Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί την κλείδα κατανομής επιχορηγήσεων των κρατών μελών με βάση τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat για το 2020 και το 2021

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την επικαιροποιημένη κλείδα κατανομής επιχορηγήσεων για τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΜΑΑ. Η επικαιροποίηση λαμβάνει υπόψη τη διαφορά μεταξύ της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ που εκτιμάται στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις του 2020, οι οποίες κατά τον χρόνο έκδοσης του κανονισμού ήταν οι πλέον πρόσφατες διαθέσιμες οικονομικές προβλέψεις, και της επικαιροποίησης με βάση τα πραγματικά απολογιστικά στοιχεία που παρείχε η Eurostat. Η επικαιροποίηση θα οδηγήσει σε ορισμένες αλλαγές στις διαθέσιμες επιχορηγήσεις του ΜΑΑ για τα κράτη μέλη. Για να τεθούν σε ισχύ, οι αλλαγές στην κατανομή των επιχορηγήσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε επικαιροποιημένη εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για τα οικεία κράτη μέλη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. (Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podestà – τηλ.: +32 229 87024· Tommaso Alberini – τηλ.: +32 229 57010· Andrea Masini — τηλ.: +32 229 91519)

Κρατικές ενισχύσεις: σταδιακή κατάργηση του προσωρινού πλαισίου για την COVID

Όπως ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2022, το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις COVID δεν θα παραταθεί πέραν της τρέχουσας ημερομηνίας λήξης της 30ής Ιουνίου 2022 για τα περισσότερα από τα παρεχόμενα εργαλεία. Στις 19 Μαρτίου 2020, μετά την έξαρση του κορονοϊού, η Επιτροπή ενέκρινε άμεσα το προσωρινό πλαίσιο COVID, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την πλήρη ευελιξία που προβλέπεται από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη της οικονομίας καθώς και των επιχειρήσεων και των τομέων που πλήττονται περισσότερο, με έγκαιρο, στοχευμένο και αναλογικό τρόπο, προστατεύοντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Από την έκδοσή του, το προσωρινό πλαίσιο έχει τροποποιηθεί έξι φορές, τελευταία στις 18 Νοεμβρίου 2021. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει εκδώσει περισσότερες από 1350 αποφάσεις, εγκρίνοντας σχεδόν 980 εθνικά μέτρα που κοινοποιήθηκαν από τα 27 κράτη μέλη για εκτιμώμενο συνολικό ποσό κρατικών ενισχύσεων ύψους περίπου 3,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Υπό το πρίσμα της βελτίωσης της υγειονομικής κρίσης στην Ευρώπη και της σταδιακής άρσης των σχετικών περιοριστικών μέτρων, το προσωρινό πλαίσιο δεν θα παραταθεί πέραν της 30ής Ιουνίου 2022, με ορισμένες εξαιρέσεις. Ειδικότερα, τα μέτρα στήριξης των επενδύσεων και της φερεγγυότητας μπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 αντίστοιχα, όπως προβλέπεται ήδη στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων. Επιπλέον, το προσωρινό πλαίσιο προβλέπει ήδη μια ευέλικτη μετάβαση, υπό σαφείς διασφαλίσεις, ιδίως για τις επιλογές μετατροπής και αναδιάρθρωσης των χρεωστικών μέσων, όπως τα δάνεια και οι εγγυήσεις, σε άλλες μορφές ενίσχυσης, όπως οι άμεσες επιχορηγήσεις, έως τις 30 Ιουνίου 2023. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις μελλοντικές εξελίξεις και θα δράσει εκ νέου γρήγορα εάν παραστεί ανάγκη. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι θετικές ενδείξεις ανάκαμψης από την υγειονομική κρίση επισκιάζονται τώρα από τον βάναυσο και παράνομο επιθετικό πόλεμο του Πούτιν κατά της Ουκρανίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στις 23 Μαρτίου 2022, εγκρίναμε προσωρινό πλαίσιο κρίσης, το οποίο παρέχει στα κράτη μέλη τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της τρέχουσας κρίσης και τη στήριξη επιχειρήσεων και τομέων που πλήττονται σοβαρά. Τέλος, οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις προβλέπουν ακόμη πολλές δυνατότητες που είναι συνεχώς στη διάθεση των κρατών μελών, όπως μέτρα για την παροχή αποζημίωσης σε επιχειρήσεις για ζημίες που υπέστησαν άμεσα λόγω εξαιρετικών περιστάσεων ή μέτρα που βοηθούν τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίσουν ελλείψεις ρευστότητας και τις επιχειρήσεις που χρειάζονται επείγουσα ενίσχυση διάσωσης. Ένα συνοπτικό ενημερωτικό γράφημα θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ. (Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta – τηλ.: +32 229 87024· Maria Tsoni – τηλ.: +32 229 90526)

Ουκρανία: η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να συμπεριλάβουν τα παιδιά-πρόσφυγες στα εκπαιδευτικά τους συστήματα το επόμενο σχολικό έτος

Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει πρακτικό οδηγό για να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους της Ουκρανίας να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στην ΕΕ, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (0-18 ετών). Το έγγραφο συγκεντρώνει βασικές εκπαιδευτικές αρχές και πρακτικές για τη στήριξη της ένταξης των εκτοπισμένων παιδιών από την Ουκρανία στην εκπαίδευση. Απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και των εθνικών αρχών. Οι συγκεκριμένες γνώσεις βασίζονται στα διδάγματα που άντλησαν συλλογικά τα κράτη μέλη από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Με την ευκαιρία της δημοσίευσης του οδηγού, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Η υποδοχή τόσων πολλών Ουκρανών προσφύγων σε ευρωπαϊκά σχολεία και πανεπιστήμια αποτελεί τεράστια ευκαιρία για την προετοιμασία των νέων της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή τους πορεία. Η Ουκρανία μπορεί να βασιστεί στην ΕΕ για τη στήριξη και την προστασία των παιδιών της, ώστε να μπορέσουν να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους. Η αλληλεγγύη μας αποτελεί πυλώνα της εταιρικής μας σχέσης -τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.» Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Καθώς το τρέχον σχολικό έτος πλησιάζει στο τέλος του, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι για το φθινόπωρο. Βοηθούμε τους εκπαιδευτικούς να παρέχουν εκπαίδευση υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Και διασφαλίζουμε ότι τα σχολεία μας θα παραμείνουν ασφαλές καταφύγιο για όλους τους μαθητές, είτε πρόκειται για πρόσφυγες είτε για υπηκόους της ΕΕ.» Σήμερα εκπονήθηκε το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σε διαβούλευση με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τη UNICEF, εκπροσώπους των υπουργείων παιδείας, οργανώσεις-εταίρους που συναντήθηκαν σε διοργανώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα από ομοτίμους μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2022, καθώς και εμπειρογνώμονες από το δίκτυο που ασχολείται με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (NESET). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ και στην διαδικτυακή πλατφόρμα για τη σχολική εκπαίδευση: School Education Gateway. (Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova – τηλ.: +32 229 66953· Célia Dejond – τηλ.: +32 229 88199)

294 οργανισμοί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με σκοπό την απελευθέρωση του δυναμικού καινοτομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανακοίνωσε σήμερα τις 26 επιτυχούσες κοινοπραξίες που επελέγησαν για να συμμετάσχουν στον δεύτερο γύρο της πρωτοβουλίας του EIT για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 294 οργανισμοί από 38 χώρες θα λάβουν συνολικά έως και 31,2 εκατ. ευρώ. Θα συμμετάσχουν σε ένα δίκτυο με πάνω από 270 οργανισμούς που όλοι έχουν ως στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ικανότητάς τους. Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους η πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έδωσε μεγάλη ώθηση ώστε τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να διακατέχονται από πιο καινοτόμο και επιχειρηματικό πνεύμα, συνδέοντάς τα με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα. 294 επιπλέον οργανισμοί θα επωφεληθούν από εμπειρογνωμοσύνη, καθοδήγηση και ανταλλαγή γνώσεων. Η στήριξη αυτή θα τους βοηθήσει να οικοδομήσουν τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας και να επιτύχουν πραγματικές θεσμικές αλλαγές.» Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2022, συγκέντρωσε 56 αιτήσεις με τη συμμετοχή πάνω από 680 οργανισμών από ολόκληρη την Ευρώπη. Επιλέχθηκαν 26 έργα στα οποία συμμετέχουν 147 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) και 147 μη ακαδημαϊκοί οργανισμοί (εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες αρχές και ενώσεις). Η σύνθεση των επιτυχουσών κοινοπραξιών καθιστά δυνατή την επίτευξη του σημαντικού στόχου της δημιουργίας ισχυρών συνεργασιών μεταξύ της βιομηχανίας και των ΙΤΕ για την τόνωση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ως στόχο να προσεγγίσει 550 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2027, ώστε να τονωθεί η καινοτομία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να παρασχεθεί στήριξη στη διττή μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη, ψηφιακή και ανταγωνιστική Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στοδελτίο Τύπου του EIT και σ’ αυτή τη σελίδα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα επιλεγμένα έργα. (Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953· Célia Dejond — Τηλ.: +32 229 88199)

Έκθεση του δικτύου Ευρυδίκη: δεν έχουν επιτευχθεί τα βασικά επίπεδα αριθμητισμού και θετικών επιστημών στην ΕΕ

Το δίκτυο Ευρυδίκη της Επιτροπής δημοσίευσε σήμερα την έκθεση με τίτλο «Αύξηση των αποτελεσμάτων και των κινήτρων για την εκμάθηση των μαθηματικών και των θετικών επιστημών στα σχολεία». Πολλοί μαθητές στην ΕΕ δεν κατακτούν το βασικό επίπεδο στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες. Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών εξακολουθεί να επηρεάζει τα αποτελέσματα. Δίνοντας έμφαση στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, η έκθεση τονίζει ότι ο επαρκής χρόνος διδασκαλίας, η έγκαιρη υποστήριξη της μάθησης, η εξασφάλιση εξειδικευμένης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, η συστηματική παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών και ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες για την προώθηση της σκέψης μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της επιτυχίας των μαθητών. Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Η διδασκαλία των μαθηματικών και των θετικών επιστημών διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας, η καλή γνώση των μαθηματικών και των θετικών επιστημών μπορεί να βοηθήσει τις νεότερες γενιές να ανταποκριθούν στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η παγκόσμια υγεία και η εξάπλωση της παραπληροφόρησης. Η έκθεση συμβάλλει στον κοινό στόχο μας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, στον οποίο όλοι οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. » Το Δίκτυο Ευρυδίκη υποστηρίζει και διευκολύνει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της διά βίου μάθησης, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις εκπαιδευτικές πολιτικές σε 37 χώρες και εκπονώντας μελέτες για θέματα κοινά στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Η έκθεση συνδυάζει τις ποιοτικές πληροφορίες που συλλέγει το δίκτυο Ευρυδίκη σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα στον τομέα της διδασκαλίας των μαθηματικών και των θετικών επιστημών από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ελβετία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία. Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης, κάντε κλικ εδώ. (Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953· Célia Dejond — Τηλ.: +32 229 88199)

Αναμνηστικό κέρμα Erasmus+ κυκλοφορεί σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ

Η Επιτροπή ανακοινώνει σήμερα την έκδοση του κοινού αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ Erasmus+, το οποίο θα κυκλοφορήσει αύριο σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Το κέρμα αυτό σηματοδοτεί την επέτειο των 35 ετών του προγράμματος Erasmus +, που αποτελεί ένα από τα εμβληματικά έργα της Ευρώπης. Από την ίδρυσή του, το Erasmus+ έχει προσφέρει σε περισσότερους από 12 εκατομμύρια νέους και νέες στην Ευρώπη την ευκαιρία να διαμείνουν οπουδήποτε στην Ευρώπη για να εμπλουτίσουν την εκπαίδευσή τους, να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ανεξίτηλες αναμνήσεις. Τα κράτη μέλη θα εκδώσουν από κοινού περίπου 37 εκατομμύρια κέρματα Erasmus+ για τον εορτασμό του προγράμματος και των εμπειριών που έχουν εμπλουτίσει και αλλάξει τη ζωή όσων συμμετείχαν. Περισσότερα από 70.000 άτομα συμμετείχαν στην επιλογή του σχεδίου του κέρματος μέσω δημόσιας ψηφοφορίας και 22.000 ψήφισαν υπέρ του επιλεγμένου σχεδίου, του Erasmus +. Δημιουργός του είναι ο Χοακίν Χιμένεθ, χαράκτης μεταλλίων και νομισμάτων στο νομισματοκοπείο του Παρισιού. Τα κοινά αναμνηστικά κέρματα είναι κέρματα των 2 ευρώ με ιδιαίτερη αισθητική και εκδίδονται περιοδικά από όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, με σκοπό να αναδείξουν ορόσημα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Το τελευταίο τέτοιου είδους κέρμα κυκλοφόρησε το 2015 για τον εορτασμό της επετείου της ευρωπαϊκής σημαίας. Οπτικοακουστικό υλικό με περισσότερες λεπτομέρειες, όπως δηλώσεις και φωτογραφίες της Επιτρόπου κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ και του Επιτρόπου κ. Πάολο Τζεντιλόνι, καθώς και του χαράκτη, και φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας του κέρματος είναι διαθέσιμα εδώ. (Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podestà – Τηλ.: +32 22987024· Andrea Masini – Τηλ.: +32 229 91519· Célia Dejond – Τηλ.: +32 229 88199)

Τα βραβεία ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς επιβραβεύουν 30 υποδειγματικά επιτεύγματα από 18 χώρες

Σήμερα η Επιτροπή και η Europa Nostra ανακοινώνουν τους νικητές των βραβείων ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς / βραβείων Europa Nostra για το 2022, τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Φέτος, με την ευκαιρία της 20ής επετείου των σημαντικότερων βραβείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, βραβεύθηκαν 30 αξιοσημείωτα επιτεύγματα πολιτιστικής κληρονομιάς σε 18 ευρωπαϊκές χώρες. Οι νικητές παρουσίασαν αξιοσημείωτο έργο σχετικά με τη διατήρηση και την προσαρμογή της πολιτιστικής κληρονομιάς για νέα χρήση, αλλά και στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων, καθώς και της συμμετοχής και της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Το 2022 είναι ιδιαίτερη χρονιά, καθώς γιορτάζουμε την 20ή επέτειο του Ευρωπαϊκού Βραβείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που είναι πλέον το σημαντικότερο βραβείο της ευρωπαϊκής κοινότητας πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγχαίρω θερμά τους φετινούς νικητές των βραβείων ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς / βραβείων Europa Nostra για την εξαιρετική ποιότητα του έργου τους και το άνοιγμά τους στην καινοτομία. Πολλές από τις βραβευθείσες πρωτοβουλίες καταδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον και την αφοσίωση των νέων στην κληρονομιά μας, την ιστορία μας και την πολιτιστική μας ταυτότητα. Συγχαίρω ιδιαίτερα τους δύο νικητές από την Ουκρανία.» Η τελετή απονομής των βραβείων ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου στην Πράγα. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουν τη συμβολή τους στην κοινωνία, στην οικονομία και στο περιβάλλον διαβίωσης στην Ευρώπη. Με προϋπολογισμό 2,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το πρόγραμμα στηρίζει οργανισμούς στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, των τεχνών του θεάματος, των καλών τεχνών, των πολυτομεακών μορφών τέχνης, των εκδόσεων, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, της μουσικής και των βιντεοπαιχνιδιών, καθώς και δεκάδες χιλιάδες καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νικητές, συμβουλευθείτε αυτή τη σελίδα. (Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova – Τηλ.: +32 229 66953· Célia Dejond – Τηλ.: +32 229 88199)

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασίας συμφώνως προς τον Κανονισμό (EC) αριθ. 2018/1725. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τυγχάνουν ανάλογης διαχείρισης.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter


cid:image001.gif@01D77A39.04D60B60
European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published.