Skip to content

Η πολιτική συνοχής μετά το 2020

Η Επιτροπή επέλεξε πέντε εθνικές και περιφερειακές αρχές στην Ελλάδα, την Πολωνία, την Ισπανία, την Κροατία και τη Βουλγαρία για να συμμετάσχουν σε μια νέα πιλοτική δράση με αντικείμενο τη χρηστή διακυβέρνηση και την οικοδόμηση διοικητικής ικανότητας.

Η δράση αφορά τα εξής 5 προγράμματα της πολιτικής συνοχής: το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Ελλάδα, το περιφερειακό πρόγραμμα για το βοεβοδάτο του Lubelskie στην Πολωνία, το περιφερειακό πρόγραμμα για την αυτόνομη κοινότητα της Εστρεμαδούρα στην Ισπανία, το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και συνοχή» στην Κροατία και το πρόγραμμα «Περιφέρειες υπό ανάπτυξη» στη Βουλγαρία.

Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κα Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των δημόσιων επενδύσεων να προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, οι ισχυροί θεσμοί και μια διοίκηση που λειτουργεί σωστά αποτελούν στοιχεία εξίσου σημαντικά με τα χρήματα. Στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, τα διδάγματα που θα αντλήσουμε απ’ αυτή την πιλοτική δράση θα συμβάλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων που θα επιτυγχάνονται μελλοντικά τόσο με τα κονδύλια της ΕΕ όσο και με τα εθνικά δημόσια κονδύλια.»

Με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων κατά την περίοδο μετά το 2020, εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θα προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη. Οι εμπειρογνώμονες θα επικεντρωθούν στη δημιουργία των κατάλληλων οργανωτικών δομών και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό. Επιπλέον, θα βοηθήσουν τις αρχές να συντονίζονται καλύτερα με τους άλλους φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής, όπως οι επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Το πρώτο στάδιο της πιλοτικής δράσης, το οποίο θα διαρκέσει από το καλοκαίρι του 2018 έως τον Μάρτιο του 2019, θα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση χάρτη πορείας για την οικοδόμηση διοικητικής ικανότητας. Με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων, οι αρχές θα σχεδιάσουν σειρά βελτιώσεων που θα πρέπει να επιτευχθούν σε τέσσερις τομείς: 1) οργανωτική δομή και διαφάνεια, 2) ανθρώπινοι πόροι, 3) εσωτερικές διαδικασίες, εργαλεία και συστήματα ΤΠΕ, και 4) χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης με τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές θα εφαρμόσουν τον χάρτη πορείας κατά το δεύτερο στάδιο της πιλοτικής δράσης, από το 2019 και μετά. Η Επιτροπή θα τις υποστηρίξει ενεργά, με περαιτέρω συμβουλευτική βοήθεια από εμπειρογνώμονες και εργαλεία, όπως το πλαίσιο ικανοτήτων και το μέσο δικτύωσης PEER 2 PEER.

900.000 EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) έχουν δεσμευθεί για την ανάπτυξη του πρώτου σταδίου, των χαρτών πορείας στις πέντε χώρες. Ο προϋπολογισμός του δεύτερου σταδίου θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της πιλοτικής δράσης μέχρι το τέλος του 2019. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα χρησιμοποιηθούν για να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των αρχών που θα είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ κατά την επόμενη μακροπρόθεσμη περίοδο ενωσιακών χρηματοδοτήσεων.

Ιστορικό

Η εν λόγω πιλοτική δράση αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Επιτροπής να παρέχει εξατομικευμένη βοήθεια προς τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, με στόχους, αφενός, να βοηθά τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται και επενδύουν τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής και, αφετέρου, να προάγει τον ενστερνισμό, τον συντονισμό και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στις περιφερειακές επενδυτικές και αναπτυξιακές στρατηγικές.

Από την αρχή της δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020, η Επιτροπή ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να εκπονήσουν τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές και να υλοποιήσουν ποιοτικά έργα.

Οι πέντε εθνικές και περιφερειακές αρχές που επελέγησαν σήμερα ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση συμμετοχής που δημοσίευσε η Επιτροπή στα τέλη Φεβρουαρίου του 2018 — για τη σχετική είδηση, βλ. εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο για την πιλοτική δράση

Ενημερωτικό δελτίο — Πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τα κονδύλια της ΕΕ

@CorinaCretuEU@EU_Regional

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

·        Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

·        Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

 

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with the Regulation (EC)45/2001.

All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly.

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *