Skip to content

Κυκλική οικονομία: ενίσχυση της ανακύκλωσης και μείωση της υγειονομικής ταφής

 

  • Το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνεται θα αυξηθεί από 44% που είναι σήμερα σε 55% μέχρι το 2025 και 65% ως το 2035
  • Περιορισμός του μεριδίου των αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής σε 10% μέχρι το 2035
  • Ξεχωριστή συλλογή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και επικίνδυνων αποβλήτων

Το ΕΚ στήριξε τους φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση, υπερψηφίζοντας  τις νομοθετικές προτάσεις για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία.

Η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων μπορεί να αποφέρει μεγάλα οφέλη για το περιβάλλον, το κλίμα και την ανθρώπινη υγεία. Οι τέσσερις νομοθετικές πράξεις αποτελούν μέρος της στροφής της ευρωπαϊκής πολιτικής προς μια κυκλική οικονομία, δηλαδή προς ένα σύστημα όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων διατηρείται μέσα στην οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μέχρι το 2025, τουλάχιστον το 55% των αστικών αποβλήτων (από νοικοκυριά και επιχειρήσεις) θα πρέπει να ανακυκλώνεται. Ο στόχος θα ανέλθει στο 60% έως το 2030 και στο 65% μέχρι το 2035.

Το 65% των υλικών συσκευασίας θα πρέπει να ανακυκλώνεται ως το 2025, και το 70% έως το 2030. Θα τεθούν ξεχωριστοί στόχοι για συγκεκριμένα υλικά συσκευασίας, όπως το χαρτί και το χαρτόνι, το πλαστικό, το γυαλί, το μέταλλο και το ξύλο.

Η Ελλάδα και η Κύπρος ανακυκλώνουν λιγότερο από το 20% των αποβλήτων τους. Αναλυτικά εδώ τα ποσοστά για όλα τα κράτη μέλη και τα αντίστοιχα στοιχεία σε τόνους αποβλήτων (πηγή: Eurostat)

ΧΥΤΑ

Η νομοθετική πρόταση περιορίζει το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που θα οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής σε 10% μέχρι το 2035. Το 2014, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία δεν έστειλαν ουσιαστικά καθόλου αστικά απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ αντιθέτως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Κροατία, η Λετονία και η Μάλτα εξακολουθούν να οδηγούν στους ΧΥΤΑ περισσότερο από τα τρία τέταρτα των αστικών τους  αποβλήτων.

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα επικίνδυνα απόβλητα των νοικοκυριών θα πρέπει από το 2025 να συλλέγονται ξεχωριστά. Μέχρι το 2024, τα βιοδιασπώμενα απόβλητα θα πρέπει επίσης να συλλέγονται χωριστά ή να ανακυκλώνονται στο σπίτι μέσω της κομποστοποίησης.

Μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά 50%

Σύμφωνα με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη ανάπτυξη , τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν να μειώσουν τα απόβλητα τροφίμων κατά 30% ως το 2025 και κατά 50% ως το 2030. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα για τη συλλογή των τροφίμων που μένουν απούλητα και για την ασφαλή αναδιανομή τους. Χρειάζεται επίσης να βελτιωθεί η ενημέρωση των καταναλωτών γύρω από τη σημασία των ημερομηνιών λήξης που χρησιμοποιούνται στις διάφορες ετικέτες τροφίμων: «ανάλωση εώς» και «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από».

Ιστορικό

Μια κυκλική οικονομία συνεπάγεται τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο, καθώς και την επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων. Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία θα μειώσει την άσκηση πιέσεων στο περιβάλλον, θα ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με πρώτες ύλες, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Σύνδεσμοι:

Ερευνητικό σημείωμα του ΕΚ για την κυκλική οικονομία

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf

Στοιχεία της Eurostat για τη διαχείριση αποβλήτων στην ΕΕ των 28 (1995-2016)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png

Φάκελος διαδικασίας (2015/0276(COD))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276%28COD%29&l=en

Φάκελος διαδικασίας (2015/0272(COD))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en

Φάκελος διαδικασίας (2015/0274(COD))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274%28COD%29&l=en

Φάκελος διαδικασίας (2015/0275(COD))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275%28COD%29&l=en

Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Simona Bonafè (Σοσιαλιστές, Ιταλία)

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124814/SIMONA_BONAFE_home.html

Οπτικοακουστικό υλικό

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_4603_pk

 

Alexandra ATTALIDES

Press Attaché

European Parliament Office in Cyprus

(+357) 22 870 500
(+357) 99 697 500
alexandra.attalides@ep.europa.eu

 

 

Κριστίνα-Αντιγόνη ΕΛΕΦΤΕΡΙΕ

Υπηρεσία Τύπου

(+32) 2 28 32798 (BXL)
(+32) 3 881 74005 (STR)
(+32) 498 98 32 83
typos-el@europarl.europa.eu
Kristina.elefterie@europarl.europa.eu

 

Baptiste CHATAIN

Press Unit

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+32) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
envi-press@europarl.europa.eu
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
@EP_Environment

 

Έχετε λάβει αυτό το μήνυμα επειδή η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου έχει καταχωρηθεί στην λίστα αλληλογραφίας μας . Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερώσεις, παρακαλώ στείλτε ένα e-mail στην διεύθυνση : epnicosia@ep.europa.eu

Για να εγγραφείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας, παρακαλούμε στείλτε ένα e-mail στην διεύθυνση: epnicosia@ep.europa.eu

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της αποστολής αυτού του μηνύματος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *