Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 8/2

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για την αναβολή των προθεσμιών χρήσης ορισμένων ευρωπαϊκών προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης της Επιτροπής να αναβληθεί κατά δύο έτη η προθεσμία για τη χρήση ειδικών ανά τομέα ευρωπαϊκών προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας (ESRS). Η πρόταση αυτή περιλαμβανόταν στις προτάσεις του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2024 με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις εταιρείες και τη μείωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων κατά 25%.

Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD) απαιτεί απ’ όλες τις μεγάλες εταιρείες και τις εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλλουν εκθέσεις χρησιμοποιώντας κοινά υποχρεωτικά πρότυπα. Περιλαμβάνει διατάξεις για την χρήση ειδικών ανά τομέα ESRS. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες αναβάλλει την προθεσμία χρήσης των εν λόγω ειδικών ανά τομέα προτύπων από τα μέσα του 2024 στα μέσα του 2026. Αυτή η αναβολή θα δώσει στις εταιρείες περισσότερο χρόνο για να συμμορφωθούν με τα οριζόντια πρότυπα που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2023, τα οποία ισχύουν για όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως οικονομικού τομέα. Επιπλέον, η οδηγία CSRD καθορίζει χωριστά πρότυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται από ορισμένες εταιρείες εκτός ΕΕ. Η χθεσινή συμφωνία αναβάλλει επίσης την προθεσμία χρήσης των εν λόγω προτύπων από τα μέσα του 2024 στα μέσα του 2026.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Η απόφαση αυτή δείχνει ότι ακούμε τις ανησυχίες των επιχειρήσεων και ανταποκρινόμαστε σε αυτές. Η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη μετάβαση και για τη διαφάνεια έναντι των επενδυτών. Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι τυποποιημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων συνεπάγονται μικρότερη, όχι μεγαλύτερη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι ο ρυθμός των αλλαγών μπορεί δυσκολέψει πολλές εταιρείες. Γι’ αυτό, λοιπόν, χαίρομαι που το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν με την πρότασή μας να δώσουμε περισσότερο χρόνο μέχρι την υποχρεωτική χρήση των ειδικών ανά τομέα προτύπων υποβολής εκθέσεων. Συνάδει πλήρως με τον στόχο μας να μειώσουμε τις συνολικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.»

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: + 32 229 86500· Marta Pérez-Cejuela — Τηλ.: + 32 2 296 37 70)

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για την απαγόρευση όλων των εναπομενουσών σκόπιμων χρήσεων του τοξικού υδραργύρου στην ΕΕ

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού για τον υδράργυρο. Δεδομένης της διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων, ο αναθεωρημένος κανονισμός για τον υδράργυρο θα απαγορεύσει τις τελευταίες εναπομένουσες σκόπιμες χρήσεις υδραργύρου στην ΕΕΜε την απαγόρευση της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων από την 1η Ιανουαρίου 2025 και με τη θέσπιση απαγόρευσης της παραγωγής, εισαγωγής και εξαγωγής ορισμένων λαμπτήρων που περιέχουν υδράργυρο, ο εν λόγω αναθεωρημένος κανονισμός θα προστατεύσει αποτελεσματικότερα τους Ευρωπαίους πολίτες από τον τοξικό υδράργυρο. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας, καθώς και για την επίτευξη σημαντικών περιβαλλοντικών οφελών, σύμφωνα με τη φιλοδοξία της ΕΕ για μηδενική ρύπανση.

Η νέα νομοθεσία θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων και του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση από τα οδοντιατρικά αμαλγάματα με υδράργυρο σε υλικά για το σφράγισμα των δοντιών που δεν περιέχουν υδράργυρο. Θα πρέπει επίσης να σταματήσουν να παράγουν και να εξάγουν λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο, αντικαθιστώντας τους με εναλλακτικές λύσεις χωρίς υδράργυρο, όπως οι λαμπτήρες LED, που είναι επίσης ενεργειακά αποδοτικότεροι. Τα μέτρα αυτά ευθυγραμμίζονται με εκείνα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο άλλης σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, όπως ο κανονισμός για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS).

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 2 295 31 56· Maëlys Dreux — Τηλ.: + 32 2 295 46 73)

Η Επιτροπή θέτει σε διαβούλευση τις κατευθυντήριες γραμμές του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την ακεραιότητα των εκλογών

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά την ακεραιότητα των εκλογικών διαδικασιών. Οι πρώτες αυτές κατευθυντήριες γραμμές βάσει του άρθρου 35 του κανονισμού έχουν στόχο να παράσχουν στις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης βέλτιστες πρακτικές και πιθανά μέτρα μετριασμού συστημικών κινδύνων, οι οποίοι ενδέχεται να απειλήσουν την ακεραιότητα των δημοκρατικών εκλογικών διαδικασιών.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών περιέχει παραδείγματα μέτρων μετριασμού κινδύνων που σχετίζονται με τις εκλογές, ειδικά μέτρα μετριασμού που συνδέονται με περιεχόμενο παραγωγικής ΤΝ, τον σχεδιασμό μέτρων μετριασμού κινδύνων προ και κατόπιν των εκλογών και ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε σχετικά: «Μέσα στο 2024 έχουμε διάφορες εκλογές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την ομαλή διεξαγωγή τους, είναι απαραίτητες οι δημόσιες συζητήσεις, πολλές από τις οποίες γίνονται διαδικτυακά. Ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες θέτει στη διάθεσή μας συγκεκριμένα εργαλεία συνεργασίας με τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους αναδυόμενους διαδικτυακούς κινδύνους των εκλογικών διαδικασιών, όπως τα προϊόντα βαθυπαραποίησης. Έτσι, θα δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να συζητούν και να διαμορφώνουν τις απόψεις τους με ασφάλεια και χωρίς παράνομες παρεμβάσεις.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν προσέθεσε: «Με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Ευρώπη είναι η πρώτη ήπειρος που διαθέτει νομοθεσία για την αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων των διαδικτυακών πλατφορμών, οι οποίοι μπορούν να έχουν απτές αρνητικές επιπτώσεις για τις δημοκρατικές μας κοινωνίες. Το 2024 είναι ένα σημαντικό έτος εκλογών. Γι΄αυτό αξιοποιούμε πλήρως όλα τα εργαλεία που προσφέρει ο κανονισμός, ώστε οι πλατφόρμες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και να μην γίνεται κατάχρησή τους για χειραγώγηση των εκλογών, και παράλληλα να διασφαλίσουμε την ελευθερία της έκφρασης.»

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού, η Επιτροπή, από κοινού με τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών των κρατών μελών, μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με συγκεκριμένους κινδύνους, να παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές και να συνιστά πιθανά μέτρα μετριασμού. Η διερευνητική διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 7 Μαρτίου 2024.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών βασίζεται σε διάλογο ετοιμότητας για την ακεραιότητα των εκλογών μεταξύ της Επιτροπής και ορισμένων από τις πρώτες 19 χαρακτηρισμένες πλατφόρμες, για τις οποίες οι διατάξεις του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες ισχύουν από τα τέλη Αυγούστου του 2023. Το σχέδιο λαμβάνει επίσης υπόψη, στον βαθμό που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό, άλλες σχετικές νομοθετικές και μη πρωτοβουλίες, όπως ο κανονισμός για τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης, η πράξη για την ΤΝ, ο ενισχυμένος κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση και η σύσταση της Επιτροπής για την προώθηση ελεύθερων, δίκαιων και ανθεκτικών εκλογών.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke – Τηλ.: +32 2 295 86 15· Thomas Regnier – Τηλ.: +32 2 299 10 99)

Οι Ευρωπαίοι τάσσονται σθεναρά υπέρ της πολιτικής προστασίας της ΕΕ σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου για τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στις ευρωπαϊκές δράσεις πολιτικής προστασίας στα κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ισχυρή συναίνεση μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάγκη συντονισμού των δράσεων πολιτικής προστασίας σε όλη την ΕΕ. Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (94%) στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θεωρεί ότι, όταν μια χώρα της ΕΕ πλήττεται από μια καταστροφή υπερβολικά μεγάλη για να την αντιμετωπίσει μόνη της, οι άλλες χώρες της ΕΕ θα πρέπει να παρέχουν βοήθεια. Παρόμοιο ποσοστό (91%) τάσσεται υπέρ της παροχής βοήθειας από την ΕΕ σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου πλήττεται από καταστροφή.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν σαφή στήριξη του ρόλου της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, καθώς οι εννέα στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να συμβάλλει στον συντονισμό της αντιμετώπισης καταστροφών στην ΕΕ και σε άλλες χώρες. Σύμφωνα εξάλλου με την έρευνα, οι εννέα στους δέκα Ευρωπαίους συμφωνούν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συντονισμένη δράση της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μελλοντικών καταστροφών και κρίσεων. Το ποσοστό των πολιτών της ΕΕ που επιθυμούν ενισχυμένο ρόλο έχει αυξηθεί κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020 και διαμορφώνεται πλέον στο 90%. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Balazs Ujvari – Τηλ.: +32 2 295 45 78· Daniel Puglisi — Τηλ.: +32 2 296 91 40)

Ανακοινώνονται οι 27 νικητές του φετινού διαγωνισμού νεαρών μεταφραστών και μεταφραστριών της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τους 27 νεαρούς νικητές και νικήτριες του 17ου μεταφραστικού διαγωνισμού της ΕΕ (Juvenes Translatores) για σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το φετινό θέμα ήταν «τολμάμε να κάνουμε τη διαφορά».

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από 3.000 μαθητές και μαθήτριες που δοκίμασαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες επιλέγοντας ένα κείμενο σε μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ για να το μεταφράσουν σε μία άλλη από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Παρότι τα αγγλικά έχουν σημαντική θέση, από τους 552 διαθέσιμους γλωσσικούς συνδυασμούς, οι μαθητές και οι μαθήτριες 701 σχολείων χρησιμοποίησαν 155 συνδυασμούς, μεταφράζοντας, για παράδειγμα, από τα ρουμανικά στα σουηδικά και από τα τσέχικα στα δανέζικα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον συναρπαστικό κόσμο της μετάφρασης. Όπως το έθεσαν ένα παιδί από σχολείο της Αυστρίας: «Ο διαγωνισμός Juvenes Translatores δεν ήταν ένας απλός διαγωνισμός για μένα, αλλά ευκαιρία να γνωρίσω τη μετάφραση. Μια εμπειρία που μου επέτρεψε να συνειδητοποιήσω πόσο διαφορετικές μπορούν να είναι οι γλώσσες, αλλά ότι στο βάθος μας συνδέουν όλους μας.»

Οι μεταφραστές και οι μεταφράστριες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέλεξαν έναν νικητή ή μία νικήτρια για κάθε χώρα της ΕΕ, καθώς και 247 παιδιά που έλαβαν ειδικές μνείες για τις εξαιρετικές μεταφράσεις τους.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 21 Μαρτίου 2024.

Ιστορικό

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+, διοργανώνει τον διαγωνισμό Juvenes Translatores κάθε χρόνο από το 2007, με σκοπό να προωθήσει τη μετάφραση και την πολυγλωσσία. Με την πάροδο των ετών, ο διαγωνισμός έχει εξελιχθεί σε μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή πολλών από όσους και όσες συμμετείχαν ή και βραβεύτηκαν σ’ αυτόν. Κάποιοι και κάποιες ανάμεσά τους αποφάσισαν να σπουδάσουν μετάφραση στο πανεπιστήμιο ή έχουν προσληφθεί στη μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως μεταφραστές και μεταφράστριες σε θέσεις πρακτικής άσκησης ή πλήρους απασχόλησης.

Σκοπός του διαγωνισμού Juvenes Translatores είναι να προωθήσει την εκμάθηση γλωσσών στα σχολεία και να δώσει στους νέους και τις νέες μια πρόγευση από το μεταφραστικό επάγγελμα. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 17 ετών, και διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλα τα επιλεγέντα σχολεία απ’ όλες τις χώρες της ΕΕ.

Η πολυγλωσσία και, κατά συνέπεια, η μετάφραση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΕΕ από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η πολυγλωσσία κατοχυρώθηκε στον πρώτο κιόλας κανονισμό που εκδόθηκε το 1958. Έκτοτε, ο αριθμός των επίσημων γλωσσών της ΕΕ αυξήθηκε από 4 σε 24, καθώς προσχώρησαν στην ΕΕ και άλλες χώρες.

Νικητές και νικήτριες του διαγωνισμού Juvenes Translatores 2023-2024:

ΧΩΡΑ  ΝΙΚΗΤΗΣ/-ΤΡΙΑΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/-ΟΥΣΕΣ ανά ΧΩΡΑ
Ονοματεπώνυμο,
γλωσσικός συνδυασμός
Όνομα σχολείου,
πόλη
Αριθμός σχολείωνΑριθμός μαθητών/-τριών
Αυστρία  Clara Bonelli, FR-DEFranziskus GYM Wels, Wels  1981
Βέλγιο  Iness Hamdaoui, EN-NLXaveriuscollege, Borgerhout2096
Βουλγαρία  Памела Калпакчиева, EN-BGСУ “Христо Ботев”, Карнобат1780
Κροατία  Dominik Mihaljinec, EN-HRSrednja škola Krapina, Krapina1252
ΚύπροςΑνδρέας Παναγιώτου, EL-ENΛύκειο Κύκκου Πάφου, Πάφος630
Τσεχία  Magdalena Ulmanová, EN-CZGymnázium Praha 7, Praha2192
Δανία  Falke Lindegaard Hvidtfeldt, DE-DARysensteen Gymnasium, Humlebæk1460
Εσθονία  Kertu Reimal, EN-ETRapla Gümnaasium, Rapla731
Φινλανδία  Adele Kujansivu, EN-SVKarleby svenska gymnasium, Karleby1458
ΓαλλίαJeanne Fenet, EN-FRLycée Général et Technologique Evariste Galois, Sartrouville79369
Γερμανία  Tomasz Raes, PL-DEAuguste-Viktoria-Gymnasium Trier (Unesco project school), Trier95369
Ελλάδα  Άννα Παναγιωτάκη, EN-EL5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, Ηράκλειο2199
Ουγγαρία  László Mátyás Kovács, EN-HUNyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza2190
Ιρλανδία  Fionnán Ó Coisdealbha, EN-GAColáiste Chroí Mhuire, Galway1358
Ιταλία  Elisa Zuchelli, EN-ITIIS Galileo Galilei, Crema76358
Λετονία  Katrīna Pujate, EN-LVRīgas Centra humanitārā vidusskola, Riga831
Λιθουανία  Gantas Novilas Adomkus EN-LTTelšių Žemaitės gimnazija Telšiai1146
ΛουξεμβούργοLena Kraus, EN-DEAthénée de Luxembourg, Luxembourg630
ΜάλταAmy Pullicino, EN-MTDe la salle sixth form, Birgu622
Κάτω Χώρες  Pieter Geerse, EN-NLEmmauscollege, Rotterdam2890
Πολωνία  Rozalia Wróblewska, EN-PLIX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny offmanowej, Warszawa52211
ΠορτογαλίαJoão Francisco Cardoso Fontes, EN-PTColégio de Nossa Senhora da Assunção, Anadia2194
Ρουμανία  Matei Abălaru, EN-ROColegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța33160
Σλοβακία  Sára Mária Hollaarová, NL-SKCirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves1463
Σλοβενία  Helena Obid, EN-SLGimnazija Jurija Vege Idrija, Idrija835
Ισπανία  Elena Gómez Rodríguez, EN-ESInternational School SEK-Ciudalcampo, San Sebastián de los Reyes59277
Σουηδία  Ivar Lasses, EN-SVTumba gymnasium, Tumba2074
ΣΥΝΟΛΟ7013.056

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Κύπριο νικητή, τον Ανδρέα Παναγιώτου, μετά την ανακοίνωση, για να τον συγχαρούμε για τη μεγάλη επιτυχία του, ο Ανδρέας δήλωσε ότι εξεπλάγη με το αποτέλεσμα αλλά χάρηκε πάρα πολύ που έμαθε ότι είναι ο φετινός νικητής. Το γεγονός ότι ο Ανδρέας μετέφρασε από τα ελληνικά προς τα αγγλικά είναι πολύ εντυπωσιακό, δεδομένου ότι οι αντίστροφες μεταφράσεις θεωρούνται γενικά πιο δύσκολες από τις μεταφράσεις που κάνει κανείς από μια ξένη γλώσσα προς τη μητρική του. Σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, ο Ανδρέας είναι ένας πολύ ταλαντούχος μαθητής που κατανοεί τη σημασία του να μαθαίνει κανείς ξένες γλώσσες, ενώ πιστεύει ακράδαντα ότι οι γλωσσικές του δεξιότητες θα τον βοηθήσουν στη μελλοντική του ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Φέτος, είχαμε επίσης 4 μεταφράσεις από την Κύπρο που έλαβαν ειδική μνεία, καθώς ήταν εξαιρετικής ποιότητας μεταφράσεις που έφτασαν πολύ κοντά στο να κερδίσουν τον διαγωνισμό. Ειδικά μνεία για τις μεταφράσεις τους έλαβαν οι εξής μαθήτριες και μαθητές:

 • Νικολέττα Χριστοφόρου, Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, Πάφος, η οποία μετέφρασε από τα ελληνικά προς τα αγγλικά·
 • Πασκάλ Γιαν Δημητρίου, Λύκειο Αραδίππου “Τάσος Μητσόπουλος”, Λάρνακα, ο οποίος μετέφρασε από τα ολλανδικά προς τα ελληνικά·
 • Νεφέλη Ανδρέου, Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας, η οποία μετέφρασε από τα αγγλικά προς τα ελληνικά· και
 • Μίριαμ Ελ Ριζ, Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, Πάφος, η οποία μετέφρασε από τα ελληνικά προς τα αγγλικά.

Θερμά συγχαρητήρια και στους μαθητές και τις μαθήτριες που έλαβαν ειδική μνεία.

* Ο αριθμός των σχολείων που συμμετέχουν από κάθε χώρα της ΕΕ είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών της χώρας αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα σχολεία επιλέγονται τυχαία από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση του διαγωνισμού

Δικτυακός τόπος του διαγωνισμού Juvenes Translatores

Λογαριασμός του Juvenes Translatores στο Instagram

@translatores


Γιοχάνες Χαν, Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης

Συγχαρητήρια στους νικητές και τις νικήτριες του διαγωνισμού της ΕΕ Juvenes Translatores 2023! Συγχαρητήρια επίσης και στα 3 056 νέα παιδιά που συμμετείχαν — είστε όλοι νικητές! Σήμερα έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ να καταλαβαίνουμε την κουλτούρα και τις απόψεις των άλλων. Με τις γλωσσικές ικανότητες, μπορείτε να βρείτε το νόημα των πραγμάτων και να βοηθήσετε τους ανθρώπους να γεφυρώσουν τις διαφορές τους. Ιδίως ενόψει των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών, η ΕΕ θέλει να δει τη νεολαία να έχει ισχυρή φωνή και να αισθάνεται ότι η φωνή της γίνεται ακουστή.

Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένη ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς στις υποθέσεις ανταγωνισμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα αναθεωρημένη ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς (στο εξής: ανακοίνωση). Ο ορισμός της αγοράς απαιτεί τον προσδιορισμό των ορίων του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών κατά την αξιολόγηση των συγκεντρώσεων και της πλειονότητας των υποθέσεων που αφορούν παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Η αναθεωρημένη ανακοίνωση ευθυγραμμίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής με τις νέες συνθήκες της αγοράς, καθώς και με τις εξελίξεις στην πρακτική της Επιτροπής κατά την εξέταση υποθέσεων και στη νομολογία της ΕΕ. Θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις, θα διευκολύνει τη συμμόρφωση και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού.

Η σημερινή αναθεωρημένη ανακοίνωση είναι η πρώτη αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τον ορισμό της αγοράς από την έκδοσή της το 1997. Αποτυπώνει τις σημαντικές εξελίξεις που προέκυψαν κατά τα ενδιάμεσα έτη, ιδίως την αυξημένη ψηφιοποίηση και τους νέους τρόπους προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και τον διασυνδεδεμένο χαρακτήρα των εμπορικών συναλλαγών. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα διεξοδικής και συμπεριληπτικής διαδικασίας επανεξέτασης που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν παρατηρήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη τόσο στο στάδιο της αξιολόγησης όσο και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο κειμένου. Αντικατοπτρίζουν τους προσανατολισμούς πολιτικής που περιέχονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια πολιτική ανταγωνισμού κατάλληλη για νέες προκλήσεις» του Νοεμβρίου του 2021. Η επανεξέταση της ανακοίνωσης είναι καίριας σημασίας για τη φιλοδοξία της Επιτροπής να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα κατά την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, για παράδειγμα μέσω καθοδήγησης, μεταξύ τομέων και σε τομεακό επίπεδο, όπως επίσης για τους στρατηγικούς τομείς.

Βασικά στοιχεία της αναθεωρημένης ανακοίνωσης για τον ορισμό της αγοράς

Η αναθεωρημένη ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς παρέχει διευρυμένη και επικαιροποιημένη καθοδήγηση σχετικά με την προσέγγιση της Επιτροπής ως προς τον ορισμό της αγοράς. Πρόκειται για συλλογή, και προσαρμογή σε σύγχρονες συνθήκες, αρχών, μεθοδολογίας, νομολογίας και βέλτιστων πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζονται για τον ορισμό των αγορών σε αντιμονοπωλιακές υποθέσεις και σε υποθέσεις συγκεντρώσεων. Ειδικότερα, η αναθεωρημένη ανακοίνωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

 • Πιο προσβάσιμη καθοδήγηση χάρη σε μια λεπτομερή δομή και σε συγκεκριμένα παραδείγματα που επεξηγούν την πρακτική εφαρμογή των εννοιών του ορισμού της αγοράς.
 • Περιγραφή των γενικών αρχών του ορισμού της αγοράς.
 • Αναγνώριση της σημασίας άλλων παραμέτρων πλην των τιμών για τον ορισμό της αγοράς, μεταξύ των οποίων η καινοτομία, η ποιότητα, ο αξιόπιστος εφοδιασμός και η βιωσιμότητα.
 • Ειδική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των εννοιών του ορισμού της αγοράς σε συγκεκριμένες περιστάσεις, μεταξύ των οποίων:
 • οι ψηφιακές αγορές, για παράδειγμα όσον αφορά τις πολύπλευρες αγορές και τα ψηφιακά «οικοσυστήματα» (π.χ. προϊόντα που βασίζονται σε λειτουργικό σύστημα για κινητές συσκευές)·
 • οι βιομηχανίες έντασης καινοτομίας, εντός των οποίων οι εταιρείες ανταγωνίζονται στον τομέα της καινοτομίας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων.
 • Διευκρινίσεις σχετικά με δυναμικές και μελλοντοστραφείς αξιολογήσεις, ιδίως σε αγορές που διέρχονται φάση διαρθρωτικών μεταβάσεων, όπως κανονιστικές ή τεχνολογικές αλλαγές.
 • Διευρυμένη καθοδήγηση σχετικά με τον ορισμό της γεωγραφικής αγοράς, με έμφαση στους παράγοντες που μπορούν να δικαιολογήσουν τον ορισμό των αγορών ως παγκόσμιων, σε επίπεδο ΕΟΧ, εθνικών ή τοπικών, καθώς στον ρόλο των εισαγωγών κατά τον ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς.
 • Διευκρινίσεις σχετικά με διάφορες ποσοτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των αγορών, όπως η δοκιμή της μικρής αλλά σημαντικής μη προσωρινής αύξησης της τιμής (SSNIP).
 • Καθοδήγηση σχετικά με εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης που σχετίζονται με τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς, όπως τα μερίδια που βασίζονται στις πωλήσεις ή την παραγωγική ικανότητα, ή τα μερίδια που βασίζονται σε δείκτες μέτρησης της χρήσης, όπως ο αριθμός των (ενεργών) χρηστών ή οι επισκέψεις σε ιστοτόπους.
 • Εκτενή επισκόπηση των διαφόρων πηγών αποδεικτικών στοιχείων και της αποδεικτικής τους αξίας για τις αναλύσεις ορισμού της αγοράς.

Η ανακοίνωση αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο της συνολικής εκτίμησης από πλευράς ανταγωνισμού. Η εκτίμηση αυτή εξετάζει όλους τους σχετικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά του σχετικού προϊόντος και στις σχετικές γεωγραφικές αγορές, όπως μεταξύ άλλων εκτίμηση των φραγμών εισόδου ή επέκτασης, ο αντίκτυπος των οικονομιών κλίμακας (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από δραστηριότητες εκτός της αγοράς) ή των αποτελεσμάτων δικτύου, η πρόσβαση σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και εισροές, καθώς και η διαφοροποίηση των προϊόντων.

Ιστορικό της διαδικασίας επανεξέτασης

Τον Απρίλιο του 2020 η Επιτροπή δρομολόγησε αξιολόγηση της ισχύουσας ανακοίνωσης για τον ορισμό της αγοράς.

Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της, από την οποία προέκυψε ότι, ενώ η ανακοίνωση του 1997 εξακολουθούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντική και γενικά κατάλληλη για την επίτευξη του στόχου της, ορισμένες επικαιροποιήσεις και διευκρινίσεις ήταν αναγκαίες για την ευθυγράμμισή της με τις εξελίξεις στην πρακτική της Επιτροπής, τη νομολογία των δικαστηρίων της ΕΕ, καθώς και τις νέες συνθήκες της αγοράς. Περισσότερα από 100 ενδιαφερόμενα μέρη γνωστοποίησαν τις απόψεις τους κατά το στάδιο της αξιολόγησης, οι οποίες εξετάστηκαν και ενσωματώθηκαν σε σχέδιο αναθεωρημένης ανακοίνωσης.

Το σχέδιο αναθεωρημένης ανακοίνωσης δημοσιεύτηκε για υποβολή παρατηρήσεων τον Νοέμβριο του 2022, προκειμένου να συγκεντρωθούν απόψεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Περίπου 70 ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν παρατηρήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στο τελικό κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές εθνικές αρχές ανταγωνισμού συμμετείχαν ενεργά στην επανεξέταση, παρέχοντας ανατροφοδότηση και ανταλλάσσοντας την εμπειρογνωσία τους.

Ιστορικό σχετικά με τον ορισμό της αγοράς

Ο ορισμός της αγοράς επιτρέπει να προσδιοριστούν τα όρια εντός των οποίων ασκείται ο ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών. Ο στόχος του ορισμού της σχετικής αγοράς προϊόντος και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς είναι ο εντοπισμός των πραγματικών και των δυνητικών ανταγωνιστών που περιορίζουν τις εμπορικές αποφάσεις των εταιρειών, όπως οι όροι προμήθειάς τους. Από την άποψη αυτή, ο ορισμός της αγοράς καθιστά δυνατό, μεταξύ άλλων, να υπολογιστούν τα μερίδια αγοράς, τα οποία μπορεί να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση της ισχύος στην αγορά.

Ο ορισμός της αγοράς συμβάλλει στην κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, τόσο σε μια δεδομένη χρονική στιγμή όσο και πιο δυναμικά. Δεδομένου ότι οι αγορές δεν είναι στατικές, η ανάλυση αυτή πρέπει να διενεργείται εκ νέου σε κάθε υπόθεση, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής, τις προτιμήσεις των καταναλωτών και σε άλλα χαρακτηριστικά της αγοράς, όπως οι κύκλοι καινοτομίας, οι αλυσίδες εφοδιασμού, οι ιδιαιτερότητες των ψηφιακών αγορών και των σχετικών επιχειρηματικών μοντέλων και η ευχέρεια πρόσβασης σε νέους προμηθευτές, ή ως απόκριση σε κανονιστικές αλλαγές. Ομοίως, το γεωγραφικό εύρος μιας αγοράς υπόκειται επίσης σε νέα εκτίμηση σε κάθε περίπτωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στον καθορισμό των αγορών από τοπικές έως παγκόσμιες, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην πράξη, ιδίως από τη σκοπιά των καταναλωτών και των πελατών.

Η ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς παρέχει καθοδήγηση για τις αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εφαρμόζει τις έννοιες της σχετικής αγοράς προϊόντος και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς στην επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Βλ. την ειδική ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού, η οποία περιέχει i) τις συνεισφορές των ενδιαφερόμενων μερών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης· ii) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένης ανακοίνωσης· iii) το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την αξιολόγηση· και iv) την υποστηρικτική μελέτη που εκπονήθηκε για την αξιολόγηση.

Ερωτήσεις και απαντήσεις είναι διαθέσιμες εδώ.

Δηλώσεις

Με αυτή τη διεξοδική επανεξέταση των τρεχουσών κατευθυντήριων οδηγιών μας, ενισχύουμε σημαντικές αρχές της επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού και ανταποκρινόμαστε στις νέες συνθήκες της αγοράς, όπως η ψηφιοποίηση και η ολοένα και πιο διασυνδεδεμένη και παγκοσμιοποιημένη εμπορική δραστηριότητα. Οι αγορές μεταβάλλονται ραγδαία, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες μας εξακολουθούν να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τεχνολογικές εξελίξεις. Η αναθεωρημένη ανακοίνωση θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού

(Ανακοινώσεις με το σύστημα της αυτόματης μετάφρασης: link)

Προσωρινή συμφωνία για την απαγόρευση όλων των εναπομενουσών σκόπιμων χρήσεων (europa.eu)

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image002.gif@01DA43A2.26C1A9C0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *