Skip to content

Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs (SEED)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs (SEED)».

Η παρούσα Πρόσκληση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει κάθε δραστηριότητα η οποία θα επιτρέψει την γρήγορη ανάπτυξη της καινοτόμου ιδέας, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την επιτυχή διείσδυση του προϊόντος / υπηρεσίας στη διεθνή αγορά.

Στις περιπτώσεις που το νέο προϊόν ή υπηρεσία βασίζεται σε νέα τεχνολογία, αναμένεται ότι κατά την έναρξη του έργου, η τεχνολογία θα χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ήδη επικυρωθεί σε εργαστηριακό και σχετικό περιβάλλον και θα βρίσκεται τουλάχιστον στο στάδιο επίδειξης (demonstration) σε σχετικό περιβάλλον. Κατ’ αντιστοιχία αυτό θα ισχύει και για μη-τεχνολογικές εφαρμογές (non-technological innovations).

Δραστηριότητες Έργων:

Για τον Ανάδοχο Φορέα, δραστηριότητες Νεοσύστατων Επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • Κατασκευή / οριστικοποίηση πρωτοτύπων, επίδειξη, πιλοτική λειτουργία, δοκιμή και επικύρωση νέων ή βελτιωμένων καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών
 • Εκπόνηση της επιστημονικής / τεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας, συμπεριλαμβανομένης της αποτύπωσης της δυναμικής της σε εμπορικό επίπεδο
 • Συμμετοχή της δικαιούχου επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις με ιδιόκτητο περίπτερο για σκοπούς προώθησης του προϊόντος / υπηρεσίας
 • Απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας / βιομηχανικών σχεδίων και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
 • Πρόσληψη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική εκπαίδευση για:

(α) Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας,

(β) Αγορά, προστασία και εκμετάλλευση άυλων περιουσιακών στοιχείων, και

(γ) Χρήση προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν

 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες καινοτομίας που αφορούν σε:

(α) Μετρήσεις, δοκιμές, πιστοποιήσεις και αναλύσεις,

(β) Πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές, βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων,

(γ) Έρευνες αγοράς, και (δ) Σήμανση Ποιότητας

 • Δραστηριότητες προώθησης και προβολής των προϊόντων / υπηρεσιών (marketing or branding) της δικαιούχου επιχείρησης, όπως εκδόσεις, διαφημίσεις, οπτικοακουστικό υλικό, γραφικά, μετακινήσεις στο εξωτερικό για σκοπούς προώθησης/προβολής και/ή προσέλκυσης επενδύσεων
 • Ενίσχυση της ετοιμότητας των επιχειρήσεων να λάβουν επενδύσεις (investment readiness) και προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι, παράλληλα με τις πιο πάνω δραστηριότητες των χρηματοδοτούμενων έργων, οι δικαιούχοι θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσουν στην εξασφάλιση, από εξειδικευμένους σύμβουλους, υπηρεσιών Στήριξης-Καθοδήγησης (Mentoring-Coaching), οι οποίες μπορεί να αφορούν στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής τους, τη βελτίωση της ετοιμότητάς τους για επενδύσεις, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά κεφάλαια κλπ. Το Ίδρυμα, στο πλαίσιο των ευρύτερων δραστηριοτήτων του, μπορεί να υποστηρίξει τους δικαιούχους στην καταγραφή των αναγκών τους και την επιλογή των κατάλληλων συμβούλων. Για τους Συνεργαζόμενους Φορείς επιτρέπονται μόνο δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Για τους σκοπούς του Προγράμματος είναι επιλέξιμες οι πιο κάτω δαπάνες για τον Ανάδοχο Φορέα:

 • Αμοιβές Προσωπικού
 • Όργανα και Εξοπλισμός (πλήρες κόστος)
 • Αγορά Υπηρεσιών (έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου)
 • Μετακινήσεις στο εξωτερικό
 • Αναλώσιμα
 • Ειδικά Έξοδα (άλλα έξοδα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του έργου αλλά δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες)
 • Υπερκεφαλικά (έως 20% των άμεσων δαπανών).

Για τις δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης των Συνεργαζόμενων Φορέων είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

 • Αμοιβές Προσωπικού.
 • Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό (απόσβεση).
 • Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών.
 • Μετακινήσεις στο Εξωτερικό.
 • Αναλώσιμα.
 • Ειδικά Έξοδα.
 • Υπερκεφαλικά.

Οι δαπάνες για τους Συνεργαζόμενους Φορείς δεν πρέπει να ξεπερνούν το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, Οργανισμοί Έρευνας, Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.

Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Νεοσύστατη Επιχείρηση. Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς.

Συνολικός προϋπολογισμός:  €4 000,000

Συγχρηματοδότηση: €500,000

Προθεσμία: 18 Οκτωβρίου 2019 και 14 Φεβρουαρίου 2020, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *