Skip to content

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Πανεπιστημιακής Έρευνας από το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Το «Πρόγραμμα για τη Γνώση» του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διοχετεύει τις χορηγίες του για την έρευνα μέσω διαφόρων προγραμμάτων, ένα εκ των οποίων είναι:

— το EIBURS, το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Πανεπιστημιακής Έρευνας της ΕΤΕπ (EIB University Research Sponsorship Programme),

Το πρόγραμμα EIBURS επιχορηγεί πανεπιστημιακά τμήματα ή ερευνητικά κέντρα συνδεόμενα με πανεπιστήμια στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες ή δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες τα οποία πραγματοποιούν έρευνα σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Τράπεζα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το πρόγραμμα EIBURS καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με ένα νέο ερευνητικό θέμα:

«Οικοδομώντας το μέλλον της χρηματοδότησης χωρίς αποκλεισμούς (inclusive finance): ο ρόλος της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) και του ψηφιακού μετασχηματισμού»

Αν και η ένταση των συζητήσεων περί εισοδηματικής ανισότητας έχει κάπως κοπάσει τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα αυτό καθαυτό παραμένει ιδιαίτερα επίκαιρο. Επίμονες και μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες απειλούν τον κοινωνικό ιστό της ευρωπαϊκής κοινωνίας και απαιτούν κατάλληλη αντιμετώπιση με μέτρα πολιτικής. Μια κατάλληλη, μακροπρόθεσμη λύση θα ήταν να δοθούν στα πιο στερημένα μέλη της κοινωνίας ευκαιρίες για να υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους φιλοδοξίες. Η χρηματοδότηση χωρίς αποκλεισμούς, δηλαδή η παροχή χρηματοοικονονομικών και μη προϊόντων και υπηρεσιών σε άνεργους ή σε άτομα από άλλες ευάλωτες ομάδες, είναι ένα μέσο πολιτικής που αποσκοπεί στη μείωση της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας. Ωστόσο, ο τομέας της χρηματοδότησης χωρίς αποκλεισμούς βρίσκεται ολοένα περισσότερο στο στόχαστρο και δέχεται επικρίσεις για διάφορους λόγους: η εμβέλειά του παραμένει στάσιμη και η τιμολόγηση των δανείων είναι συχνά τόσο υψηλή που δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητική απάντηση στην αναζήτηση πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας.

Σε αυτή τη βάση, σκοπός του ερευνητικού έργου είναι να εξετάσει τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογική και η χρηματοοικονομική καινοτομία ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του τομέα της χρηματοδότησης χωρίς αποκλεισμούς. Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να περιέχουν μια στρατηγική για τη μελέτη των ακόλουθων θεμάτων:

  1. Οι δυνατότητες της τεχνολογικής και χρηματοοικονομικής καινοτομίας να αλλάξει τα δεδομένα

— Ευρεία, περιεκτική και εξαντλητική επισκόπηση των δυνατοτήτων που έχουν οι τεχνολογικές και χρηματοοικονομικές καινοτομίες να αλλάξουν τα δεδομένα στους μηχανισμούς χρηματοδότησης χωρίς αποκλεισμούς και να επιτρέψουν στον τομέα να συμβάλλει πιο ουσιαστικά στην επίτευξη στόχων κοινωνικής πολιτικής.

— Θα ήταν επιθυμητό να εξεταστεί ειδικότερα πώς η χρηματοοικονομική και τεχνολογική καινοτομία μπορεί να διευκολύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσεγγίσουν περισσότερο ορισμένες ομάδες-στόχους της κοινωνικής πολιτικής, π.χ. τις γυναίκες επιχειρηματίες, τους μετανάστες, τα άτομα χωρίς πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τον πληθυσμό της υπαίθρου και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

— Ειδικότερα θέματα που πρέπει να εξεταστούν: πώς μπορεί η χρήση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών καινοτομιών να επηρεάσει:

— Την επικοινωνία και τις σχέσεις με τους πελάτες

— Την εκπαίδευση και την καθοδήγηση (mentoring)

— Την τιμολόγηση των δανείων

— Τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων πελατών (screening)

— Τη διαδικασία αίτησης δανείου

— Την ανάκτηση δανείων

— Την οικονομική κερδοφορία

— Την καλύτερη αξιολόγηση της κοινωνικής απόδοσης: για αυξημένη προβολή του τομέα

  1. Η χρήση της χρηματοοικονομικής καινοτομίας (fintech) στον τομέα της χρηματοδότησης χωρίς αποκλεισμούς

— Ιδανικά, σε μια επόμενη ενότητα θα παρέχεται εμπειρική τεκμηρίωση σχετικά με τους τομείς όπου, σύμφωνα με την πρώτη ενότητα, αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα: ιστορικό, εξέλιξη και παρούσα κατάσταση.

— Συγκριτική ανάλυση διαφόρων περιφερειών/χωρών της Ευρώπης είναι επιθυμητή.

— Καταγραφή της παρούσας κατάστασης της ψηφιοποίησης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μικροχρηματοδότησης, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικότητας των μεταναστών.

— Μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων (case studies) οι οποίες θα παρέχουν παραδείγματα σχετικά με τους μηχανισμούς ανατροπής που περιγράφονται στο πρώτο μέρος.

  1. Ευρήματα που πιστοποιούν την αιτιώδη επίδραση της χρηματοοικονομικής καινοτομίας: πόσο αποτελεσματικά συμβάλλει ο τομέας της χρηματοδότησης χωρίς αποκλεισμούς στην επίτευξη στόχων κοινωνικής πολιτικής.

— Με βάση τους μηχανισμούς που παρουσιάστηκαν θεωρητικά στο πρώτο μέρος και τα δεδομένα που θα έχουν συλλεγεί και τεκμηριωθεί στο δεύτερο μέρος, η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να περιγράφει μια μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση της επίδρασης της τεχνολογικής ή χρηματοοικονομικής καινοτομίας σε ένα στόχο πολιτικής συναφή με τον τομέα (π.χ. πρόσβαση οικονομικά ευάλωτων ομάδων σε χρηματοδότηση, αριθμός μεταναστών επιχειρηματιών).

— Η εμπειρική μεθοδολογία μπορεί να ακολουθήσει είτε μικροοικονομική, είτε μακροοικονομική προσέγγιση, είτε ένα συνδυασμό και των δύο, αλλά σκοπός της πάντως θα είναι να ανιχνεύσει την ύπαρξη σχέσης αιτιότητας.

Η χρήση της χρηματοοικονομικής καινοτομίας στον τομέα της χρηματοδότησης χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για τον Όμιλο ΕΤΕπ και αυτό επιβεβαιώνεται από το έμπρακτο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για αυτό το τμήμα της αγοράς. Ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στο περιβάλλον της αγοράς — και που περιλαμβάνουν την είσοδο νέων συμμετεχόντων, όπως οι επιχειρήσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας — και να επιτυγχάνει πιο αποτελεσματικά τις σημαντικές κοινωνικές διαστάσεις αυτών των δραστηριοτήτων.

Χορηγία: €100, 000 για διάρκεια 3 ετών. Απονέμονται κατόπιν διαγωνισμού.

Προθεσμία: 15 Απριλίου 2019

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *