Skip to content

Βοήθεια στην Κύπρο από την Ομάδα Στήριξης της ΕΕ

Η Ομάδα Στήριξης για την Κύπρο δημοσίευσε σήμερα την πρώτη της έκθεση σχετικά με την παροχή τεχνικής βοήθειας στην Κύπρο. Η Ομάδα Στήριξης συστάθηκε από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο τον Μάρτιο του 2013 για να συντονίζει την τεχνική βοήθεια που ζήτησε η Κύπρος με στόχο την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που αναφέρονται στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, την άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την τόνωση και διαφοροποίηση της οικονομίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Υποστήριξης είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια για τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για την Κύπρο.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ, Όλι Ρεν, δήλωσε τα εξής: «Οι κυπριακές αρχές υλοποιούν τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπει το πρόγραμμα με συνειδητή δέσμευση και αποφασιστικότητα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές βοηθούν την Κύπρο να αποκαταστήσει τον χρηματοπιστωτικό της τομέα, να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά της και να αναδιαρθρώσει την οικονομία της, προστατεύοντας παράλληλα τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στέκεται στο πλευρό του κυπριακού λαού με διάφορα μέσα, και ειδικά μέσω της Ομάδας Στήριξης για την Κύπρο, εκφράζοντας με απτό τρόπο την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.»

Οι εμπειρογνώμονες της Ομάδας Στήριξης αξιολογούν τις ανάγκες τεχνικής βοήθειας επί τόπου, βοηθούν στον σχεδιασμό προγραμμάτων και κινητοποιούν πηγές χρηματοδότησης. Οι αρχικές δράσεις τεχνικής βοήθειας χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Ομάδα Στήριξης επικεντρώνεται ήδη στη φάση υλοποίησης των προγραμμάτων. Ολοκληρώνεται δε η πρόσληψη τριών εμπειρογνωμόνων που θα έχουν τη βάση τους στην κυπριακή διοίκηση και θα εργάζονται στους τομείς των συστημάτων και υπηρεσιών υγείας, διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και ενεργειακών αγορών.

Η πρώτη έκθεση δραστηριοτήτων της Ομάδας Στήριξης, η οποία καλύπτει την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013, παρουσιάζει τη δράση της ομάδας σε έξι βασικούς τομείς πολιτικής: δημοσιονομικό πλαίσιο και διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, διαχείριση εσόδων, μεταρρύθμιση της φορολογίας ακινήτων, σύστημα πρόνοιας, υγεία και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Η Ομάδα Στήριξης συμβάλλει στη διαμόρφωση σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην Κύπρο, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση εσόδων, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και την υγεία.

Διαχείριση εσόδων:

Η Κύπρος δεσμεύθηκε να μεταρρυθμίσει τη διαχείριση των εσόδων της, με σκοπό να ενισχύσει τη φοροεισπρακτική της ικανότητα και να εντείνει τη δίωξη της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για μια ευρεία και μακρόπνοη μεταρρύθμιση που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας ενιαίας εγχώριας φορολογικής υπηρεσίας. Η πλήρης συνένωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων με τις Υπηρεσίες ΦΠΑ αναμένεται να είναι ένα σημαντικό τεστ για την ευρύτερη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης της Κύπρου για την οποία έχουν δεσμευθεί οι αρχές της χώρας ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και την αποδοτικότητά του ως προς το κόστος.

Η τεχνική βοήθεια για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης της Κύπρου παρασχέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης και την Ομάδα Στήριξης) από κοινού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

Στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, η κυπριακή κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μέχρι την 1η Ιουλίου 2014. Στους σημαντικούς κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους της μεταρρύθμισης συγκαταλέγονται η αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων, η διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των κοινωνικών παροχών και των κινήτρων για εργασία, η εξασφάλιση ελάχιστου εισοδήματος για αξιοπρεπή διαβίωση, η εξάλειψη των ανισοτήτων και η προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.

Έως τον Μάιο του 2014 αναμένεται να έχει τεθεί σε λειτουργία μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων και το σύστημα πληροφορικής με στόχο να στηριχθεί η διαχείριση του αναθεωρημένου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Η Ομάδα Στήριξης παρέχει τεχνική βοήθεια για τον σχεδιασμό αυτού του ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής, το οποίο, όταν τεθεί σε λειτουργία, θα συμβάλει στη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σχετικών με τη διαχείριση και τη χορήγηση κοινωνικών παροχών στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στον εξορθολογισμό της χορήγησης αυτών των παροχών.

Υγεία

Η σχεδιαζόμενη δημιουργία ενός Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) δίνει στις κυπριακές αρχές την ευκαιρία να εκσυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Οι αρχές έχουν κάνει τα πρώτα βήματα για τη λήψη μιας σειράς μεταρρυθμιστικών μέτρων ώστε να καταστούν πιο βιώσιμες οι χρηματοδοτικές δομές και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας. Η Ομάδα Στήριξης παρέχει βοήθεια για το αρχικό στάδιο συγκρότησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής/επικοινωνίας στο υπό σύσταση ΓΕΣΥ.

Ιστορικό

Η Ομάδα Στήριξης για την Κύπρο συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2013. Από διοικητική άποψη, η Ομάδα Στήριξης υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπεύθυνος για τον γενικό συντονισμό είναι ο αντιπρόεδρος Όλι Ρεν. Την Ομάδα Στήριξης, η οποία έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες, θα συμπληρώνει μικρότερη ομάδα εμπειρογνωμόνων με έδρα στη Λευκωσία. Η Ομάδα Στήριξης αποτελείται από υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και έκτακτο προσωπικό. Η Ομάδα Στήριξης αντλεί εμπειρογνωμοσύνη και συνεισφορές από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη μέλη και διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ.

Η Ομάδα Στήριξης έχει διττή αποστολή:

1) να συμβάλει στην άμβλυνση των κοινωνικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης με την κινητοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και τη στήριξη των προσπαθειών των κυπριακών αρχών για αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας, και

2) να παράσχει εμπειρογνωμοσύνη ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία νέων πηγών οικονομικής δραστηριότητας.

Η Ομάδα Στήριξης συνεργάζεται στενά με τις κυπριακές αρχές, παρέχοντας τεχνική συνδρομή για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αποκατάσταση μιας ισορροπημένης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Η Ομάδα Στήριξης παίζει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξει τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της Κύπρου. Συντονίζει όλες τις μορφές τεχνικής βοήθειας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο, εκτός από την τεχνική συνδρομή που παρέχεται απευθείας από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και άλλους πόρους της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η έκθεση δραστηριοτήτων διατίθεται στον ιστότοπο της Ομάδας Υποστήριξης για την Κύπρο:

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/cyprus/sgcy_en.htmhttp://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/cyprus/sgcy_en.htm

Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Κύπρο – Τρίτη Έκθεση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/op189_en.htmhttp://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/op189_en.htm

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *