Skip to content

Θέτοντας τα θεμέλια για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης

Η πρώτη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις Βρυξέλλες, με την παρουσία του επιτρόπου Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. Tibor Navracsics.

Η παρούσα σύνοδος κορυφής αποτελεί συνέχεια της συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ, τον Νοέμβριο του 2017, όπου η Επιτροπή εξέθεσε το όραμά της για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, όπου τα κράτη μέλη δήλωσαν πρόθυμα να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους 18 υπουργούς Παιδείας της ΕΕ, καθώς και τους επαγγελματίες και τους εκπροσώπους της εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη να συναντηθούν και να συζητήσουν το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Αυτή η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την εκπαίδευση αποτελεί την απαρχή μιας σειράς συνόδων, με τη δεύτερη να ακολουθεί το φθινόπωρο του 2019.

Ενόψει της εκδήλωσης, ο κ. Tibor Navracsics δήλωσε: «Η εκπαίδευση θα πρέπει να εφοδιάζει τους πολίτες —τόσο τους νέους όσο και τους μεγαλύτερους σε ηλικία— με ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να ζουν με πληρότητα και να οικοδομούν κοινότητες. Παρόλο που η εκπαίδευση είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία μας σε επίπεδο ΕΕ. Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό της εκπαίδευσης για να οικοδομήσουμε ανθεκτικές κοινωνίες, να καλλιεργήσουμε την αίσθηση του ανήκειν και να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να βιώσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα σε όλη την πολυμορφία της. Για να το επιτύχουμε αυτό, θέλουμε να ενισχύσουμε την εκμάθηση γλωσσών, να διασφαλίσουμε ότι τα πτυχία σας αναγνωρίζονται οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στην Ένωση, ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη συνεργασία τους και ότι οι σπουδές σε άλλη χώρα της ΕΕ γίνονται ευκολότερες από ποτέ. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και η αυριανή σύνοδος κορυφής είναι ένα απτό βήμα προς την υλοποίησή του.».

Υπό το ευρύ θέμα «Θέτοντας τα θεμέλια για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης: για μια καινοτόμο, χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένη σε αξίες εκπαίδευση», η σύνοδος κορυφής θα εστιαστεί στην απάντηση ερωτημάτων όπως: πώς μπορεί η ποιοτική, χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένη σε αξίες εκπαίδευση να συμβάλει σε μια επιτυχημένη Ευρώπη· τι ικανότητες χρειάζονται για τις επόμενες δεκαετίες· και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις βασικές, ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από είκοσι συνεδριάσεις, εργαστήρια και υψηλού επιπέδου συζητήσεις πάνελ, με περισσότερους από 40 ομιλητές. Καλύπτεται ευρύ φάσμα ζητημάτων: η συμμετοχή των μειονεκτούντων μαθητών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα μένει κανείς στο περιθώριο, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να δοθούν εφόδια στους εκπαιδευτικούς, πώς θα ενισχυθεί η μάθηση μέσω του αθλητισμού, καθώς και η σημασία της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (ΕΤΜΜ) στην εκπαίδευση και ο ρόλος που παίζουν τα παιδιά στον μετασχηματισμό των κοινωνιών.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή, βασιζόμενη στα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής, θα παρουσιάσει περαιτέρω πρωτοβουλίες την άνοιξη του 2018. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα περιλαμβάνουν προτάσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, την εκμάθηση γλωσσών, ένα πλαίσιο ποιότητας για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό και μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία. Στο Γκέτεμποργκ, ο πρόεδρος Juncker κάλεσε επίσης τους ηγέτες της ΕΕ να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να διπλασιάσουν τον αριθμό των νέων της ΕΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ έως το 2025, πράγμα που θα απαιτήσει προϋπολογισμό ύψους 29,4 δισ. EUR για την περίοδο 2021-2027. Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο για ένα δίκτυο ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και μια νέα ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα. Η ταυτότητα αυτή θα κάνει τις σπουδές σε άλλη χώρα της ΕΕ ευκολότερες από ποτέ.

Ιστορικό

Όταν οι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν στο Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση για την ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή εκθέτει το όραμά της για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, με σκοπό να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της εκπαίδευσης ως κινητήριας δύναμης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική μεγέθυνση, την κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και ως μέσου συνειδητοποίησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλη της την πολυμορφία.

Μόλις δύο μήνες μετά τη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ, στις 17 Ιανουαρίου, η Επιτροπή έδωσε συνέχεια με προτάσεις για νέες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, με παράλληλη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας για την οικοδόμηση μιας πιο ενωμένης, πιο ισχυρής και πιο δημοκρατικής Ευρώπης. Οι προτάσεις συνίστανται στα εξής:

  • Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση και παράρτημα αυτής, για τη βελτίωση της ανάπτυξης των βασικών ικανοτήτων των ατόμων όλων των ηλικιών σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και την παροχή καθοδήγησης στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση της επιχειρηματικής δυναμικότητας και του πνεύματος καινοτομίας, προκειμένου να απελευθερωθούν οι δυνατότητες των ατόμων, η δημιουργικότητα και η προσωπική τους πρωτοβουλία.
  • Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο περιγράφει πώς η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα εκπαιδευτικά συστήματα να προσαρμοστούν καλύτερα στη ζωή και την εργασία σε μια εποχή ταχείας ψηφιακής αλλαγής.
  • Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές αξίες, την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας, με σκοπό να βοηθηθούν οι νέοι να κατανοήσουν τη σημασία των κοινών αξιών που ορίζονται στο άρθρο2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τις ενστερνιστούν. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να συμβάλει στην καταπολέμηση της ανόδου του λαϊκισμού, της ξενοφοβίας, του διχαστικού εθνικισμού και της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δικτυακός τόπος της συνόδου κορυφής για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση

Οι συνεδριάσεις ολομέλειας της συνόδου κορυφής θα μεταδοθούν μέσω διαδικτύου.

Νέα μέτρα για την προώθηση βασικών ικανοτήτων και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης

Ενημερωτικό δελτίο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση

Ενημερωτικό δελτίο για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας

Ανακοίνωση σχετικά με την ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2017

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *