Skip to content

Χρηματοδότηση για «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική» (ΚΓΠ) για το 2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ όλων των πολιτών, τόσο των γεωργών όσο και εκείνων που δεν ασχολούνται με τη γεωργία. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι μία πολιτική που αφορά όλους τους πολίτες της ΕΕ και τα οφέλη που τους παρέχει πρέπει να καταδεικνύονται σαφώς.

Η κοινή γεωργική πολιτική είναι μία από τις σημαντικότερες πολιτικές της ΕΕ. Πρόκειται για μια σύμπραξη μεταξύ της γεωργίας και της κοινωνίας και μεταξύ της Ευρώπης και των γεωργών της. Είναι μια κοινή πολιτική για όλες τις χώρες της ΕΕ. Η ΚΓΠ έχει μια σειρά στόχων, όπως η στήριξη των γεωργών και η βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, με τη διατήρηση των αγροτικών περιοχών και των τοπίων, τη διατήρηση της βιωσιμότητας της αγροτικής οικονομίας και τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.

Έχοντας υπόψη τους στόχους αυτούς και, ειδικότερα, την αυξανόμενη έμφαση στη βιωσιμότητα της παραγωγής, στο περιβάλλον και στις αγροτικές περιοχές, οι προτάσεις για μέτρα ενημέρωσης θα πρέπει να εστιάζουν στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση μιας βιώσιμης κοινής γεωργικής πολιτικής.

Η ομάδα-στόχος είναι το ευρύ κοινό (ιδίως οι νέοι των αστικών περιοχών) και/ή οι γεωργοί και όσοι δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές. Συγκεκριμένα:

  • Μαθητές, δάσκαλοι και φοιτητές: θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των νέων και την αύξηση της ευαισθητοποίησής τους σχετικά με την ΚΓΠ και τη συμβολή της σε πολλούς τομείς όπως το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, τα τρόφιμα, η υγιεινή και υψηλής ποιότητας διατροφή ως επιλογή τρόπου ζωής, σε σχέση επίσης με το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος, φρούτων και λαχανικών στα σχολεία που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2017.
  • Ευρύ κοινό: κατά την ενημέρωση με επίκεντρο την ΚΓΠ θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των (εσφαλμένων) αντιλήψεων για την ευρωπαϊκή γεωργία και τον ρόλο της γεωργίας στην κοινωνία αντί του πολιτικού περιεχομένου. Χρειάζεται επίσης καλύτερη κατανόηση της τεράστιας συμβολής του τομέα γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ στην ευρύτερη οικονομία της ΕΕ.
  • Ενδιαφερόμενα μέρη: θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς τη συμβολή της ΚΓΠ στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, ιδίως των ΜΜΕ.

Δικαιούχοι: Νομικές Οντότητες. Παραδείγματα επιλέξιμων οργανισμών:

  • μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ιδιωτικές ή δημόσιες),
  • δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές),
  • πανεπιστήμια,
  • εκπαιδευτικά ιδρύματα,
  • ερευνητικά κέντρα,
  • ιδιωτικές εταιρείες (για παράδειγμα, εταιρείες επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης)

Επιλέξιμες δραστηριότητες και περίοδος υλοποίησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

Α.

Τα μέτρα ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες δραστηριότητες όπως:

παραγωγή και διανομή πολυμέσων ή οπτικοακουστικού υλικού,

εκστρατείες στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

εκδηλώσεις που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και μελέτες για ζητήματα που αφορούν την ΚΓΠ.

Β.

Τα μέτρα ενημέρωσης θα πρέπει να υλοποιηθούν:

σε πολυπεριφερειακό ή εθνικό επίπεδο κράτους μέλους της ΕΕ, ή

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη).

Γ.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες:

μέτρα που απαιτούνται βάσει νόμου·

γενικές συνελεύσεις ή συνεδριάσεις προβλεπόμενες από το καταστατικό·

χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους.

Δ.

Ενδεικτική περίοδος υλοποίησης των μέτρων ενημέρωσης

Η μέγιστη διάρκεια των μέτρων ενημέρωσης είναι 12 μήνες.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €4 εκ.

Συγχρηματοδότηση: Μέχρι και €500,000

Προθεσμία: 14 Δεκεμβρίου 2018

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *