Skip to content

Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 120 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

  1. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: +32 229 81325)

Αιτιολογημένες γνώμες

Αστική ευθύνη για τις ζημίες στο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να προσαρμόσει την εθνική της νομοθεσία προκειμένου να μεταφέρει πλήρως την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη στο εθνικό της δίκαιο.

Η Επιτροπή καλεί τη Δανία να μεταφέρει ορθά τους κανόνες για την περιβαλλοντική ευθύνη στο εθνικό της δίκαιο, ώστε να εξασφαλίσει επαρκή προστασία για τους πολίτες. Η οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 2004/35/ΕΚ) θεσπίζει νομικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και με σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Η εν λόγω ζημία περιλαμβάνει τη ζημία σε ύδατα, σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, και στο έδαφος. Δυνάμει της οδηγίας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα —όπως περιβαλλοντικές ΜΚΟ— που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από περιβαλλοντική ζημία έχουν το δικαίωμα να καλέσουν την αρμόδια αρχή να λάβει διορθωτικά μέτρα. Η Δανία περιορίζει τον ορισμό των προστατευόμενων ειδών και φυσικών οικοτόπων που μπορούν να επηρεαστούν από περιβαλλοντική ζημία βάσει της οδηγίας, με αποτέλεσμα να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθεσίας όλα τα προστατευόμενα είδη και φυσικοί οικότοποι. Επίσης, το ισχύον σύστημα στη Δανία δεν εξασφαλίζει ότι ο ρυπαίνων είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα αμέσως μόλις προκύπτει περιβαλλοντική ζημία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στη Δανία αιτιολογημένη γνώμη. Το εν λόγω κράτος μέλος έχει προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες της

Η Επιτροπή καλεί τη Λιθουανία να ολοκληρώσει την προσαρμογή της εθνικής της νομοθεσίας προκειμένου να λάβει υπόψη τις τροποποιήσεις της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2014/52/ΕΕ). Σκοπός της οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί ότι η κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων για τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον θα διενεργείται πριν από την έγκρισή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Λιθουανίας τον Ιούλιο του 2017. Οι νέες διατάξεις για την εκτίμηση επιπτώσεων δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στην εθνική νομοθεσία που διέπει τον εξορυκτικό τομέα, επειδή η εν λόγω νομοθεσία τελεί υπό αναθεώρηση. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Λιθουανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Καλή μεταχείριση των ζώων: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να μεταφέρει ορθά τα μέτρα για την προστασία των εργαστηριακών ζώων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβενία επειδή δεν μετέφερε επαρκώς στο εσωτερικό της δίκαιο πολλές διατάξεις της οδηγίας για τα εργαστηριακά ζώα — πολλές εθνικές διατάξεις είναι ασαφείς, ελλιπείς ή αμφίσημες. Μετά την προειδοποιητική επιστολή του Ιουλίου 2017, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στις νομοθετικές τροποποιήσεις. Οι ενωσιακοί κανόνες περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (οδηγία 2010/63/ΕΕ) εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2010 και συμφωνήθηκε ότι θα μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο έως τις 10 Νοεμβρίου 2012. Η οδηγία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων και, παράλληλα, διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες επιδιώκουν επίσης να μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και επιτάσσουν την επιλογή εναλλακτικών λύσεων, όπου είναι δυνατόν. Εάν η Σλοβενία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες της

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Φινλανδία δεν έχει μεταφέρει στην εθνική της νομοθεσία την οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (2016/2284/ΕΕ) σε ολόκληρη τη φινλανδική επικράτεια, δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομοθεσία στην επαρχία Åland που να ενσωματώνει την οδηγία και να καθιστά τις απαιτήσεις της εφαρμοστέες στην εν λόγω επαρχία. Η οδηγία για τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2016, αποτελεί την κύρια νομοθετική πράξη για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Καθαρός αέρας» για το 2030. Η εν λόγω οδηγία ορίζει τις εθνικές δεσμεύσεις προκειμένου, την περίοδο 2020-2029 και από το 2030 και μετά, να μειωθούν οι εκπομπές πέντε ρύπων (διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων, αμμωνίας και λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων) που είναι υπεύθυνοι για την οξίνιση, τον ευτροφισμό και τη ρύπανση από τροποσφαιρικό όζον. Οι εν λόγω εκπομπές προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Στόχος είναι να μειωθούν οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία κατά το ήμισυ σε σύγκριση με το 2005. Επομένως, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Φινλανδία έχει προθεσμία δύο μηνών για να λάβει μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την προστασία των θαλάσσιων υδάτων τους

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, τη Λιθουανία και τη Μάλτα να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία προβλέπει ένα σφαιρικό πλαίσιο για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, και εξασφαλίζει ότι οι πόροι τους αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης. Τον Ιούνιο του 2008 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν, έως τις 15 Οκτωβρίου 2018, την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των οικείων υδάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τους περιβαλλοντικούς στόχους τους. Τα οικεία κράτη μέλη δεν υπέβαλαν εκθέσεις στην Επιτροπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στα εν λόγω κράτη μέλη. Η Ιρλανδία, στην απάντησή της στην προειδοποιητική επιστολή, δεσμεύτηκε ότι θα ολοκληρώσει το σχέδιο αναθεώρησης έως το τέλος του 2019 και αναμένεται ότι το τελικό κείμενο της αναθεώρησης θα υποβληθεί στην Επιτροπή έως το τέλος Μαρτίου 2020.Η Βουλγαρία δεσμεύτηκε ότι θα υποβάλει την αναθεώρηση στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2020, ενώ η Μάλτα ανέφερε ότι η επίσημη κοινοποίηση αναμένεται να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Οι κυπριακές αρχές αναγνώρισαν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην εξέταση και την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και δήλωσαν ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαβίβαση των εκθέσεων το συντομότερο δυνατόν. Η Λιθουανία αναμένει ότι θα ολοκληρώσει τις επικαιροποιήσεις που απαιτούνται από την οδηγία έως τα τέλη Ιανουαρίου 2020. Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν εκθέσεις εντός της προθεσμίας, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, τη ΔΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ, τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να βελτιώσουν τους εθνικούς κανόνες τους

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ). Η οδηγία εξασφαλίζει ότι οι επιπτώσεις των δημόσιων και των ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον θα αξιολογούνται πριν από την έγκριση των έργων. Τον Απρίλιο του 2014 τα κράτη μέλη της ΕΕ θέσπισαν νέα ενωσιακή νομοθεσία (οδηγία 2014/52/ΕΕ), μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και βελτιώνοντας το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, καθιστώντας, παράλληλα, τις επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις πιο σωστές, προβλέψιμες και βιώσιμες. Ως προς τη Δανία, οι αδυναμίες περιλαμβάνουν ασαφείς εθνικούς κανόνες για την έγκριση σχεδίων με νομοθετικές πράξεις, πλημμελή μεταφορά διατάξεων για τη διαβούλευση με το κοινό και τις αρχές, καθώς και εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν πλημμελώς τις απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των αποφάσεων για τη χορήγηση άδειας. Ως προς τη Σουηδία, οι αδυναμίες περιλαμβάνουν εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν πλημμελώς τις απαιτήσεις σχετικά με τον προέλεγχο και την έγκριση ορισμένων κατηγοριών έργων που παρατίθενται στην οδηγία, πλημμελή μεταφορά διατάξεων για τη διαβούλευση με το κοινό και τις αρχές, καθώς και εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν πλημμελώς τις απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των αποφάσεων για τη χορήγηση άδειας. Η Ελλάδα επίσης δεν μετέφερε διάφορες διατάξεις της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή δεν τις μετέφερε ορθά. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν εφαρμόζεται, αυτομάτως, σε όλα τα έργα που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας. Ωστόσο, σύμφωνα με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η εν λόγω εξαίρεση μπορεί να χορηγείται μόνο σε κατά περίπτωση εξέταση του έργου και μόνο αν το κράτος μέλος θεωρεί ότι η εφαρμογή της διαδικασίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα επηρέαζε αρνητικά τους σκοπούς άμυνας ή έκτακτων περιστατικών πολιτικής προστασίας. Επίσης, δεν έχει θέσπισε νομική διάταξη που να υποχρεώνει τις ελληνικές αρχές να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την απόφαση που έχει ληφθεί από άλλο κράτος μέλος, όταν η Ελληνική Δημοκρατία είναι το θιγόμενο κράτος μέλος από έργο στο έδαφος άλλου κράτους μέλους. Ως προς την Αυστρία, η υπόθεση αφορά ορισμένες προβληματικές πτυχές της αυστριακής νομοθεσίας για τη μεταφορά της τροποποιημένης οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αποτελεί συνέχεια της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια για την αξιολόγηση συγκεκριμένων έργων. Πρόκειται, ειδικότερα, για ακατάλληλα κατώτατα όρια βάσει των οποίων αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας έργα για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου (C-531/13), την αποψίλωση των δασών (C-329/17) και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Η υπόθεση αφορά επίσης τη νέα αυστριακή νομοθεσία για τα έργα υποδομής στο πλαίσιο του «ειδικού δημόσιου συμφέροντος» (Standortentwicklungsgesetz), η οποία θεσπίστηκε το 2019. Ως προς το Λουξεμβούργο, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής του κοινού. Η υπόθεση αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της δυνατότητας δημόσιας διαβούλευσης βάσει του νόμου του 1964 για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς ο εν λόγω νόμος δεν προβλέπει ηλεκτρονική διαβούλευση ή συνεισφορά του κοινού. Επιπλέον, επιδιώκεται να συμπεριληφθεί η έκθεση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα προς διαβίβαση έγγραφα. Ως προς την Πορτογαλία, η Επιτροπή διαπίστωσε αρκετές αδυναμίες στη νομοθεσία που θεσπίστηκε για τη μεταφορά της τροποποιημένης οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στα βασικά ζητήματα περιλαμβάνονται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, οι κανόνες της δημόσιας διαβούλευσης, οι κανόνες για τις διασυνοριακές διαδικασίες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και ο προσδιορισμός ορισμένων έργων από εκείνα που παρατίθενται στα παραρτήματα. Ως προς τη Σλοβενία, οι κύριες αδυναμίες αφορούν τα χρονικά πλαίσια των διασυνοριακών διαδικασιών, την απουσία απαίτησης από τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών ελέγχων ή τις εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και την πλημμελή μεταφορά των απαιτήσεων για την προσαρμογή των παραμέτρων παρακολούθησης στη φύση, τη θέση και το μέγεθος του έργου, και στη βαρύτητα των επιπτώσεών του στο περιβάλλον. Επίσης, η σλοβενική νομοθεσία δεν προβλέπει επαρκείς κυρώσεις για την παράβαση των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ως προς τη Σλοβακία, οι αδυναμίες αφορούν κυρίως την έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων, την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και την απουσία αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. Ως προς την Κροατία, η νέα κροατική νομοθεσία θεσπίζει ειδική διαδικασία για την αδειοδότηση έργων με σκοπό την εκμετάλλευση αμμοχάλικου και άμμου με εξόρυξη από ανανεώσιμα κοιτάσματα σε υδατορρεύματα και άλλα συστήματα επιφανειακών υδάτων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω νομοθεσία συνιστά κατάφωρη παραβίαση των διατάξεων περί περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προβλέπονται στην οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου), την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ) και την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς η νομοθεσία συνεπάγεται ότι ορισμένα έργα για την εκμετάλλευση αμμοχάλικου και άμμου εξαιρούνται από τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της κατάστασης των υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρει η συγκεκριμένη εκμετάλλευση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να προστατεύσει τα θαλάσσια ύδατά της

Η Επιτροπή καλεί τη Φινλανδία να εφαρμόσει ορθά τις απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία προβλέπει ένα σφαιρικό πλαίσιο για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, και εξασφαλίζει ότι οι πόροι τους αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Φινλανδία δεν έχει ενσωματώσει σωστά τις απαιτήσεις της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, την κατάρτιση περιβαλλοντικών στόχων και τη χάραξη θαλάσσιων στρατηγικών για τα εν λόγω ύδατα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Φινλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί 15 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που υπέχουν δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα

Η ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν στοιχεία στην Επιτροπή. Μέχρι σήμερα, συνολικά 15 κράτη μέλη δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει μιας σειράς νομικών πράξεων, όπως της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, και του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων. Βάσει της οδηγίας 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει για την επίτευξη των στόχων, εντός συγκεκριμένου αριθμού μηνών μετά το πέρας την περιόδου αναφοράς, σύμφωνα με τη δομή που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να υποβάλλουν στην Επιτροπή λεπτομερή περιγραφή του τρόπου συλλογής των δεδομένων. Μέχρι σήμερα, η Ρουμανία, η Μάλτα και η Σουηδία δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους, δεδομένου ότι δεν υπέβαλαν εκθέσεις για το 2015. Σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή, εντός συγκεκριμένου αριθμού μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς, εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των δεδομένων που είναι αναγκαία για τον υπολογισμό του ποσοστού συλλογής. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις για τα επίπεδα ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται κάθε σχετικό ημερολογιακό έτος και για την επίτευξη των αποδόσεων ανακύκλωσης που ορίζονται στην οδηγία. Μέχρι σήμερα οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν έχουν τηρηθεί από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ελλάδα, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία όσον αφορά το 2016 και/ή το 2017. Σύμφωνα με την οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τους στόχους που ορίζει η οδηγία, καθώς και κατάλληλη περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Η Ρουμανία, η Δανία και η Σλοβενία δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι δεν υπέβαλαν εκθέσεις για το 2015 ή το 2016. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Μέχρι σήμερα, η Ρουμανία δεν έχει υποβάλει έκθεση για το 2017. Τέλος, σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση των στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς, μέσω των μορφότυπων που καθορίζει η Επιτροπή, και να διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλληλη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν συλλεγεί τα δεδομένα («έκθεση ποιοτικού ελέγχου»). Μέχρι σήμερα, η Λιθουανία δεν έχει υποβάλει την έκθεση ποιοτικού ελέγχου για το 2016. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή και στα δεκαπέντε αυτά κράτη μέλη. Εάν αυτά τα κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, μπορεί να εκδοθεί αιτιολογημένη γνώμη.

Καλή μεταχείριση των ζώων: Η Επιτροπή καλεί 4 κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά τα μέτρα για την προστασία των εργαστηριακών ζώων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία, τη Φινλανδία, την Αυστρία και τη Λετονία, λόγω των αδυναμιών κατά τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (οδηγία 2010/63/ΕΕ). Η οδηγία εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 και συμφωνήθηκε ότι οι ενωσιακοί κανόνες θα μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο έως τις 10 Νοεμβρίου 2012. Η οδηγία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων και, παράλληλα, διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες επιδιώκουν επίσης να μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και επιτάσσουν την επιλογή εναλλακτικών λύσεων, όπου είναι δυνατόν. Ως προς τη Δανία, οι αδυναμίες που παρουσιάζει η εθνική της νομοθεσία περιλαμβάνουν την πλημμελή μεταφορά των απαιτήσεων όσον αφορά τις άδειες που απαιτούνται τόσο για τους φορείς όσο για τα μεμονωμένα έργα, την πλημμελή εφαρμογή των κανόνων για τις διοικητικές διαδικασίες έγκρισης των αιτήσεων έργων, και τις ανεπαρκείς απαιτήσεις τόσο για το προσωπικό που φροντίζει τα ζώα όσο και για το προσωπικό που πραγματοποιεί τις δοκιμές σε ζώα. Στην περίπτωση της Φινλανδίας, οι αδυναμίες περιλαμβάνουν την πλημμελή εφαρμογή των κανόνων για τις διοικητικές διαδικασίες έγκρισης των αιτήσεων έργων, την πλημμελή μεταφορά των απαιτήσεων όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να καταγράφονται σχετικά με τα ζώα που χρησιμοποιούνται, και την πλημμελή μεταφορά των απαιτήσεων για την παροχή στέγης και φροντίδας στα ζώα. Στην περίπτωση της Αυστρίας, η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο δεν είναι απολύτως ικανοποιητική. Στα βασικά ζητήματα περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις σχετικά με την επάρκεια του προσωπικού και τον ορισμό κτηνιάτρου, καθώς και οι κανόνες για την αξιολόγηση των έργων. Ως προς τη Λετονία, οι αδυναμίες της εθνικής νομοθεσίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πλημμελή μεταφορά των διατάξεων σχετικά με το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής, καθώς και τη χρήση ορισμένων ζώων σε διαδικασίες, και τη μεταφορά ορισμένων διατάξεων σχετικά με την αδειοδότηση. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Περάτωση υπόθεσης

Απόβλητα: Η Επιτροπή περατώνει την υπόθεση κατά της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ μετά την εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου

Στις 4 Ιουλίου 2018 το Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση C-626/16 (Επιτροπή κατά Σλοβακίας) σχετικά με τη μη εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-331/11 (Επιτροπή κατά Σλοβακίας, της 25ης Απριλίου 2013), όσον αφορά τη μη συμμόρφωση της Σλοβακικής Δημοκρατίας με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 14 στοιχεία α) και γ) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Βάσει αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ, η Σλοβακία κατέβαλε κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 1 000 000 EUR, σκοπός του οποίου ήταν να εξασφαλιστεί, με αποτελεσματικό τρόπο, ότι δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον παρόμοιες παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι σλοβακικές αρχές, τα μέρη 2a και 2b του χώρου υγειονομικής ταφής Považský Chlmec έκλεισαν στις 31 Ιουλίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας για την υγειονομική ταφή, και το μέρος 2c) του εν λόγω χώρου υγειονομικής ταφής έκλεισε στις 28 Δεκεμβρίου 2018. Το άρθρο 13 της οδηγίας προβλέπει απαιτήσεις για την παύση λειτουργίας των χώρων υγειονομικής ταφής και τη μετέπειτα φροντίδα τους. Δεδομένου ότι η Σλοβακία δεν συμμορφωνόταν με τις υποχρεώσεις της έως τις 27 Δεκεμβρίου 2018, έπρεπε επίσης να καταβάλει ημερήσια χρηματική ποινή συνολικού ύψους 885 000 EUR. Εφόσον ότι όλα τα τμήματα του χώρου υγειονομικής ταφής Považský Chlmec έχουν πλέον παύσει να λειτουργούν, έχει επιτευχθεί η συμμόρφωση με την απόφαση στην υπόθεση C-331/11 και η Επιτροπή είναι σε θέση να κλείσει την υπόθεση.

  1. 2. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock — Τηλ.: +32 229 56194, Guillaume Mercier — Τηλ.: +32 229 80564)

Αιτιολογημένες γνώμες

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί 8 κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους νέους ενωσιακούς κανόνες για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ)

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία, επειδή δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους να μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) [οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 — ΙΕΣΠ II]. Η οδηγία προβλέπει ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τους εν λόγω ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 13 Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σουηδία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα απαιτούμενα εθνικά μέτρα. Εάν τα μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών από την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εφαρμόσει πλήρως τους νέους ενωσιακούς κανόνες για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, επειδή δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή της να εφαρμόσει όλες τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Ειδικότερα, η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να θεσπίσει διατάξεις για την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές πριν από την υπογραφή ασφαλιστικών συμβάσεων, καθώς και των νέων προτύπων για την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά την πώληση επενδυτικών προϊόντων με ασφαλιστικά στοιχεία. Συνολικά, η οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων αποσκοπεί στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο πωλούνται τα ασφαλιστικά προϊόντα στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες ισχύουν για κάθε πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων μέσω ιστότοπων ή ως πρόσθετο προϊόν σε αγαθά ή υπηρεσίες. Οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις τιμές και το κόστος των ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και υψηλότερα πρότυπα προστασίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι στους καταναλωτές παρέχονται προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Το αίτημα της Επιτροπής προς την Ισπανία λαμβάνει τη μορφή συμπληρωματικής αιτιολογημένης γνώμης, μετά την αποστολή της πρώτης αιτιολογημένης γνώμης στις 8 Μαρτίου 2019. Εάν τα μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φερεγγυότητα ΙΙ: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εφαρμόσει τους τροποποιημένους κανόνες για την εξυγίανση των τραπεζών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, επειδή δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για την ιεράρχηση των πιστωτών τραπεζών [οδηγία (ΕΕ) 2017/2399], η οποία τροποποιεί την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (οδηγία 2014/59/ΕΕ). Η οδηγία για την ιεράρχηση των πιστωτών τραπεζών απαιτεί από τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία. Η τροποποίηση αυτή θα διευκολύνει την εφαρμογή εργαλείων διάσωσης με ίδια μέσα από τις αρχές εξυγίανσης κατά τη διάρκεια κρίσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ελάχιστο αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στους φορολογούμενους. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το κείμενο των σχετικών μέτρων έως τις 29 Δεκεμβρίου 2018. Μέχρι σήμερα, η Ρουμανία δεν έχει μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο. Εάν οι ρουμανικές αρχές δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες για τις υπηρεσίες πληρωμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, επειδή δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή της να εφαρμόσει όλες τις διατάξεις της δεύτερης οδηγίας σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών [οδηγία (ΕΕ) 2015/2366]. Η οδηγία εκσυγχρονίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τις πληρωμές στην ΕΕ, π.χ. θεσπίζοντας αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και για την προστασία των χρηματοοικονομικών δεδομένων των καταναλωτών, και ανοίγοντας την αγορά πληρωμών της ΕΕ σε επιχειρήσεις που παρέχουν νέες υπηρεσίες πληρωμών. Επιπλέον, η οδηγία απαγορεύει τις πρόσθετες χρεώσεις — πρόσθετα τέλη για πληρωμές με καταναλωτικές πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, τόσο σε καταστήματα όσο στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία τον Μάρτιο του 2018. Μέχρι σήμερα, η Ισπανία δεν έχει μεταφέρει πλήρως την εν λόγω οδηγία στο εθνικό της δίκαιο, παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη είχαν συμφωνήσει να το πράξουν έως τις 13 Ιανουαρίου 2018. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, με την οποία την καλεί να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με την ενωσιακή νομοθεσία. Αν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων από διανομείς από άλλα κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία σχετικά με τους όρους πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων από διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων από άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να προσαρμόσει τους εθνικούς κανόνες της που προβλέπουν περιοριστικούς όρους για τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων από το εξωτερικό οι οποίοι επιθυμούν να πωλούν προϊόντα σε Ρουμάνους. Σύμφωνα με τους ρουμανικούς κανόνες, οι αλλοδαποί διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων πρέπει πάντα να συνεργάζονται με Ρουμάνο διανομέα και μπορούν να πωλούν προϊόντα μόνο κατ’ αποκοπή και κατόπιν ειδικού αιτήματος Ρουμάνου πελάτη. Οι όροι αυτοί εμποδίζουν τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων να κάνουν αποτελεσματική χρήση της βασικής τους ελευθερίας για παροχή υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς. Εάν οι ρουμανικές αρχές δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

  1. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet — Τηλ.: +32 229 56182, Sophie Dupin de Saint Cyr — Τηλ.: +32 229 87278)

Αιτιολογημένες γνώμες

Σήματα: Η Επιτροπή καλεί 7 κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τα σήματα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τα σήματα [οδηγία (ΕΕ) 2015/2436], μετά τις προειδοποιητικές επιστολές που απεστάλησαν τον Μάρτιο του 2019. Η οδηγία συνιστά σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας για τα σήματα. Επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές, όπως τον αναθεωρημένο ορισμό του σήματος, προσαρμοσμένο στην ψηφιακή εποχή, νέους λόγους που εμποδίζουν την καταχώριση των σημάτων, νέους κανόνες για τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης κατά τη διαμετακόμισή τους, καθώς και νέες διατάξεις για την εναρμόνιση των διαδικασιών για τα σήματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 14 Ιανουαρίου 2019. Τα οικεία κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή ή δεν ενσωμάτωσαν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τα σχετικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας. Πλέον, έχουν προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με την αιτιολογημένη γνώμη. Εάν δεν απαντήσουν ικανοποιητικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Εξοπλισμός υπό πίεση: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια του εξοπλισμού υπό πίεση

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες, καλώντας το εν λόγω κράτος μέλος να μεταφέρει ορθά στο εθνικό του δίκαιο την οδηγία για τον εξοπλισμό υπό πίεση (οδηγία 2014/68/ΕΕ), μετά την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής τον Μάρτιο του 2018. Η οδηγία καλύπτει ευρύ φάσμα εξοπλισμού υπό πίεση τόσο για βιομηχανική χρήση, όπως συμπιεστές και εναλλάκτες θερμότητας, όσο και για χρήση από τον μέσο καταναλωτή, όπως πυροσβεστήρες και χύτρες ταχύτητας. Εγγυάται την ασφάλεια του εξοπλισμού υπό πίεση, αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των διανομέων και θεσπίζει κανόνες για την εποπτεία των εν λόγω προϊόντων από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το εθνικό μέτρο που θέσπισαν οι Κάτω Χώρες προκειμένου να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της σε ορισμένες εγκαταστάσεις στις οποίες δεν προορίζεται να εφαρμόζεται. Ως αποτέλεσμα, υπονομεύεται η ορθή, ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη. Οι Κάτω Χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Εάν δεν απαντήσουν ικανοποιητικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το εν λόγω κράτος μέλος στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Επαγγελματικά προσόντα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να τηρήσουν τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο και την Ισπανία όσον αφορά τη συμμόρφωση της εθνικής τους νομοθεσίας και πρακτικής με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύγχρονο σύστημα, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας και διευκολύνει περαιτέρω την παροχή υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο το σύστημα αυτό και να το εφαρμόζουν σωστά, ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη του. Ειδικότερα, η Επιτροπή στρέφεται κατά του Βελγίου επειδή τα προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζει για τους νοσοκόμους γενικής περίθαλψης δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες, και κατά της Ισπανίας λόγω μη συμμόρφωσης της νομοθεσίας της για τους ορκωτούς μεταφραστές και διερμηνείς. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί 4 κράτη μέλη να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες τους για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πορτογαλία όσον αφορά τη συμμόρφωση της εθνικής τους νομοθεσίας με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τους νέους κανόνες (οδηγία 2014/24/ΕΕ, οδηγία 2014/25/ΕΕ και οδηγία 2014/23/ΕΕ) στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 18 Απριλίου 2016. Οι εν λόγω επιστολές αποστέλλονται μετά τους ελέγχους συμμόρφωσης που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή για να διαπιστωθεί κατά πόσον η εθνική νομοθεσία συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ. Αποστέλλονται μετά τις σχετικές προειδοποιητικές επιστολές που είχαν σταλεί σε 15 κράτη μέλη τον Ιανουάριο του 2019. Με τις σημερινές αποφάσεις ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος ελέγχων για όλα τα κράτη μέλη, με την αποστολή επιστολών στα κράτη μέλη στα οποία η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ολοκληρώθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις και, ως εκ τούτου, χρειάστηκε να αποτελέσουν αντικείμενο μεταγενέστερων αξιολογήσεων. Το γεγονός αυτό δεν προδικάζει τυχόν επακόλουθες ενέργειες μετά την πρώτη δέσμη του Ιανουαρίου 2019. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

  1. Δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα των φύλων

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Sara Soumillion — Τηλ.: +32 229 67094)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κράτος δικαίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ για να προστατεύσει τους Πολωνούς δικαστές από τον πολιτικό έλεγχο

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ όσον αφορά το νέο πειθαρχικό καθεστώς των Πολωνών δικαστών, ζητώντας την εκδίκαση της υπόθεσης με ταχεία διαδικασία. Στις 3 Απριλίου 2019 η Επιτροπή κίνησε την ανωτέρω διαδικασία επί παραβάσει για τον λόγο ότι το νέο πειθαρχικό καθεστώς υπονομεύει τη δικαστική ανεξαρτησία των Πολωνών δικαστών και δεν παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις για την προστασία τους από τον πολιτικό έλεγχο, όπως επιτάσσει το Δικαστήριο της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το πολωνικό δίκαιο επιτρέπει να υποβάλλονται οι τακτικοί δικαστές σε πειθαρχικές έρευνες, διαδικασίες και κυρώσεις λόγω του περιεχομένου των δικαστικών τους αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος που έχουν βάσει του άρθρου 267 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) να ζητούν την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων από το Δικαστήριο της ΕΕ. Επιπλέον, το νέο πειθαρχικό καθεστώς δεν εγγυάται την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του Πειθαρχικού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από δικαστές που επιλέγονται από το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με πολιτικά κριτήρια από το πολωνικό κοινοβούλιο (Sejm). Επίσης, το νέο πειθαρχικό καθεστώς δεν διασφαλίζει ότι για τις πειθαρχικές διαδικασίες κατά τακτικών δικαστών θα αποφασίζει, σε πρώτο βαθμό, «νομίμως συσταθέν» δικαστήριο. Αντ’ αυτού, εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Τμήματος να καθορίζει, σε ad hoc βάση και με σχεδόν απόλυτη διακριτική ευχέρεια, το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό δικαστήριο που θα εκδικάζει συγκεκριμένη υπόθεση κατά τακτικού δικαστή. Το νέο καθεστώς δεν εγγυάται πλέον ότι οι υποθέσεις εκδικάζονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθώς παρέχει το δικαίωμα στον υπουργό Δικαιοσύνης να διατηρεί σε εκκρεμότητα κατηγορίες σε βάρος τακτικών δικαστών μέσω του διορισμού πειθαρχικών αξιωματούχων από τον ίδιο τον υπουργό. Το νέο καθεστώς θίγει επίσης το δικαίωμα υπεράσπισης των τακτικών δικαστών. Εν ολίγοις, οι δικαστές δεν είναι προφυλαγμένοι από τον πολιτικό έλεγχο και, ως εκ τούτου, παραβιάζεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Στις 3 Απριλίου 2019 η Επιτροπή απέστειλε στην Πολωνία προειδοποιητική επιστολή. Η Επιτροπή, αφού ανέλυσε διεξοδικά την απάντηση που έλαβε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απάντηση αυτή δεν κατεύναζε τις νομικές ανησυχίες της και, έτσι, προέβη στο επόμενο βήμα της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη στις 17 Ιουλίου 2019. Η Πολωνία, με την τελευταία απάντησή της, δεν άμβλυνε τις ανησυχίες της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Λόγω του δυνητικού αντικτύπου που θα έχει το πειθαρχικό καθεστώς στη δικαστική ανεξαρτησία, υποβάλλεται αίτηση εκδίκασης της υπόθεσης με ταχεία διαδικασία, ώστε να εκδοθεί οριστική απόφαση το συντομότερο δυνατόν. Η αίτηση αυτή συνάδει επίσης με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 17 Ιουλίου 2019 με τίτλο «Ενίσχυση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης — Στρατηγικό σχέδιο δράσης», στην οποία τονίζεται ότι η Επιτροπή, βασιζόμενη στην υφιστάμενη προσέγγισή της όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας και στην αναπτυσσόμενη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα επιδιώξει στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τις διαδικασίες επί παραβάσει που αφορούν το κράτος δικαίου, ζητώντας, όποτε κρίνεται αναγκαίο, την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων με ταχεία διαδικασία και τη λήψη προσωρινών μέτρων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένη γνώμη

Απαγόρευση των διακρίσεων: Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη ΣΛΟΒΑΚΙΑ, καλώντας τη χώρα να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ίση μεταχείριση των μαθητών Ρομά.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβακία, καλώντας τη χώρα να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ισότητα. Σύμφωνα με την οδηγία για τη φυλετική ισότητα, απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Ωστόσο, στη Σλοβακία δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό παιδιών Ρομά τοποθετούνται σε ειδικά σχολεία ή τάξεις μαθημάτων για παιδιά με νοητική αναπηρία, ενώ διαπιστώνεται ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι περιθωριοποίησης στην κανονική εκπαίδευση, με την ένταξη των παιδιών Ρομά σε χωριστές τάξεις αποκλειστικά για Ρομά ή σε σχολεία όπου φοιτούν αποκλειστικά Ρομά. Σε συνέχεια της προειδοποιητικής επιστολής του Απριλίου 2015, η Σλοβακία έλαβε διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Ωστόσο, έπειτα από την προσεκτική αξιολόγηση των μέτρων και την παρακολούθηση της επιτόπιας κατάστασης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν ακόμη για την επίλυση του προβλήματος. Οι διακρίσεις στο σχολικό περιβάλλον λόγω εθνοτικής καταγωγής εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα. Η Σλοβακία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Αστική δικαιοσύνη: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να κοινοποιήσει τα μέτρα που έλαβε για να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την είσπραξη οφειλών

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, επειδή δεν κοινοποίησε τα μέτρα που έλαβε για τη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες για την είσπραξη οφειλών από οφειλέτες εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη [κανονισμός περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού — κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2014/655/ΕΕ]. Η ανάκτηση του χρέους συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· κάθε χρόνο περίπου ένα εκατομμύριο ΜΜΕ στην ΕΕ αντιμετωπίζουν προβλήματα με διασυνοριακές οφειλές. Ο κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2017, εισήγαγε την ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού, έναν απλό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο δέσμευσης κεφαλαίων που οφείλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη, με σκοπό την ανάκτηση μέρους των 600 εκατ. EUR που χάνονται ετησίως λόγω των χρονοβόρων και δαπανηρών νομικών διαδικασιών οι οποίες εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να ανακτούν χρήματα που τους οφείλονται από οντότητες εκτός της χώρας τους. Βάσει του κανονισμού, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο κανόνες όπως οι μέθοδοι συλλογής πληροφοριών για τους λογαριασμούς, τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λήψη των πληροφοριών αυτών και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής διατήρησης λογαριασμού. Η Ρουμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή. Εάν η Ρουμανία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη.

  1. Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tove Ernst — Τηλ.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 63444, Ciara Bottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

Αιτιολογημένη γνώμη

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Η Επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει λόγω της μη παροχής τροφίμων σε ζώνες διέλευσης

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία λόγω της μη παροχής τροφίμων σε άτομα που βρίσκονται στις ουγγρικές ζώνες διέλευσης στα σύνορα με τη Σερβία. Αφορά πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας έχουν απορριφθεί και τα οποία αναμένουν την επιστροφή τους σε τρίτη χώρα. Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι εξαναγκασμός των επαναπατριζόμενων να παραμένουν στις ουγγρικές ζώνες διέλευσης ισοδυναμεί με de facto κράτηση βάσει της οδηγίας της ΕΕ για την επιστροφή. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μη παροχή τροφίμων υπό αυτές τις συνθήκες δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις που θεσπίζει το άρθρο 16 της οδηγίας για την επιστροφή και το άρθρο 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία στις 26 Ιουλίου 2019. Δεδομένου ότι η απάντηση της ουγγρικής κυβέρνησης δεν κατεύνασε τις ανησυχίες της Επιτροπής και δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία, παρέχοντάς της προθεσμία 1 μηνός για να απαντήσει. Η Επιτροπή καλεί τις ουγγρικές αρχές να συμμορφωθούν με τους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες εντός της εν λόγω προθεσμίας. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ήδη λάβει προσωρινά μέτρα σε διάφορες περιπτώσεις, υποχρεώνοντας την Ουγγαρία να παρέχει τρόφιμα σε πρόσωπα που κρατούνται στις ζώνες διέλευσης. Τον Ιούλιο του 2018, η Επιτροπή παρέπεμψε την Ουγγαρία στο Δικαστήριο για υπόθεση που αφορούσε την κράτηση αιτούντων άσυλο στις ουγγρικές ζώνες διέλευσης. Η υπόθεση εκκρεμεί προς το παρόν ενώπιον του Δικαστηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες και περατώσεις

Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου: Η Επιτροπή εντείνει την παρακολούθηση της εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβενία, επειδή δεν κοινοποίησε τα μέτρα μεταφοράς των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο (οδηγία 2013/33/ΕΕ) στο εθνικό της δίκαιο. Σκοπός της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής είναι να εναρμονιστούν οι συνθήκες υποδοχής σε όλη την ΕΕ και να εξασφαλιστεί αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιουλίου 2013 και τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 20 Ιουλίου 2015 για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς της στο εθνικό τους δίκαιο. Οι σλοβενικές αρχές δεν τήρησαν την αρχική προθεσμία και, μέχρι σήμερα, δεν έχουν κοινοποιήσει όλα τα μέτρα μεταφοράς. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία τον Σεπτέμβριο του 2015 και σήμερα αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη, που είναι το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει. Η Επιτροπή καλεί τις σλοβενικές αρχές να συμμορφωθούν με τους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες εντός δύο μηνών. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Μάλτας και της Τσεχίας, καθώς τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής (οδηγία 2013/33/ΕΕ). Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Βελγίου, της Γερμανίας, της Σλοβενίας και της Τσεχίας, καθώς τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου (οδηγία 2013/32/ΕΕ). Η οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου αποτελεί μέρος του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και θεσπίζει κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Προειδοποιητικές επιστολές

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθούν με την οδηγία της ΕΕ για το κυβερνοέγκλημα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στη Βουλγαρία και την Πορτογαλία, επειδή εφαρμόζουν πλημμελώς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών (οδηγία 2013/40/ΕΕ). Η οδηγία αποτελεί ουσιώδες μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις εθνικές νομοθεσίες για το κυβερνοέγκλημα και να θεσπίσουν αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις, μεταξύ άλλων για τις κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών τους μέσω των επιχειρησιακών σημείων επαφής, διαθέσιμων 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας και διαπίστωσε ορισμένα ζητήματα στην πορτογαλική και τη βουλγαρική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά ορισμένα αδικήματα και τις αντίστοιχες κυρώσεις. Η Βουλγαρία και η Πορτογαλία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσει πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για τους παρόχους δικανικών υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή δεν κοινοποίησε τα εθνικά μέτρα που έλαβε για τη μεταφορά της απόφασης-πλαισίου για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου (απόφαση-πλαίσιο 2009/905/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες επιτρέπουν την εντατικοποίηση της ανταλλαγής εγκληματολογικών πληροφοριών και διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από διαπιστευμένους παρόχους δικανικών υπηρεσιών σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται από τις αρχές επιβολής του νόμου σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Η απόφαση-πλαίσιο, η οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2009, έπρεπε να είχε τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη έως τις 30 Μαΐου 2016. Η Ελλάδα δεν κοινοποίησε τα εθνικά μέτρα μεταφοράς και γι’ αυτόν τον λόγο η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για να εξασφαλίσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας-πλαισίου. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί 4 κράτη μέλη να σεβαστούν την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τα αυτοματοποιημένα αρχεία ανάλυσης DNA, τα συστήματα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων και τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (αποφάσεις Prüm)

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, λόγω της υπογραφής συμφωνίας, στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, με 5 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA, δακτυλοσκοπικών δεδομένων και δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συμφωνία παραβιάζει την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως επειδή η ανταλλαγή των εν λόγω δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών καλύπτεται από τις αποφάσεις Prüm του Συμβουλίου (απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου και απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προστασία των παιδιών: Η Επιτροπή καλεί 13 κράτη μέλη να επιβάλουν τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες σε 13 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία, Τσεχία και Φινλανδία), επειδή δεν εφάρμοσαν τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (οδηγία 2011/93/ΕΕ). Η ΕΕ έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες που ποινικοποιούν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων για τους δράστες, την προστασία των παιδιών-θυμάτων και την παροχή βοήθειας για την πρόληψη τέτοιων αξιόποινων πράξεων. Η οδηγία προβλέπει επίσης ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο. Λόγω του σφαιρικού χαρακτήρα της οδηγίας, πολλά κράτη μέλη αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των νέων μέτρων. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις της οδηγίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των συγκεκριμένων 13 κρατών μελών λόγω πλημμελούς εφαρμογής της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Πολιτική θεωρήσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την άρνηση χορήγησης θεώρησης

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία λόγω της πλημμελούς ενσωμάτωσης του δικαιώματος προσφυγής κατά της άρνησης χορήγησης θεώρησης βάσει του ενωσιακού κώδικα θεωρήσεων [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009]. Ειδικότερα, ο κώδικας υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προβλέπουν το δικαίωμα προσφυγής κατά της άρνησης χορήγησης, της κατάργησης και της ανάκλησης θεώρησης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στα φυσικά πρόσωπα επαρκή μέσα έννομης προστασίας, σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η Επιτροπή απέστειλε στην Τσεχία προειδοποιητική επιστολή τον Φεβρουάριο του 2013 και αιτιολογημένη γνώμη τον Φεβρουάριο του 2014. Ενώ οι τσεχικές αρχές είχαν δεσμευτεί αρχικά ότι θα διευθετήσουν τα εκκρεμή ζητήματα, η Επιτροπή θεωρεί ότι η τσεχική νομοθεσία εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κώδικα θεωρήσεων και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τσεχία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

  1. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Stephan Meder — Τηλ.: +32 229 13917)

Αιτιολογημένες γνώμες

Οδική ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να αναπτύξει πλήρως την υποδομή για τα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης eCall

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, επειδή δεν έχει αναπτύξει πλήρως την απαραίτητη υποδομή ώστε τα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης να μπορούν να λαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν τις κλήσεις eCall στον αριθμό 112, όπως απαιτείται από τους ενωσιακούς κανόνες (οδηγία 2010/40/ΕΕ). Το σύστημα eCall καλεί αυτομάτως τον ευρωπαϊκό ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και γνωστοποιεί στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τη θέση του οχήματος χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Galileo. Εκτιμάται ότι το eCall θα μειώσει τον χρόνο απόκρισης έως και κατά 40-50 %, σώζοντας, με τον τρόπο αυτό, εκατοντάδες ζωές κάθε χρόνο. Οι ισπανικές αρχές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να μεταφέρει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες για τη δημιουργία ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, επειδή δεν μετέφερε ούτε εφάρμοσε ορθά την ενωσιακή νομοθεσία για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (οδηγία 2012/34/ΕΕ). Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο του σιδηροδρομικού τομέα στην Ισπανία παραβιάζει αρκετές διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες και τους πόρους του ρυθμιστικού φορέα, τη διαχειριστική ανεξαρτησία του διαχειριστή της υποδομής —ιδίως ως προς τα τέλη υποδομής και τις ρυθμίσεις κρατικής χρηματοδότησης— και τη διαχείριση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων βάσει των αρχών της αγοράς. Η Ισπανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ασφάλεια πτήσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία, επειδή δεν συμμορφώνεται με ορισμένες από τις ευρωπαϊκές τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες στην πολιτική αεροπορία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 965/2012]. Ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για τις πτητικές λειτουργίες με αεροπλάνα, ελικόπτερα, αερόστατα και ανεμόπτερα, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων διαδρόμου των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης επαρκούς προσωπικού, η Ουγγαρία δεν έλεγξε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ισχύουν για φορείς ή είδη πτητικής λειτουργίας. Η Ουγγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για τον εξοπλισμό πλοίων (οδηγία 2014/90/ΕΚ). Οι κοινοί ενωσιακοί κανόνες για την ασφάλεια και το περιβάλλον αφορούν τον εξοπλισμό, όπως τα ατομικά σωσίβια, τα συστήματα καθαρισμού λυμάτων και τα ραντάρ, σε πλοία που φέρουν σημαία της ΕΕ. Η Βουλγαρία δεν εξασφάλισε την αδιάκοπη συμμόρφωση του εξοπλισμού πλοίων (πλοίων υπό σημαία Βουλγαρίας) με τις απαιτήσεις της οδηγίας, ούτε εποπτεύει την αγορά επαρκώς. Η Βουλγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να εφαρμόσει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες για τις άδειες οδήγησης

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο για να εφαρμόσει ορθά την ενωσιακή οδηγία για τις άδειες οδήγησης (οδηγία 2006/126/ΕΚ). Οι εν λόγω επικαιροποιημένοι κανόνες σχετικά με τις άδειες οδήγησης εισήγαγαν νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης, εναρμονισμένη διάρκεια ισχύος των αδειών οδήγησης και δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις άδειες οδήγησης (RESPER). Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στον περιορισμό της δυνατότητας απάτης, εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία των οδηγών της ΕΕ και ενισχύουν την ασφάλεια του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι το Βέλγιο παρέβη τις υποχρεώσεις του διότι επιβάλλει αδικαιολόγητες υποχρεώσεις στους κατόχους αδειών οδήγησης για την αντικατάσταση των ευρωπαϊκών αδειών οδήγησης σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Το Βέλγιο έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να μεταφέρει πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία στο εθνικό της δίκαιο

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις των ενωσιακών κανόνων για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (οδηγία 2012/34/ΕΕ). Η οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, ιδίως όσον αφορά την εξουσία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, τη βελτίωση του πλαισίου για τις επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Τον Νοέμβριο του 2012 τα κράτη μέλη εξέδωσαν την οδηγία και συμφώνησαν να μεταφέρουν τους εν λόγω ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό δίκαιο έως τις 16 Ιουνίου 2015. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να αναβαθμίσει τη σύνδεση μεταξύ των εθνικών της ηλεκτρονικών μητρώων για τους οδικούς μεταφορείς και της νέας έκδοσης του ευρωπαϊκού μητρώου επιχειρήσεων οδικών μεταφορών

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, επειδή δεν έχει αναβαθμίσει τη σύνδεση μεταξύ των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών και της νέας έκδοσης του ευρωπαϊκού μητρώου επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (ERRU), όπως απαιτείται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 της Επιτροπής. Το ERRU καθιστά εφικτή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ. Αποτελεί ουσιαστικό μέσο για να εξασφαλίζεται η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας. Η εφαρμογή νέας και βελτιωμένης έκδοσης του ERRU απαιτεί από τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματά τους σε εθνικό επίπεδο. Η προθεσμία για την αναβάθμιση της σύνδεσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων έληξε στις 30 Ιανουαρίου 2019. Εάν οι γερμανικές αρχές δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες: Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 5 κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Κροατία, επειδή δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2004/54/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας σχετικά με την υποδομή και τη λειτουργία των σηράγγων. Εφαρμόζεται σε όλες τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου που έχουν μήκος άνω των 500 μέτρων. Τα οικεία κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως τη δέσμη των απαιτούμενων μέτρων υποδομής προκειμένου να διασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας σε ορισμένες σήραγγες που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν με σκοπό να διορθώσουν αυτή την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένες γνώμες.

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να συμμορφωθεί με την οδηγία για την επιβολή τελών χρήσης του οδικού δικτύου 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την αρχική προειδοποιητική επιστολή του Απριλίου 2016, απέστειλε σήμερα συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, με την οποία καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας (οδηγία 1999/62/ΕΚ) σχετικά με την επιβολή τελών χρήσης του οδικού δικτύου στα βαρέα φορτηγά οχήματα. Η εν λόγω οδηγία ορίζει αρχές που διέπουν την επιβολή ετήσιων φόρων, διοδίων ή βινιετών από τα κράτη μέλη στα βαρέα φορτηγά οχήματα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το τέλος που θεσπίστηκε για τα βαρέα φορτηγά οχήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2014 συνιστά φόρο ο οποίος μπορεί να επιβληθεί μόνο από το κράτος μέλος ταξινόμησης. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι το τέλος εισάγει διακρίσεις εις βάρος των αλλοδαπών μεταφορέων σε σύγκριση με τους μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι αποζημιώνονται μέσω της μείωσης του ετήσιου φόρου που καταβάλλεται για τα οχήματα που είναι ταξινομημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προθεσμία έως τις 31 Οκτωβρίου για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να διορθώσει αυτή την κατάσταση.

  1. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock — Τηλ.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — Τηλ.: +32 229 87183)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φορολογία: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΟΥΓΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο επειδή δεν εφαρμόζει τον ελάχιστο ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα τσιγάρα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εφαρμόζει το ελάχιστο όριο της ΕΕ για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα τσιγάρα που ορίζεται στους ενωσιακούς κανόνες για τα βιομηχανοποιημένα καπνά. Η Ουγγαρία, μετά την προσχώρησή της στην ΕΕ το 2004, είχε στη διάθεσή της μια μακρά μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 προκειμένου να αυξήσει σταδιακά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα τσιγάρα έως το απαιτούμενο κατώτατο όριο. Προς το παρόν, η Ουγγαρία εξακολουθεί να επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωσης χαμηλότερο από το κατώτατο όριο της ΕΕ, προκαλώντας στρεβλώσεις του ανταγωνισμού με άλλα κράτη μέλη και αντιβαίνοντας στην ενωσιακή πολιτική για την προστασία της υγείας. Οι κοινοί ενωσιακοί κανόνες (οδηγία 2011/64/ΕΕ του Συμβουλίου), οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας, απαιτούν από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης στα τσιγάρα τουλάχιστον 60 % της ισχύουσας σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων και, πάντως, όχι χαμηλότερο από 90 EUR ανά 1 000 τσιγάρα. Ο κανόνας του 60 % δεν εφαρμόζεται εάν το επίπεδο του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι τουλάχιστον 115 EUR ανά 1 000 τσιγάρα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένη γνώμη

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς όσον αφορά τις υποχρεώσεις ως προς τον ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία, επειδή δεν κοινοποίησε τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών και τους κανόνες που διέπουν τα τιμολόγια για τους σκοπούς του ΦΠΑ, όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία (άρθρο 1 της οδηγίας 2017/2455 του Συμβουλίου, που τροποποιεί την οδηγία 2006/112/ΕΚ και την οδηγία 2009/132/ΕΚ). Οι κανόνες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ το 2017 με σκοπό τη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τη μείωση της απάτης όσον αφορά τον ΦΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα. Η προθεσμία για την επίτευξη συμμόρφωσης ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2018. Εάν η Ιταλία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητική επιστολή

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να αποσύρει τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα σε Γερμανούς καταναλωτές μέσω διαδικτύου

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, λόγω της νέας νομοθεσίας που εξέδωσε για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών αγορών. Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, από την 1η Οκτωβρίου 2019, μια αγορά καθίσταται από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνη για τον ΦΠΑ που οφείλεται για τα αγαθά τα οποία πωλούνται από εταιρείες της ΕΕ μέσω της πλατφόρμας της, όταν η μεταφορά των εν λόγω αγαθών αρχίζει ή τελειώνει στη Γερμανία. Η ευθύνη αυτή μπορεί να αποφευχθεί μόνο εάν οι αγορές προσκομίσουν έντυπο πιστοποιητικό το οποίο έχει χορηγηθεί από τη γερμανική φορολογική αρχή σε επιχειρήσεις που πωλούν στην ηλεκτρονική τους πλατφόρμα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η υποχρέωση αποτελεί αναποτελεσματικό και δυσανάλογο μέτρο, το οποίο εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στη γερμανική αγορά, κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ. Επιπλέον, το εν λόγω μέτρο θεσπίστηκε τη στιγμή που τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη συμφωνήσει σε κοινά και αποτελεσματικότερα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ — οι κανόνες αυτοί θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2021. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης της αγοράς για την αποφυγή τής από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τους κανόνες της ΕΕ και αντιβαίνουν στους στόχους της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης. Εάν η Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις γερμανικές αρχές.

Αρμόδιοι επικοινωνίας με τα ΜΜΕ

·         Natasha BERTAUD

Τηλέφωνο

+32 2 296 74 56

Ηλεκτρονική διεύθυνση

natasha.bertaud@ec.europa.eu

·         Maya ANGELOVA

Τηλέφωνο

+32 2 296 27 63

Ηλεκτρονική διεύθυνση

maya.angelova@ec.europa.eu

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *