του εμβολιασμού και της θεραπείας, ιδιαίτερα μεταξύ των βασικών ομάδων υψηλού κινδύνου.

  3. Έγκαιρη διάγνωση της φυματίωσης. Οι δράσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης, στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης περίθαλψης, και σε στρατηγικές προβολής στην κοινωνία και στα σωφρονιστικά ιδρύματα, και θα αντλήσουν στοιχεία και βέλτιστες πρακτικές από χώρες χαμηλής και υψηλής συχνότητας εμφάνισης της φυματίωσης.

  4. Υποστήριξη για την υλοποίηση και την κλιμάκωση των ορθών πρακτικών στους τομείς της ολοκληρωμένης φροντίδας, της πρόληψης, της προσχώρησης σε ιατρικά σχέδια και σε κοινότητες φιλικές προς τους ηλικιωμένους. Η θεματική αυτή θα διευκολύνει την εφαρμογή και κλιμάκωση των ορθών πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο ή την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, υποστηρίζοντας το δυναμικό της καινοτομίας στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας με την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης της υγείας και της περίθαλψης και την ενθάρρυνση ανεξάρτητης διαβίωσης και συμμετοχής στην κοινωνία.

  5. Κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών μεταμόσχευσης. Η θεματική αυτή στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινής μεθοδολογίας αξιολόγησης για να επιτρέψει σε ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες υγείας και αρμόδιες αρχές να αξιολογήσουν τον έλεγχο ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών μεθόδων μεταμοσχεύσεων ή/και άλλου είδους κλινικών εφαρμογών ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (π.χ. τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ).

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €9,000,000

 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

60%-80%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Υγεία

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Σύνδεσμοι/Σωματεία
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής:

κα Έλενα Μακρυγιώργη

Διοικητικός Λειτουργός

Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Υπουργείο Υγείας

Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17

1448 Λευκωσία

Τηλ: +357 22 605385

Φαξ: +357 22 605527

E-mail: emakrigiorgi@moh.gov.cy

Πηγή: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου και Πύλη Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2015.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *