Skip to content

Πρόγραμμα LIFE – ΚΥΠΡΟΣ – 2 έργα (3,3 εκατομμύρια)

foropenforests_slider2ΚΥΠΡΟΣ (CY) – 2 έργα (3,3 εκατομμύρια)

LIFE – Φύση & βιοποικιλότητα (1 έργο — 1,4 εκατομμύρια)

LIFE – KEDROS (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου — τμήμα δασών): Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διατηρηθεί ο πολύ σπάνιος τύπος οικοτόπου προτεραιότητας, ο κέδρος της Κύπρου (Cedrus brevifolia), σε καλή κατάσταση διατήρησης, μακροπρόθεσμα, στην Κοιλάδα των Κέδρων – Κάμπο, που αποτελεί τόπο του δικτύου Natura 2000. Οι δράσεις θα εστιάζονται στη μείωση του κινδύνου απώλειας οικοτόπων λόγω δασικών πυρκαγιών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοτόπων και της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή. Μια σειρά μέτρων διαχείρισης των δασών θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στην Κύπρο. Περιλαμβάνουν την ελεγχόμενη βόσκηση με στόχο τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, δασοκομικές παρεμβάσεις σε συστάδες κέδρων και τη διαχείριση της πανίδας με σκοπό την προστασία των νεαρών δένδρων κέδρου.

Περίληψη του έργου

LIFE – Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (1 έργο — 1,9 εκατομμύρια)

LIFE UrbanProof (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος): Το έργο αποσκοπεί να αναπτύξει σε πρωτοποριακή βάση μια καινοτομική και διαδραστική εργαλειοθήκη για τους δήμους αστικών περιοχών, η οποία θα παρέχει στους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων οπτικές πληροφορίες και θα τους καθοδηγεί στη διαδικασία προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος. Η εργαλειοθήκη θα βοηθήσει τους συνεργαζόμενους δήμους της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιταλίας να αξιολογήσουν τις πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και να αναπτύξουν τις δικές τους τοπικές στρατηγικές προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της πράσινης υποδομής. Οι δραστηριότητες διάδοσης θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του.

Περίληψη του έργου

 

Κονδύλια του LIFE για 144 καινοτόμα έργα που επενδύουν σ’ ένα καλύτερο περιβάλλον και στη δράση για το κλίμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 222,7 εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα ενεργοποιήσει νέες επενδύσεις με αποτέλεσμα να επενδυθούν συνολικά 398,6 εκατ. EUR σε 144 νέα έργα σε 23 κράτη μέλη.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. 323,5 εκατ. EUR θα χορηγηθούν σε έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης.

Ο επίτροπος της ΕΕ για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία κ. Karmenu Vella δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι φέτος και πάλι το πρόγραμμά μας LIFE θα χρηματοδοτήσει πολλά καινοτομικά έργα για την αντιμετώπιση των κοινών μας περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα έργα που υποστηρίζει το πρόγραμμα LIFE χρησιμοποιούν σχετικά μικρή χρηματοδότηση και απλές ιδέες για τη δημιουργία επικερδών πράσινων επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.»

Ο επίτροπος της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια κ. Miguel Arias Cañete δήλωσε: «Δεδομένου ότι η συμφωνία του Παρισιού αρχίζει να ισχύει σε μερικές εβδομάδες, οφείλουμε να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας πλέον στην εκπλήρωση των υποσχέσεών μας. Τα έργα αυτά θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την προαγωγή καινοτομικών λύσεων και θα διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό θα υποστηρίξουν την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ.»

Τα έργα εκφράζουν τη διαρκή προσήλωση της Επιτροπής στην εμβληματική της δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία. Απονέμονται πολλά βραβεία με σκοπό να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη ώστε να μεταβούν ομαλότερα σε μια κυκλικότερη οικονομία. Ως παραδείγματα αναγνωρισμένων έργων το 2016 μπορούν να αναφερθούν τα νέα απορριμματοφόρα εξοικονόμησης ενέργειας στο Βέλγιο, που κινούνται με υδρογόνο-ηλεκτρισμό, οι τεχνολογίες μείωσης των κινδύνων για την υγεία από την ιλύ των λυμάτων, οι οποίες πρωτοαναπτύχθηκαν στην Ιταλία, και ένα έργο που βοηθά τους ελληνικούς δήμους, όπως ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, να αυξήσουν τα ποσοστά ανακύκλωσης.

Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, η επένδυση θα υποστηρίξει έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και για την κλιματική διακυβέρνηση και την ενημέρωση, συνολικού ύψους 75,1 εκατ. EUR. Επιλεγμένα έργα, που υποστηρίζουν τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40 % έως το 2030, συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Ως παραδείγματα έργων του 2015 μπορούν να αναφερθούν, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση και η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε τυρφώνες σε πέντε χώρες της ΕΕ (Εσθονία, Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία), η επίδειξη της παραγωγής προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος χαμηλών εκπομπών στη Γαλλία, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αμπελώνων της Γερμανίας στο κλίμα και η εφαρμογή μέτρων προσαρμογής σε αστικές περιοχές της Κύπρου.

Τα 56 έργα για το περιβάλλον & την αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 142,2 εκατ. EUR, στα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 71,9 εκατ. EUR. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των πόρων, απόβλητα και νερό. Τα 21 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν μόνα τους 43,0 εκατ. EUR, διευκολύνοντας τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλικότερη οικονομία.

Τα 39 έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE υποστηρίζουν την εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικοτόπους, καθώς και την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα ως το 2020. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 158,1 εκατ. EUR, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 95,6 εκατ. EUR.

Τα 15 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέματα. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 23,2 εκατ. EUR, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 13,8 εκατ. EUR.

Τα 16 έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 32,9 εκατ. EUR, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 19,4 εκατ. EUR. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων απονέμονται σε έργα που εμπίπτουν σε πέντε θεματικούς τομείς, οι οποίοι είναι: γεωργία/δασοκομία/τουρισμός, προσαρμογή σε ορεινές/νησιωτικές περιοχές, προσαρμογή αστικών περιοχών/αστικός σχεδιασμός, εκτιμήσεις ευπάθειας/στρατηγικές προσαρμογής και νερό.

Τα 12 έργα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό 35,3 εκατ. EUR, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 18,0 εκατ. EUR. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων απονέμονται σε βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, σε τρεις θεματικούς τομείς: ενέργεια, βιομηχανία και χρήση γης/δασοκομία/γεωργία.

Τα 6 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 6,9 εκατ. EUR, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 4,1 εκατ. EUR.

Περιγραφές των έργων παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος δελτίου Τύπου.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4 300 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες, κινητοποιώντας 8,8 δισ. EUR και συνεισφέροντας 3,9 δισ. EUR στην προστασία του περιβάλλοντος και στο κλίμα. 1 100 έργα περίπου βρίσκονται σε εξέλιξη ανά πάσα στιγμή. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές και περιλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα για δράσεις σχετικά με το περιβάλλον και ένα υποπρόγραμμα για δράσεις σχετικά με το κλίμα.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE

Σύνδεσμος προς το παράρτημα

Πρόγραμμα LIFE

Για επικοινωνία με τις οικείες εθνικές αρχές βλ. εδώ.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

·        Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)

·        Iris PETSA (+32 2 299 33 21)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *